Bước đầu tìm hiểu “hương ước cải lương” ở Bắc Kỳ trước năm 1921 (Phần 2)

A preliminary study on reformed conventions
in Tonkin before 1921

Tác giả: ĐINH THỊ THÙY HIÊN
(Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội,
336 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
)

4. Sự thay đổi của hương ước?

     Những năm 1906-1907

     Một điều may mắn là trong trường hợp của Thụy Phương, hiện vẫn có thể tiếp cận được với ba văn bản hương ước được biên soạn trong các thế kỷ XIX và XX. Như trên đã đề cập, khoán lệ “cải lương” hay “tân ước” năm 1906 mặc dù có một số thay đổi, điều chỉnh so với văn bản hương ước biên soạn năm Đồng Khánh 1 (1886), song cũng chỉ giống như sự sửa đổi vẫn thường xảy ra với hương ước cổ nói chung. Không thấy xuất hiện những yếu tố mới, chẳng hạn như quy định bầu kỳ mục nghị viên, cho tới khi người dân Thụy Phương tiếp tục cải lương hương tục vào năm Duy Tân 9 (1915) sau đó.

     Khóan lệ thôn Kim Mã (11) gồm 24 điều trong đó 23 điều đã được quy định từ trước đó [“nguyên lệ], chỉ có một điều lệ mới [tân lệ]. Như vậy về cơ bản giống như việc tăng bổ của hương ước cổ, tuy nhiên cần lưu ý là bản hương ước đã có sự cấu trúc lại, “lệ mới” nằm ở điều thứ 10 chứ không phải là điều cuối cùng được viết thêm vào cuối văn bản theo kiểu tăng bổ qua thời gian của hương ước cổ, hay hương ước cải lương sau này.

     Hoàn Long Kim Liên phường khoán ước(12) trên thực tế là văn bản có niên đại ít nhất cũng từ năm 1909 trở đi bởi có chi tiết năm Duy Tân 3-1909 đồng dân nghị định tại đình định tục vọng nhập tư văn. Tuy nhiên về cơ bản đây là bản khoán ước được soạn năm 1906 theo tinh thần đốc thúc của Tòa nên cuối văn bản vẫn ghi ngày 20 tháng 10 năm Thành Thái 1906. Nội dung khoán ước được ghi gồm 41 khoản mục (thực liệt kê 40) của năm 1906 và 1 điều năm 1909, trong đó khoản 29 ghi rõ “…còn như các giáp tuân như cựu lệ, không được gia giảm” cho thấy khi biên soạn năm 1906 đã dựa trên lệ cũ và ít nhiều thay đổi.

     Khoán ước thôn Thổ Quan (1907) gồm 12 điều không có dấu hiệu nào của sự “cải lương” về mặt nội dung(13).

     Khoán lệ thôn Trung Phụng (1907) gồm 17 điều (được chép gồm 18 điều) “y như lệ cũ”(14).

     Trong tình hình tư liệu hiện nay, dù ít có điều kiện để so sánh với khoán ước cũ trước cũng như chưa thể đưa đến một nhận định mang tính khái quát cao, song với hình thức và nội dung không có nhiều thay đổi, mức độ “cải biên” lại khác nhau giữa các địa phương cho thấy chính quyền mới chỉ thúc giục, còn thực tế việc cải biên là hoàn toàn do dân làng nắm giữ. Có thể nói, họ vẫn là chủ thể của quá trình biên soạn này.

     1913-1919

     Điểm đặc biệt ở những văn bản hương ước được biên soạn thời kỳ này là ngoài tên gọi “cải lương”, hình thức và nội dung của chúng đã có những điểm mới.

