Chế độ đãi ngộ của Nhà Nước dành cho THẦY GIÁO TRƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM (Từ thế kỉ XI đến nửa đầu thế kỉ XIX)

Quốc Tử Giám được vua Lý Nhân Tông (1072 – 1127) xây dựng vào năm 1076. Trải qua các triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc và Lê – Trịnh, Quốc Tử Giám luôn giữ vai trò là trung tâm giáo dục Nho học của quốc gia Đại Việt tại Kinh thành Thăng Long. Đến năm 1803 cùng với việc định đô ở Huế, triều đình Nguyễn đã lập trường Quốc Tử Giám ở đây với tên gọi ban đầu là Quốc Học Đường. Trong suốt thời gian hoạt động, trường Giám đã có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp một đội ngũ trí thức Nho học (có học vị) cho chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

Xem chi tiết

Phát huy giá trị văn hoá tinh thần truyền thống trong BỒI DƯỠNG NHÂN CÁCH cho SINH VIÊN Việt Nam hiện nay

   Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế với những tác động tích cực và tiêu cực đan xen, vấn đề phát huy các giá trị văn hoá tinh thần truyền thống trong bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên Việt Nam hiện nay đang đặt ra một cách bức thiết.

Xem chi tiết

Thử tìm hiểu nguyên nhân “cái chết lâm sàng” của môn lịch sử trong học đường

Nền giáo dục Việt Nam đã trải qua nhiều chuyển động lịch sử. Thoát ly từ trong chế độ phong kiến, lạc hậu, chuyển mình sang chế độ thực dân bán phong kiến (theo cách đặt tên của trường phái văn học thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ). Từ Thi, Thư, Lễ Nhạc những môn học cổ điển phương Đông trong nền tảng triết lý của Khổng Mạnh mang tính giáo dục luân lý để chuyển mình sang nền tảng khoa học lấy lý tính thực nghiệm để thực hiện yêu cầu thiết thực cho đời sống văn minh, vật chất, nền giáo dục đang tiến vào thời kỳ hiện đại.

Xem chi tiết