Hoạt động trải nghiệm ở Trường Trung học cơ sở – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với môn Giáo dục công dân

EXPERIENCING ACTIVITY AT SECONDARY SCHOOLS –
SOME ISSUES OF THEORY AND PRACTIVE OF CIVIC EDUCATION

Tác giả bài viết: NGUYỄN THU HẠNH
(Trường Đại học Thủ đô Hà Nội)

TÓM TẮT

     Hoạt động trải nghiệm là môn học trong dự thảo các chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố được thực hiện bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12, bậc Tiểu học được gọi là Hoạt động trải nghiệm; ở THCS và THPT được gọi là Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Thông qua các hoạt động thực hành, những việc làm cụ thể, học sinh sẽ phát huy vai trò cụ thể, tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của bản thân. Các em được tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động từ thiết kế, chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả.

Từ khóa: Trải nghiệm, năng lực, sáng tạo, kĩ năng…

ABSTRACT

     Experimental activity is a subject in the curriculum drafted by the Ministry of Education and Training announced compulsory from grade 1 to grade 12, the elementary level known as Activity Activity; In junior and senior high schools, it is called Experiential Activity.

     Through hands-on activities, specific activities, students will develop their specific role, activeness, initiative, self-awareness and creativity. They are involved in all aspects of the process from design, preparation, implementation and evaluation.

Keywords: Experience, capacity, creativity, skills…

x
x x

1. Mở đầu

     Việc thực hiện hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở nói riêng và trung học phổ thông nói chung là rất cần thiết nhằm đảm bảo yêu cầu đổi mới về chương trình, phương pháp, nâng cao hiệu quả dạy và học môn Giáo dục công dân nói riêng và các môn học nói chung ở trường phổ thông.

     Môn học được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn giáo dục cơ bản, mỗi học sinh vừa tham gia vừa thiết kế và tổ chức các hoạt động cho chính mình, qua đó tự khám phá, điều chỉnh bản thân, cách tổ chức để sống và làm việc hiệu quả. Ở giai đoạn này, mỗi học sinh bước đầu xác định được sở trường và chuẩn bị một số năng lực cơ bản của người lao động và công dân có trách nhiệm. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, hoạt động trải nghiệm tiếp tục phát triển những phẩm chất và năng lực đã hình thành từ giai đoạn giáo dục cơ bản thông qua hoạt động phát triển cá nhân, hoạt động lao động, hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng, giáo dục hướng nghiệp, nhưng tập trung cao hơn vào việc phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các em còn được bày tỏ quan điểm ý tưởng và lựa chọn ý tưởng của chính mình. Do vậy, các em thật sự hào hứng và rất tích cực khi được học tập dưới dạng hoạt động trải nghiệm. Hoạt động trải nghiệm sẽ lôi cuốn tất cả học sinh, từ học sinh học giỏi cho đến học sinh còn yếu kém. Khi học tập dưới dạng hoạt động trải nghiệm, các em sẽ tiếp cận kiến thức một cách chủ động, tích cực, sáng tạo từ đó phát triển năng lực của mình.

2. Nội dung

     2.1. Những vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động trải nghiệm

     Hiện tồn tại nhiều định nghĩa khác nhau về hoạt động trải nghiệm, chẳng hạn:

     – Trải nghiệm là một phạm trù của triết học, được đúc rút từ toàn bộ các hoạt động của con người ở mọi mặt, như một thể thống nhất giữa kiến thức, kỹ năng, tình cảm và ý chí. Đặc trưng bằng cơ chế kế thừa di sản xã hội, lịch sử, văn hóa.

     – Trải nghiệm là một phạm trù của nhận thức luận, được đúc kết từ sự thống nhất của hoạt động tình cảm – nhận thức.

     – Trải nghiệm là kiến thức mà ngay lập tức cho chủ thể ý thức được và có cảm giác tiếp xúc trực tiếp với thực tế, cho dù đó là một thực tế bên ngoài của các đối tượng và tình huống (nhận thức), hoặc các thực tại của trạng thái ý thức (quan niệm, những kỷ niệm, xúc động…).