     Hương ước của xã Đề Cầu được chia thành các điều, khoản, tiết rõ ràng. Trong 10 điều Dân xã hòa hiếu; Tế, tự, hiếu hỉ; Việc tư văn và việc giao hiếu; Của công bản xã; Của công các thôn; Chức dịch giữ việc quan; Chức dịch giữ việc dân xã; Chức dịch giữ việc thôn; Việc tuần phiên và các việc tiền lệ; và Các việc tự trị trong dân xã, có hai nội dung đáng lưu ý về sổ thu chi và hội đồng nóc họ. Hai điều 4 và 5 quy định chi tiết về việc chi thu trong làng, xã với các khoản Của công, Nộp tiền, Lĩnh tiền, Giữ tiền, Khám sổ, Thu phát (Điều thứ 4 Của công bản xã) hay Của công, Nộp tiền, Lĩnh tiền, Xem xét, Giữ tiền, Tính sổ, Thu phát (Điều thứ 5 Của công các thôn). Bên cạnh chức dịch, bộ phận kỳ mục nóc họ được bầu ra để cùng gánh vác việc quan, việc dân với hàng loạt các quy định: “Bản xã hoặc khi có việc quan, việc đê điều, hay việc gì khẩn cấp, những chức dịch giữ việc quan không đủ người làm được việc, thì cả bốn thôn, thôn nào cũng thế, mỗi nóc họ phải cắt một người kỳ mục liền anh trong họ, để thay mặt đi lo liệu giúp đỡ cho dân. Nếu họ nào suy tị thì phải phạt” (khoản 7, Điều thứ 6 Chức dịch giữ việc quan, tr.32); “Xã trưởng là người thay mặt dân xã xử đoán trông nom các việc, và hội hợp với các Hương chính các thôn, cùng các kỳ mục các họ, mỗi nóc một người, để khẩu phân khẩu xử các việc tạp tụng trong dân xã” (Điều thứ 7 Chức dịch giữ việc dân xã, khoản thứ hai, tr.32); “Hương chính là người thay mặt một thôn, xử đoán trông nom công việc một làng, và hội hợp với xã trưởng, cùng các kỳ mục các họ, mỗi nóc một người, để khẩu phân khẩu xử các việc tạp tụng trong dân xã” (Điều thứ 8, Chức dịch giữ việc các thôn, khoản thứ 2, tr.33). Bộ phận chức dịch và kỳ mục nóc họ này mỗi tháng hai lần vào ngày mồng một và ngày rằm họp tại đình sở trong bốn thôn, “hoặc đình thôn nào tiện thì họp ở đình thôn ấy, để bàn định công việc làm ăn, và khẩu phân khẩu xử các việc tạp tụng trong dân xã, cho đỡ phiền quan, khỏi tốn thì giờ” (Điều thứ 10 Các việc tự trị trong dân xã, Khoản thứ nhất, tr.37). Ngoài ra, các chức danh Hương chính, Thư ký, Thủ quỹ được quy định ở đây cũng chưa từng thấy trong các bản hương ước trước đó [12].

     Đông Tác hương cải lương bạ soạn năm 1915, sao năm 1942 của thôn Trung Tự ở mục lục chia rõ thành 2 phần chính trị và tục lệ, tuy nhiên ở nội dung không thể hiện thực sự rõ ràng rành mạch như thế. Điểm đáng chú ý về mặt nội dung là do “việc xuất nhập tiền công không có bạ chi tiêu, việc cai trị trong dân thời cứ giao mặc lý trưởng, không có người chuyên trách, và các tục lệ ăn uống nặng nề, đến có người không gánh góp được”, lại “nhờ có quan sứ, quan tổng đốc có lòng vì dân xin đến tận đình sở mà giảng cho dân chúng tôi các điều công ích” nên “nay xin bầu một người gọi là ông hương chính để chủ hội đồng việc làng, và đặt 4 giáp 4 người nghị viên, một người thủ qũy, một người thư ký, một người trương tuần để cho đủ người lo công việc”(15). Như vậy, các đại diện của giáp, hương chính, thủ quỹ, thư ký cũng đã được quy định trong sổ cải lương của thôn Trung Tự.

     Thừa sao chính bản Thổ Quan thôn cải lương bạ cũng cấu trúc thành hai phần chính trị và phong tục, trong đó chính trị gồm 16 điều, phong tục tổng cộng 15 điều. Ngay ở điều thứ nhất, những điểm mới đã được thể hiện:

