Các Mô hình hiện đại phát triển khoa học nhân văn dạng số hóa

Bài viết xem xét các mô hình thực tiễn nghiên cứu mở rộng phạm vi của khoa học nhân văn hiện đại dạng số hóa: “điện toán khoa học nhân văn” ((гуманитарные вычисления, Humanities computing hay computing in the Humanities), “tin học hóa khoa học nhân văn” ((гуманитарная информатика, Humanities Informatics), “khoa học nhân văn dạng số hóa” ((цифровые гуманитарные науки, Digital Humanities), “khoa học nhân văn điện tử” (электронные гуманитарные науки, E-Humanities), “các nghiên cứu dạng số hóa trong khoa học nhân văn”…

Xem chi tiết

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ở Việt Nam hiện nay: Khái niệm và tiêu chí đánh giá

Phát triển bền vững là vấn đề sớm được thế giới quan tâm, thuật ngữ này cũng được giới khoa học và chính sách ở Việt Nam quan tâm nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn trong những thập niên gần đây. Tuy nhiên, cho đến nay những thảo luận về nội hàm khái niệm và tiêu chí đánh giá trong giới khoa học và chính sách vẫn chưa ngã ngũ, thực tế này đặt ra nhiều câu hỏi cần tiếp tục nghiên cứu trả lời.

Xem chi tiết

Phương pháp bảo vệ sức khỏe từ bàn tay (Phần 1)

Chúng tôi sẽ chú trọng giới thiệu một lượt cụ thể cách tiến hành và hiệu dụng của “Phương pháp bảo vệ sức khỏe từ bàn tay” đơn giản dễ làm. Cách này không chỉ bao gồm việc thông qua các thủ pháp đè ấn, xoa nắn, gõ đánh để tiến hành kích thích đối với 2 tay mà còn gồm cả việc sử dụng dụng cụ thường ngày trong gia đình để tiến hành rèn luyện 2 tay

Xem chi tiết

BÀN TAY – Mấu Chốt Trong Bảo Vệ Sức Khỏe Con Người

Khi thầy thuốc Trung y chẩn đoán bệnh tật, nói chung, trước tiên cần phải nhìn qua một lượt bàn tay của người bệnh. Dựa vào tình huống khác nhau, họ có thể sờ nắn một lúc, hoặc đè ấn một lúc, bèn có thể biết được trạng thái sức khỏe trong nội tạng của bệnh nhân. Nếu nội tạng có tình hình khác thường, thì tin tức ấy nhất định sẽ biểu hiện ra trên bàn tay.

Xem chi tiết