Hội thảo Khoa học VIỆT NAM HỌC 2015 – DANH MỤC BÀI VIẾT – Phần 2: Phong tục, tập quán, văn hoá

Phần Phong tục, tập quán và văn hoá có 32 bài viết đề cập đến những vấn đề như trò chơi dân gian Bắc bộ, văn hoá ẩm thực Nam bộ, Bắc bộ, tín ngưỡng dân gian, văn hoá truyền thống chợ làng, văn hoá nữ phục, bản sắc văn hoá hát ví, hát sắc bùa, v.v….

Xem chi tiết

Hội thảo Khoa học VIỆT NAM HỌC 2015 – DANH MỤC BÀI VIẾT – Phần Mở đầu và Những vấn đề chung

Phần Mở đầu và Những vấn đề chung có 62 bài viết đề cập đến các vấn đề như quá trình phát triển Việt Nam học, những phương diện văn hoá truyền thống, văn hoá và đô thị hoá, văn hoá nông thôn mới, giá trị truyền thống và hội nhập phát triển, bản sắc văn hoá, nhân cách sinh viên, rừng tâm linh, văn hoá công sở, v.v…

Xem chi tiết