     “Điều thứ nhất lập tòa hội đồng

     Lệ làng lập ra tòa hội đồng để bàn chọn việc dân, phục dịch việc quan. Hội đồng thời đặt một viên chánh hội trưởng, một viên phó hội trưởng, một viên thủ quỹ, một người thư ký, một người lục lộ, 4 người hội viên, cắt 1 tên hội phái. Lại kiếm bàn khoa mục, viên nào đỗ trước làm tiên chỉ, viên nào đỗ sau làm thứ chỉ. Chưa có bàn khoa mục thời kiếm bàn chức sắc, chưa có bàn chức sắc thời cứ bầu nguyên người tiên thứ chỉ, hay là kiếm người kỳ mục. Danh sách nếu có thực là người giỏi giang đứng đắn, ăn nói trong làng dân đều tin phục, sung vào chức ấy. Lại kiếm trong các chi họ, lấy 7 người từ 25 tuổi trở lên mà không can khoản gì sung vào tòa hội đồng. Nhưng trong 7 người ấy, đồng dân sẽ có giấy ký, bầu lấy 1 người giầu có, đứng đắn làm thủ quỹ để giữ tiền công dân, ai nộp lệ gì phải biên lai giao cho người ấy, nếu không cẩn thận, tiêu mất thời phải bồi, không chịu tòa hội đồng phải trình quan ký lấy gia sản sung vào cho đủ. Khi tiêu việc gì, bao nhiêu, viên chánh hội trưởng phải làm mangđa biên minh bạch, đưa đến người thủ qũy mà lĩnh. Một người hoặc nhất nhị trường, hoặc khóa sinh, bầu làm thư ký. Khi công dân thu vào khoản gì, bao nhiêu, chi ra khoản gì, bao nhiêu, lĩnh sổ biên vào, xong rồi lại giao sổ ấy cho viên chánh hội trưởng giữ. Người hội phái cứ mỗi năm 1 người. Ai làm việc ấy thời dân trừ sưu thuế, tuần tráng. Duy việc cho nhưng cứ giao viên chánh hội trưởng phải bắt lấy người hội phái, khi việc hội thời phải ra để tùy phái. Có sai bắt việc gì, phải cho đắc lực. Còn 4 người sung vào làm hội viên. Đến ngày vọng thời tiên thứ chỉ, hội trưởng, thủ quỹ, thư ký, lục lộ, hội viên, lý trưởng phải ra cả tại đình để tính toán, bàn chọn các việc công ích, phân xử các việc kiện cáo trong làng và biên sổ những người khai sinh, tử, giá thú. Hễ tòa hội đồng có ai phương trở, yếu đau gì không ra hội đồng được, thời có 10 khẩu trầu cáo. Nếu không ra mà không cáo, thời phạt người ấy một lần là 20 khẩu trầu mấy 1 hào bạc sung công, đến 2 lần, phạt bội 2, 3 lần phạt bội ba, lại trình quan để bầu người khác sung vào chức ấy. Tòa hội đồng thời trừ tiên, thứ chỉ ra, còn thời làm đủ lệ 3 năm mấy được từ. Người nào bằng lòng làm mãi càng hay. Những người hiện đang sung vào hội đồng, thời dân trừ tuần tráng cho, khi đã từ về rồi, không được trừ nữa”(16).

     Như vậy, Tòa hội đồng trong quy định kể trên bao gồm cả đại diện của các chi họ và bộ phận kỳ mục ở làng cùng bàn việc dân, phục dịch việc quan. Cơ cấu của Tòa hội đồng có Chánh hội trưởng, Phó hội trưởng, Thủ quỹ, Thư ký, Lục lộ, hội viên, trong đó tiêu chuẩn bầu chọn đại diện chi họ, Thủ quỹ, Thư ký rất rõ ràng.

     Về mặt hương tục, có quá ít thông tin để có thể nhận định xem có biến đổi nhiều trong giai đoạn này không. Trường hợp thôn Thổ Quan, chẳng hạn, năm 1919 “tu bổ” hương ước cải lương năm 1916 thực ra chỉ bổ sung một số điều về việc thờ thần mà thôi(17). Tuy nhiên, so với giai đoạn trước đó, đã có bước chuyển lớn về mặt “hương chính” trong một số hương ước cải lương giai đoạn 1913-1919, tiến gần đến với nội dung cải lương hương chính được chính thức áp dụng rộng rãi từ 1921 với việc quy định rõ ràng, chi tiết về việc chi tiêu hay đưa ra những chức danh Thư ký, Thủ quỹ, Hương chính, Tộc biểu/giáp biểu… Những chức danh mới được tích hợp, dung hợp với bộ phận chức dịch cũ để cùng lo việc quan việc dân có thể hiểu như một sự tiếp cận để dần chuyển quyền lực sang tay của Hội đồng tộc biểu ở những năm sau này. Những khác biệt giữa các địa phương trong cách đặt tên, trong tiêu chuẩn,… cho thấy yếu tố chủ động của làng xã trong việc biên soạn hương ước giai đoạn này.

     Năm 1920

     Hàng loạt văn bản hương ước lập năm 1920 của huyện Hoàn Long cho thấy đã có một sự chuyển biến lớn cả về nội dung và hình thức. 

