Từ những bức ký hoạ đầu thế kỷ 20 đến những ngày Tết và những Lễ hội cổ truyền

Văn thơ nói về Việt Nam có khá nhiều, nhất là từ khi có mặt của người Pháp và sự ra đời của chữ Quốc Ngữ – các đề tài viết về Việt Nam lại càng đa dạng, phong phú hơn. Nhưng các đề tài ấy lại rất hiếm hoi dưới ngòi bút của các hoạ sĩ. Có lẽ vì thế mà Henri Oger đã chọn chỗ đứng của mình khi ghi lại xã hội Việt Nam bằng hàng ngàn bức ký hoạ khắc gỗ độc đáo. Dù chỉ đặt tên cho công trình của mình trong một phạm vi hẹp là “Kỹ thuật người An Nam” (1) nhưng thực tế Henri Oger đã thực hiện một thiên phóng sự bằng hình minh hoạ đầu tiên và đồ sộ về miền Trung Du Bắc Bộ Việt Nam, nhất là về Hà Nội trong những năm 1908 – 1909.

Xem chi tiết

TECHNIQUE OF THE ANNAMESE PEOPLE – Part 4: Failure to respect the original text

Pierre Huard was the first and earliest person who had given all information on the life and work of the author on the Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient (Bulletin of the Far-Eastern French School) as we have known. Later on, when he collaborated with Maurice Durand to write the book entitled “Knowledge of Vietnam” (2) Pierre Huard had mentioned in his bibliographical part Henri Oger’s work entitled: “General Introduction to the Study of the Technique of the Annamese People”

Xem chi tiết

Kỹ thuật của người An Nam – Phần 4: Không giữ đúng nguyên bản. Sự nhầm lẫn làm sai lạc  ý nghĩa

Pierre Huard là người sớm thông tin về cuộc đời tác giả, tác phẩm trên tạp chí Viễn Đông Bác Cổ như đã biết. Sau này khi cùng hợp tác với Maurice Durand để viết quyển “Hiểu biết về Việt Nam” (2) trong phần thư mục Pierre Huard có nhắc tới Henri Oger qua quyển: “giới thiệu khái quát về nghiên cứu kĩ thuật người An Nam”.

Xem chi tiết

TECHNIQUE DU PEUPLE ANNAMITE – Partie 3: À LA RECHERCHE DE L’AUTEUR

Depuis qu’ils ont mis les pieds au Vietnam, les érudits français ont entrepris des recherches scientifiques vastement organisées , dotées de moyens adéquats , et ont bénéficié de l’aide du gouvernement colonial, mais surtout, sont inspirées par l’amour de l’exotisme , aussi ces érudits ont-ils fait des études profondes sur des aspects qui étaient si familiers aux lettrés vietnamiens qu’ils les ont laissés de côté ou ne songeaient pas à les étudier. Grâce aux documents laissés par les chercheurs français, les générations postérieures pourront compléter de façon objective la documentation que leurs aieux ont pu rassembler.

Xem chi tiết

TECHNIQUE OF THE ANNAMESE PEOPLE – Part 3: Who is HENRI OGER? (1885 – 1936)

Is it true that, since they first set foot in Vietnam, the Occidental scientists had based themselves on scientific and well-organized research methods, especially when they had had all the means available, along with the assistance of the colonial administration, so they had, with their exotic viewpoint, gone deep into many different researching fields, which the vietnamese Confucian scholars, due to their being too familiar with such matters, hadn’t seen or omitted to work on? All such research documents left behind by them had greatly helped the posterior generations to complete objectively the funds of documents built and left behind by our vietnamese forefathers.

Xem chi tiết

Kỹ thuật của người An Nam – Phần 3: Đi tìm tác giả HENRI OGER (1885 – 1936)

Từ khi đặt chân lên Việt Nam, có phải những học giả phương Tây đã dựa vào phương pháp nghiên cứu có khoa học, có tổ chức quy mô và nhất là có một phương tiện trong tay với cách nhìn “chuộng lạ” và được chính quyền thực dân giúp đỡ nên họ đã đi sâu nghiên cứu về nhiều mặt mà các nhà Nho Việt Nam vì quá quen thuộc nên chưa thấy hết hay bỏ qua không để tâm tra cứu. Những tư liệu nghiên cứu mà họ để lại ấy giúp cho thế hệ sau bổ sung một cách khách quan vào vốn tư liệu mà cha ông Việt Nam đã xây dựng nên.

Xem chi tiết

TECHNIQUE DU PEUPLE ANNAMITE – Introduction à la collection

C’est un ouvrage de recherche d’Henri Oger intitulé “Technique du peuple annamite”, comprenamt des documents recueillis dans les régions centrales du Nord-Vietnam dans les années 1908 – 1909. Un album composé de 4.000 estampes par gravures sur bois intitulé “Technique du Peuple Annamite” qu’Henri Oger appelle une “Encyclopédie de tous les instruments, ustensiles, de tous les gestes de la vie et métiers du Peuple Annamite Tonkinois” – Journal quotidien de l’Indochine française – 114, rue Jules Ferry, Hanoi

Xem chi tiết

Kỹ thuật của người An Nam – Phần 2: Giới thiệu Bộ tư liệu

Đây là công trình nghiên cứu mang tên “Kĩ thuật của người An Nam” của Henri Oger, gồm những tư liệu thu hoạch được tại miền trung du Bắc Bộ Hà Nội trong những năm 1908 –1909. Một bộ Album gồm 4.000 bản vẽ khắc gỗ nhan đề “Kĩ thuật của người An Nam” mà Henri Oger gọi là một “Bách khoa thư về những dụng cụ, đồ nghề của các cử chỉ trong cuộc sống và nghề nghiệp của người Bắc Bộ”

Xem chi tiết

TECHNIQUE OF THE ANNAMESE PEOPLE – Part 2: Introducing the set of documents

This is a research work entitled: “Technique of the Annamese People by Henri Oger” consisting of documents gathered at the Midland of North Vietnam, particularly in Hanoi in the years 1908-1909. An album containing over 4000 woodcut paintings, also entitled “Technique of the Annamese” which Henri Oger calls: “An Encyclopaedia of all instruments, utensils, and all gestures in the life and crafts of the Tonkinese Annamese”

Xem chi tiết

TECHNIQUE OF THE ANNAMESE PEOPLE – Part 1: How was this set of documents discovered and named?

This is a historical collection of paintings pertaining to our people’s living condition in the past, and going from all branches of social activities to various aspects of moral and cultural life. More than 4000 woodcuts constitute a lively, diversified, and extremely rich document which permits us to learn about the customs, habits, and beliefs of our people in a past historical period.

Xem chi tiết

Kỹ thuật của người An Nam – Phần 1: Bộ tư liệu được tìm thấy và đặt tên như thế nào?

Đây là một bộ sưu tập lịch sử bằng hình ảnh về đời sống nhân dân ta xưa, từ các ngành nghề trong xã hội cho đến các mặt đời sống văn hoá tinh thần. Hơn 4000 bức vẽ hợp lại là một tài liệu hết sức phong phú, đa dạng, sống động, giúp chúng ta tìm hiểu những phong tục, tập quán, tín ngưỡng của dân tộc về một thời lịch sử đã qua.

Xem chi tiết