     Trải nghiệm dưới góc nhìn sư phạm được hiểu theo một vài ý nghĩa sau:

     – Trải nghiệm trong đào tạo là một hệ thống kiến thức và kỹ năng có được trong quá trình giáo dục và đào tạo chính quy;

     – Trải nghiệm là kiến thức, kỹ năng mà trẻ nhận được bên ngoài các cơ sở giáo dục: thông qua sự giao tiếp với nhau, với người lớn, hay qua những tài liệu tham khảo không được giảng dạy trong nhà trường…

     – Trải nghiệm (qua thực nghiệm, thử nghiệm) là một trong những phương pháp đào tạo, trong điều kiện thực tế hay lý thuyết nhất định, để thiết lập hoặc minh họa cho một quan điểm lý luận cụ thể.

     – Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cần được hiểu là hoạt động có động cơ, có đối tượng để chiếm lĩnh, được tổ chức bằng các việc làm cụ thể của học sinh, được thực hiện trong thực tế, được sự định hướng, hướng dẫn của nhà trường. Đối tượng để trải nghiệm nằm trong thực tiễn. Qua trải nghiệm thực tiễn, người học có được kiến thức, kĩ năng, tình cảm và ý chí nhất định. Sự sáng tạo sẽ có khi phải giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn, phải vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để giải quyết vấn đề, ứng dụng trong tình huống mới, không theo chuẩn đã có.

     Người ta phân biệt các trải nghiệm khác nhau như trải nghiệm vật chất, trí truệ, tình cảm, tinh thần, gián tiếp và mô phỏng…

     Trải nghiệm vật chất (Physical Experiences)

     Trải nghiệm vật chất xảy ra bất cứ khi nào đối tượng hay môi trường thay đổi. Nói cách khác, trải nghiệm vật chất liên quan đến những trải nghiệm có thể quan sát được. Nó là hình thức bên ngoài của hoạt động để chiếm lĩnh đối tượng.

     Triết lí “trăm nghe không bằng một thấy” hay “đi một đàng học một sàng khôn” theo chúng tôi là đề cao trải nghiệm của con người và có thể xếp vào loại trải nghiệm vật chất.

     Trải nghiệm tinh thần (Mental Experiences)

      Trải nghiệm tinh thần liên quan đến các khía cạnh trí tuệ và ý thức, là sự kết hợp giữa tư duy, nhận thức, trí nhớ, cảm xúc, ý chí và tưởng tượng. Nó bao gồm cả các quá trình nhận thức vô thức.Hình thức trải nghiệm này thường được sử dụng trong việc học tập các môn học (đặc biệt là các môn khoa học) hoặc việc học được một khái niệm nào đó không có chủ định (Ví dụ như làm nhiều một dạng bài toán nào đó rồi tự dưng phát hiện ra nguyên lí chung của việc giải những bài toán này). Có thể nói, trải nghiệm tinh thần là hình thức bên trong của hoạt động để chiếm lĩnh đối tượng.

     Trải nghiệm tình cảm (Emotional Experiences)

     Trải nghiệm tình cảm được diễn ra khi yêu hay kết bạn. Yêu là trải nghiệm tình cảm. Khái niệm trải nghiệm tình cảm cũng xuất hiện trong khái niệm đồng cảm. Theo chúng tôi, học các môn học thuộc các lĩnh vực giáo dục nghệ thuật, giáo dục đạo đức, lối sống, trẻ cần được trải nghiệm tình cảm thì hiệu quả mới tốt.

     Trải nghiệm tâm thần (Spiritual Experiences)

     Trải nghiệm tâm thần diễn ra khi có sự cố như sốt cao, viêm màng não, thiếu ngủ, thiếu ô xy, rối loạn tâm thần, tai nạn chấn thương… Con người cũng có thể có được trải nghiệm như vậy bằng cách thôi miên, thiền, thần chú, yoga… hoặc một số trải nghiệm tâm thần có được bằng cách uống thuốc, uống rượu, chích thuốc phiện…

      Trải nghiệm xã hội (Social Experiences)

     Lớn lên, sinh sống trong xã hội, con người hình thành trải nghiệm xã hội. Trải nghiệm xã hội cho con người kĩ năng và thói quen cần thiết để sống trong xã hội của mình, chia sẻ kinh nghiệm, hình thành các chuẩn mực, phong tục, truyền thống, giá trị, vai trò xã hội, biểu tượng và ngôn ngữ.