     Hương ước thôn Đoài, xã Yên Thái, tổng Yên Thái, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông(18) ngoài Mục lục Chủ ý cải lương được chia thành 2 phần chính trị và tục lệ với 22 mục, 123 điều. Hương ước làng Tây Hồ, tổng Thượng, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông(19) ngoài Mục lục Chủ ý cải lương cũng chia thành 2 phần, 23 mục, 137 điều. Hương ước trại Nam Đồng, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông(20) cũng gồm Mục lục, Chủ ý cải lương và nội dung chính kết cấu gồm 2 phần, 23 mục, 140 điều. Sổ hương ước làng Nội Châu, tổng Phúc Lâm, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ)(21) ngoài phần Mục lục Chủ ý cải lương cũng được chia thành 2 phần, 22 mục, 151 điều. Nội dung chính của Hương ước làng Nhật Tân huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông(22) cũng gồm hai phần, phần 1 nói về việc chính trị gồm 19 mục, 108 điều; phần 2 nói về việc tục lệ gồm 6 mục, 29 điều. Hương ước làng Quảng Bá, tổng Thượng, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông(23) có nội dung chính chia thành 2 phần nói về chính trị và nói về tục lệ, trong đó phần 1 gồm 17 mục, 106 điều, phần 2 với 6 mục, 34 điều. Nội dung Hương ước xã Xuân Tảo, huyện Hoàn Long(24) chia làm hai phần, phần 1 chính trị với 17 mục, 105 điều, phần 2 với 6 mục, 29 điều. Dù trong kết cấu có đôi chỗ khác biệt (có văn bản không có Mục lục như Hương ước làng Nhật Tân, Hương ước làng Quảng Bá, lại có văn bản không có mục Chủ ý cải lương như Hương ước xã Xuân Tảo); tổng số điều mục cũng không giống nhau, song nội dung của các văn bản nhìn chung đã phản ánh tất cả các khía cạnh quy định trong hương ước cải lương ban hành rộng rãi, đồng loạt ở Bắc Kỳ từ năm 1921.

     Hơn nữa, bản thân các văn bản ấy cho thấy rằng chúng được ban hành theo mẫu áp từ trên xuống, điều không chỉ biểu hiện qua kết cấu và nội dung giống nhau mà còn qua cả những sự vênh nhau giữa Mục lục với nội dung thực tế bên trong, hay những quy định mang tính “đối phó” với bên trên hơn là thỏa ước giữa các thành viên cộng đồng. Chẳng hạn trường hợp Hương ước trại Nam Đồng so với Mục lục thiếu các điều 101 đến 103, vì toàn bộ điều 100 ở mục 16 nói về Sự giáo dục chỉ ghi “Thừa chiếu khoản này, vì dân chúng tôi nhỏ, chưa thể theo được ngay, đến sau này có nhiều tiền công sẽ chiếu theo từ điều thứ 100 đến điều thứ 103 mà thi hành”. Sau điều 100 là đến điều thứ 104 thuộc mục Ngụ cư, ký táng, dẫn tới việc thực tế hương ước chỉ gồm 140 điều thay vì 143 điều ghi trên Mục lục(25). Một ví dụ khác là Hương ước thôn Đoài, xã Yên Thái, thể hiện rõ sự dập khuôn theo mẫu khi điều 91 ghi rằng: “Dạy trẻ có học thức phổ thông là nghĩa vụ người làm phụ huynh, không ai được từ. Làng mở một trường ấu học để dạy trẻ trong làng. Nhưng làng chưa có tiền xin, đến khi có tiền lập trường, thời sẽ tuân các lệ sau này”(26). Điều đáng nói hơn cả ở đây là, xét một cách khái quát, hình thức và nội dung của các văn bản hương ước đó không có gì khác biệt với những hương ước được ban hành ở Bắc Kỳ từ sau Nghị định quan thống sứ năm 1921.

     Như vậy, bước đầu có thể thấy hương ước trong những năm 1906 cho đến năm 1920 đã có sự biến chuyển từng bước từ quỹ đạo của hương ước cổ sang hương ước cải lương. Về đại thể, có thể thấy ba giai đoạn. Từ khoảng năm 1906 đến trước năm 1913 đã xuất hiện một số văn bản hương ước có sự điều chỉnh về mặt hương tục, dù ít ỏi song đã thể hiện sự tiến bộ, giảm bớt phiền phí cho dân. Từ khoảng năm 1913 đến năm 1919, một số nội dung mới trong đời sống chính trị ở hương thôn đã xuất hiện, trong đó có yếu tố nhấn mạnh vai trò của sổ thu chi làng xã, bắt đầu có những thủ quỹ, thư ký, đại diện các họ, các giáp tham gia quản trị làng xã bên cạnh bộ phận chức dịch. Ở thời điểm năm 1920, có một bộ phận hương ước đã hoàn toàn tương đồng với những hương ước được ban hành theo Nghị định quan Thống sứ năm 1921 ở Bắc Kỳ, trong đó Hội đồng kỳ mục với vai trò của Tộc biểu hay giáp biểu đã thế chỗ hoàn toàn, chứ không còn song hành với Hội đồng kỳ mục trong các cộng đồng nữa.

