“CHỮ VIỆT NAM SONG SONG 4.0” – Tán thành hay Phản đối?

Dù hiện nay chúng ta không còn dùng nhiều loại điện thoại “cục gạch” toàn phải nhắn tin không dấu nữa, nhưng trong cuộc sống chắc chắn vẫn còn những nhu cầu gửi đoạn văn bản không dấu, như trước đây ta dùng điện tín kiểu telex vậy. Trường hợp đó, “song song 4.0” sẽ là một ứng cử viên sáng giá.

Xem chi tiết