4. Một vài suy nghĩ

     4.1. Từ những phân tích ở trên, có cơ sở để tin rằng chính quyền thực dân sớm có chủ trương với tay can thiệp vào công việc nội bộ của cộng đồng cơ sở ở Bắc Kỳ, có thể không muộn lắm sau khi bắt đầu tiến hành cải lương hương chính ở Nam Kỳ (năm 1904). Tuy nhiên chính quyền thực dân không tiến hành ngay lập tức mà hiện thực hóa ý đồ dần từng bước một.

     Rõ ràng điều này phù hợp với thực tế rằng những ý đồ cải lương hương chính của thực dân Pháp ở Bắc Kỳ đã có từ trước đó rồi: “Việc cải tổ nền hương chính đã có từ lâu. Song với những tục lệ mỗi nơi mỗi khác, với ý thức “phép vua thua lệ làng” không phải là một việc dễ dàng thực dân Pháp đã phải từng bước tiến dần trước khi đưa ra một chính sách cải lương tương đối toàn diện. Sự can thiệp đầu tiên của Nhà nước thực dân đối với tổ chức chính trị làng xã là nắm lấy bộ máy Lý dịch. Năm 1907, Pháp đề ra “lệ bầu tổng lý”, nhưng phải đến năm 1913 mới có nghị định quy định một cách đầy đủ, chặt chẽ hơn về bầu cử tổng lý…[13]. Kết quả là, khoảng hai thập kỷ đầu thế kỷ XX bên cạnh dòng chính những hương ước vẫn đi theo quỹ đạo của hương ước cổ, đã xuất hiện một bộ phận hương ước cũng thay đổi từng bước về hình thức và nội dung, thể hiện quá trình vận động từ quỹ đạo của hương ước cổ sang hương ước cải lương. Chúng tôi tạm coi đây là những văn bản hương ước cải lương sơ kỳ, là bằng chứng về sự chuyển tiếp giữa hương ước cổ và hương ước cải lương, cũng như về niên đại khởi đầu của hương ước cải lương ở Bắc Kỳ không như xưa nay vẫn hiểu.

     Trong thập niên đầu của thế kỷ XX có lẽ mục đích chủ yếu của chính quyền thực dân là để nắm tình hình nên những văn bản hương ước “cải lương” thực chất chỉ là những “tân ước”, hay chính xác hơn là sự điều chỉnh phong tục mang tính quen thuộc xưa nay. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là chúng được hình thành theo yêu cầu của chính quyền thuộc địa. Khi chính quyền thực dân có những động thái mạnh mẽ, thể hiện rõ hơn ý đồ can thiệp vào làng xã, với việc ban hành nghị định quy định đầy đủ, chặt chẽ hơn về việc bầu cử Tổng lý, hay cuối năm 1914 trong diễn văn đọc trước nghị viện thứ dân ở Bắc Kỳ, Thống sứ Đề tơ nay đã phê phán sự trì trệ của tổ chức chính trị làng xã Bắc Kỳ, đề ra phải “Cải lương hương chính” để cho “nhà nước có thể kiểm soát được các hương chức quản trị dân theo luật lệ”; và việc Pháp cho lập tiểu ban cải lương làng xã do Nguyễn Văn Vĩnh làm trưởng ban mà điểm nổi bật trong những ý kiến của tiểu ban cải lương, là muốn phân tán quyền hành ở nông thôn với bộ máy quản trị làng xã sẽ gồm: Hội đồng Tộc biểu, Hội đồng Hương nghị, Tiên chỉ, thứ chỉ, Chánh, phó lý [13], thì việc cải lương ở Bắc Kỳ đã được đẩy mạnh hơn, và các hương ước với nội dung “cải lương” thực sự như sự xuất hiện của đại diện các họ cai quản việc làng nước bên cạnh bộ phận chức dịch ra đời. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, vấn đề cải lương bắt đầu trở nên nóng hổi trên ngôn đàn là lúc thực dân Pháp bắt đầu sử dụng báo chí làm kênh tuyên truyền nhằm dọn đường cho việc chính thức áp dụng cải lương hương chính ở Bắc Kỳ. Mục đích tuyên truyền được tờ Nam Phong tạp chí của Hội Khai trí tiến đức tuyên bố không hề giấu giếm: “Bản báo lâu nay vẫn cổ động việc cải lương hương tục ở Bắc Kỳ” [14]. Trên báo chí năm 1919, 1920 xuất hiện hàng loạt ý kiến thảo luận về vấn đề cải lương hương tục, cùng với đó là những đề xuất, giới thiệu hương ước mẫu và các “tấm gương” cải lương từ các địa phương. Lúc này, đã hình thành nên một mẫu hương ước cải lương được áp dụng cho các cộng đồng chiếu theo mà thi hành với bằng chứng rõ ràng là hàng loạt các văn bản hương ước cải lương ra đời trong năm 1920.

     4.2. Mặc dù chưa tìm thấy các văn bản trực tiếp phản ánh chính sách của thực dân Pháp song có thể tin rằng tỉnh Hà Đông đã được chọn làm địa bàn thí điểm cải lương. Điều này lý giải tại sao chủ yếu các hương ước thể hiện ý đồ cải lương được tìm thấy thuộc về tỉnh Hà Đông, cũng như người ta chỉ biết đến giai đoạn thử nghiệm từ những năm 1915 mà làng Đông Ngạc [15], làng Thanh Liệt (thuộc huyện Thanh Trì) được cho là những nơi cải lương trước nhất ở tỉnh Hà Đông [16]. Những văn bản hương ước theo mẫu “cải lương” giống như sau khi cải lương hương chính được ban hành đồng loạt ở Bắc Kỳ cũng chỉ thấy ở tỉnh Hà Đông mà thôi.

     Thực trạng trên có thể xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là vị thế địa kinh tế, địa chính trị, địa văn hóa đặc biệt của vùng đất này sẽ phù hợp nhất với việc “gieo mầm” hạt giống cải lương. Yếu tố thứ hai nhưng không kém phần quan trọng là vai trò của người đứng đầu. Trong trường hợp tục lệ cải lương của xã Đề Cầu (Bắc Ninh) vai trò của Phán sự người bản xã là Trần Văn Minh, cũng như sự ủng hộ của các vị quan lại của tỉnh, phủ, huyện đã giúp không chỉ hình thành văn bản “cải lương” mà còn giúp nó được ấn hành tiện cho rộng đường tham khảo. Hương ước làng Bộ La (Thái Bình) do Tiên chỉ Lê Văn Thiệp xướng xuất việc cải lương, “nhưng thành được cũng thực là nhờ có quan sở tại là quan huyện Vũ Tiên Nguyễn Diệp Quảng đã hết sức giúp và chỉ bảo cho, lại có quan Tuần Thái Bình Phạm Văn Thụ ở trên tán thành và tưởng lệ cho [17].

      Trong số đó, Hoàng Trọng Phu, Tổng đốc tỉnh Hà Đông là nhân vật có vai trò rất lớn trong công cuộc cải lương hương chính ở tỉnh Hà Đông nói riêng và ở Bắc Kỳ nói chung. Chính quyền Pháp đã gửi gắm ý đồ đó vào Hoàng Trọng Phu, một trí thức tây học thấm đẫm tư tưởng khai hóa văn minh của Pháp, giao cho ông ta cai quản vùng đất Hà Đông với vai trò Tổng đốc trong hàng chục năm trời. Ông là “người chủ động cả mọi việc cải lương hương chính ở tỉnh Hà Đông” [16], cũng khoảng năm 1915 đã đặt ra trường kỳ mục ở huyện Đan Phượng “chỉ chuyên dạy cho biết những điều phổ thông, thế mà về việc cải lương phong tục rất có công hiệu, là vì dạy được những hạng tân kỳ mục đã có ít nhiều tri thức thông thường, rồi hợp với những bọn cựu kỳ mục mà làm, tự nhiên là có kết quả hay, không có sự gì ngăn trở cả” [18], lại mở trường thư ký các làng nằm cách tỉnh lỵ Hà Đông vài km mà năm 1919 vẫn đang hoạt động. Việc tỉnh Cầu Đơ được thành lập và chỉ tồn tại trong năm 1904, rồi lại trở về tỉnh Hà Đông đứng dưới sự cai quản của Hoàng Trọng Phu phải chăng liên quan đến điều này?

     4.3. Sẽ là thiếu sót nếu coi những hương ước cải lương sơ kỳ chỉ là sản phẩm của sự tác động của chính quyền thực dân. Theo chúng tôi thì một yếu tố quan trọng khác có ảnh hưởng lớn trong sự ra đời của những hương ước này là chính các cộng đồng. Điều này lý giải tại sao trên bình diện đồng đại chỉ có một bộ phận hương ước mang tinh thần đổi mới xuất hiện ở một số nơi bên cạnh các hương ước vẫn mang đặc điểm của hương ước thời trung đại. Nó cũng lý giải cho thực tế hương ước cải lương không chỉ xuất hiện ở Hà Đông, nơi thấy rõ có chủ trương can thiệp của chính quyền thực dân, mà từ rất sớm đã xuất hiện một cách tự phát đó đây ở các địa phương khác như Thái Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ… Dẫu biết rằng, những hương ước với tinh thần đổi mới tồn tại được đều phải có sự ủng hộ, tán thành của chính quyền bên trên, song việc một người đứng đầu kỳ mục của làng ấp ủ trăn trở với vấn đề cải lương hương tục “mấy lần lập điều lệ, sửa đi đổi lại” ở làng Bộ La (Thái Bình), chẳng hạn, vẫn cho thấy phần nào đó nhận thức về nhu cầu cải lương hương tục của chính cộng đồng. Chắc hẳn trước thực trạng biến đổi kinh tế – xã hội ở một nước thuộc địa, có một nhu cầu thay đổi các quy ước của cộng đồng làng xã ở những mức độ và phạm vi khác nhau vào những năm đầu thế kỷ XX. Nhu cầu ấy có thể bắt đầu từ những quan cai trị, những người đứng đầu làng xã, hoặc từ những trí thức tân học là thành viên hoặc có liên hệ mật thiết với cộng đồng đó, song nó thể hiện nhu cầu cải lương tự thân từ bên dưới/trong cộng đồng. Ở mức độ nhất định, đó đây có một sự gặp gỡ giữa nhu cầu cải lương tự thân của làng xã với nhu cầu kiểm soát của chính quyền, song vai trò chủ động của các cộng đồng ngày càng giảm dần, nhất là khi chúng được hình thành theo mẫu vào năm 1920 ở Hà Đông.

     4.4. Trên đây mới chỉ là những kiến giải bước đầu của người viết trên cơ sở nguồn tài liệu hương ước. Hy vọng rồi đây với những nguồn tư liệu khác, đặc biệt là của chính quyền thuộc địa, các nhà nghiên cứu có thể làm sáng rõ hơn nữa về hương ước cải lương với tư cách là một giai đoạn phát triển trong lịch sử hương ước, cũng như là một sản phẩm của quá trình thực dân Pháp tác động vào đời sống xã hội Bắc Kỳ.

__________
(11)
Hoàn Long Kim Mã thôn khoán lệ, văn bản chữ Hán, lập ngày 20 tháng 12 năm Thành Thái 18 (1906), kí hiệu AF. a2/29, lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

(12) Hoàn Long Kim Liên phường khoán ước, văn bản chữ Hán, kí hiệu AF. a2/26, lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

(13) Khoán ước thôn Thổ Quan, lập ngày 10 tháng 2 năm Thành Thái 19 (1907), văn bản chữ Hán lưu tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, ký hiệu AF.a2/31.

(14) Trung Phụng thôn khoán lệ, văn bản chữ Hán, kí hiệu AF. a2/32, lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, lập ngày 23 tháng 2 năm Thành Thái 19 (1907).

(15) Đông Tác hương cải lương bạ, lập ngày 1 tháng 5 năm Duy Tân 9 (1915), sao năm 1942, kí hiệu Hưn188, lưu tại Viện Thông tin KHXH.

(16) Thừa sao chính bản Thổ Quan thôn cải lương bạ, văn bản chữ Nôm, lập năm Khải Định 1 (1916), kí hiệu Hưu198, lưu tại Viện TTKHXH.

(17) Thừa sao chính bản Thổ Quan thôn tu bổ cải lương bạ, văn bản chữ Nôm, lập năm Khải Định 4 (1919), kí hiệu hưn199, lưu tại Viện Thông tin KHXH.

(18) Yên Thái xã Đoài thôn hương ước, văn bản chữ Nôm, lập ngày 10 tháng 10 năm Khải Định 5 (dương lịch ngày 20 tháng 11 năm 1920), lưu tại Viện Thông tin KHXH, kí hiệu HUN 0200.

(19) Hương ước làng Tây Hồ, tổng Thượng, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, văn bản chữ quốc ngữ, đánh máy, lập ngày 24 tháng 10 năm Khải Định 5 (mồng 4 tháng 12 năm 1920 dương lịch), sao năm 1942, kí hiệu HU 0571, lưu tại Viện Thông tin KHXH.

(20) Nam Đồng trại hương ước, bản viết tay, 25 trang chữ quốc ngữ và một ít chữ Pháp, chữ Hán, soạn ngày 13 tháng 10 năm Khải Định 4 (23 tháng 10 năm 1920 dương lịch), sao năm 1942, kí hiệu HƯ561, lưu tại Viện Thông tin KHXH.

(21) Sổ hương ước làng Nội Châu, tổng Phúc Lâm, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, văn bản viết tay, chữ quốc ngữ, có một số chữ Pháp, lập ngày 21 tháng 10 năm Khải Định 5 (dương lịch mồng 1 tháng 11 năm 1920), sao năm 1942, kí hiệu Hư568, lưu tại Viện Thông tin KHXH.

(22) Hương ước làng Nhật Tân huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, bản sao hương ước lập năm 1920, phê duyệt đầu năm 1921 của làng Nhật Tân.

(23) Hương ước làng Quảng Bá, tổng Thượng, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, bản sao, lập năm 1920, được duyệt y vào đầu năm 1921.

(24) Hương ước xã Xuân Tảo, huyện Hoàn Long, văn bản chữ Hán Nôm lập năm Khải Định 5 (1920).

(25) Nam Đồng trại hương ước, bản viết tay, 25 trang chữ quốc ngữ và một ít chữ Pháp, chữ Hán, soạn ngày 13 tháng 10 năm Khải Định 4 (23 tháng 10 năm 1920 dương lịch), sao năm 1942, kí hiệu HƯ561, lưu tại Viện Thông tin KHXH.

(26) Yên Thái xã Đoài thôn hương ước, văn bản chữ Nôm, lập ngày 10 tháng 10 năm Khải Định 5 (dương lịch ngày 20 tháng 11 năm 1920), kí hiệu HUN 0200, lưu tại Viện Thông tin KHXH.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phạm Văn Sơn, Tìm hiểu hương ước trong quản lý cộng đồng nông thôn Việt Nam [Research on Village Covenants in Vietnamese Rural Communities Management], Luận án tiến sĩ, 2007 (Trung Quốc).

[2] Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Thư mục hương ước Việt Nam thời kỳ cận đại, Hà Nội, 1991.

[3] Cao Văn Biền, “Kho hương ước cải lương hương chính ở Bắc Kỳ”, Nghiên cứu lịch sử, số 3 (1998) 73.

[4] Nghiêm Văn Thái, Một nguồn sử liệu phong phú – Những văn bản hương ước cận đại, in trong Nông dân và nông thôn Việt Nam thời cận đại, tập II, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1992.

[5] Viện Thông tin Khoa học Xã hội trong Lời nói đầu cuốn Thư mục hương ước Việt Nam thời kỳ cận đại, Hà Nội, 1991.

[6] Dương Trung Quốc, Bộ máy quản lý làng xã Việt Nam thời cận đại qua các văn bản “Cải lương hương chính” của chính quyền thực dân Pháp, in trong Nông dân và Nông thôn Việt Nam thời cận đại, tập 1, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1990.

[7] Nguyễn Lan Dung, Sinh hoạt làng xã huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông trong cuộc cải lương hương chính giai đoạn 1915-1945 (qua hương ước), Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội, 2005.

[8] Bùi Xuân Đính, Về một số hương ước làng Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, Luận án Tiến sĩ Sử học, Hà Nội, 1996.

[9] “Việc cải lương hương tục của làng Bộ La (tỉnh Thái Bình)”, Nam Phong tạp chí, số 27, 9 (1919), 286.

[10] Trần Văn Minh, Tục lệ cải lương: Nghĩa sương Hương ước xã Đề Cầu, In lần thứ 1 năm 1914.

[11] Trần Văn Minh, Tục lệ cải lương: Nghĩa sương Hương ước xã Đề Cầu, In lần thứ 1 năm 1914.

[12] Trần Văn Minh, Tục lệ cải lương: Nghĩa sương Hương ước xã Đề Cầu, In lần thứ 1 năm 1914.

[13] Dương Trung Quốc, “Bộ máy quản lý làng xã Việt Nam thời cận đại qua các văn bản “cải lương hương chính” của chính quyền thực dân Pháp”, in trong Nông dân và nông thôn Việt Nam thời cận đại, tập I, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1990.

[14] “Việc cải lương hương tục của làng Bộ La (tỉnh Thái Bình)”, Nam Phong tạp chí, số 27, 9 (1919) 286.

[15] Đông Châu, “Muốn cải lương hương tục nên làm thế nào”, Nam Phong tạp chí, số 26, 8 (1919) 109.

[16] “Việc cải lương hương chính ở tỉnh Hà Đông”, Nam Phong tạp chí, số 46, 4 (1921), 327.

[17] “Việc cải lương hương tục của làng Bộ La (tỉnh Thái Bình)”, Nam Phong tạp chí, số 27, 9 (1919) 286.

[18] Đông Châu, “Muốn cải lương hương tục nên làm thế nào”, Nam Phong tạp chí, số 26, 8 (1919) 109.

Nguồn: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn,
28 (2012) 104‐116

 Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)

CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN:
1. Bước đầu tìm hiểu “hương ước cải lương” ở Bắc Kỳ trước năm 1921 (Phần 1)

2. Bước đầu tìm hiểu “hương ước cải lương” ở Bắc Kỳ trước năm 1921 (Phần 2)
Download file (PDF): Bước đầu tìm hiểu “hương ước cải lương” ở Bắc Kỳ trước năm 1921
(Tác giả: Đinh Thị Thùy Hiên)