      Trong học tập, việc cho trẻ tham gia vào các hoạt động tập thể, hoạt động thực tế tại nhà máy, trang trại, câu lạc bộ, hoạt động trao đổi, thảo luận… giúp trẻ có trải nghiệm xã hội, hình thành nhân cách. Hoạt động này mang tính chất thuần tuý người, đặc trưng cho phạm trù người. Lúc này, hoạt động của cá nhân không còn là của riêng một cá nhân, mà là của một cộng đồng người, trong một thời điểm xác định.

     Trải nghiệm mô phỏng (Virtual and Simulation Experiences)

     Sử dụng máy tính cũng có thể giúp con người có trải nghiệm. Đóng vai cũng giúp ta trải nghiệm. Sử dụng trò chơi video cũng giúp trải nghiệm, trải nghiệm có tính chất mô phỏng cuộc sống thực. Loại trải nghiệm này thể hiện phương thức trải nghiệm, còn nội dung trải nghiệm là các tình huống giả định với cuộc sống thực nhằm giúp trẻ giải quyết các vấn đề đặt ra.

     Trải nghiệm chủ quan (Subjective Experiences)

     Trải nghiệm chủ quan liên quan đến trạng thái, cảm nhận chủ quan của người nào đó về hiện thực, một hiện thực mà dựa trên sự tương tác của cá nhân người đó với môi trường. Trải nghiệm chủ quan dựa vào năng lực của cá nhân để xử lí tình huống trên cơ sở kinh nghiệm cá nhân từng học sinh.

     Thuật ngữ “experience” là động từ thì mang nghĩa “trải nghiệm”, là danh từ thì mang nghĩa “kinh nghiệm”. Kinh nghiệm có được có hai loại: Kinh nghiệm nói lên bản chất của sự vật, hiện tượng hoặc kinh nghiệm chỉ miêu tả được những dấu hiệu bên ngoài của sự vật, hiện tượng. Quá trình diễn ra trải nghiệm có thể cho sản phẩm chắc chắn hay không, có chiếm lĩnh được đối tượng hay không phụ thuộc vào quá trình trải nghiệm. Có trải nghiệm theo phương pháp mày mò, thử và sai. Có trải nghiệm chủ động, mục đích rõ ràng và có các thao tác cụ thể đi đến mục đích, từ thao tác vật chất đến thao tác mô hình hóa, bằng lời nói và cụ thể hóa. Có thể có những trải nghiệm bị động mà sau khi trải nghiệm con người mới rút ra được bài học cho mình.

     2.2. Hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới

     Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, kế hoạch giáo dục bao gồm các môn học, chuyên đề học tập (gọi chung là môn học) và hoạt động trải nghiệm; hoạt động giáo dục (theo nghĩa rộng) bao gồm hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm. Hoạt động trải nghiệm với mục đích chính: Hình thành và phát triển những phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ năng sống và những năng lực chung cần có ở con người trong xã hội hiện đại.

     Nội dung của hoạt động trải nghiệm

     – Kiến thức thực tiễn gắn bó với đời sống, địa phương, cộng đồng, đất nước, mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, nhiều môn học; dễ vận dụng vào thực tế.

     – Được thiết kế thành các chủ điểm mang tính mở, không yêu cầu mối liên hệ chặt chẽ giữa các chủ điểm.

     Hình thức tổ chức

     – Đa dạng, phong phú, mềm dẻo, linh hoạt, mở về không gian, thời gian, quy mô, đối tượng và số lượng…

     – Học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm.

     – Có nhiều lực lượng tham gia chỉ đạo, tổ chức các hoạt động trải nghiệm với các mức độ khác nhau (giáo viên, phụ huynh, nhà hoạt động xã hội, chính quyền, doanh nghiệp…).

     Tương tác, phương pháp

     – Đa chiều

     – Học sinh tự hoạt động, trải nghiệm là chính.

     Kiểm tra, đánh giá

     – Nhấn mạnh đến kinh nghiệm, năng lực thực hiện, tính trải nghiệm.

     – Theo những yêu cầu riêng, mang tính cá biệt hóa, phân hóa

     – Thường đánh giá kết quả đạt được bằng nhận xét.

     Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cần được hiểu là hoạt động có động cơ, có đối tượng để chiếm lĩnh, được tổ chức bằng các việc làm cụ thể của học sinh, được thực hiện trong thực tế, được sự định hướng, hướng dẫn của nhà trường. Đối tượng để trải nghiệm nằm trong thực tiễn. Qua trải nghiệm thực tiễn, người học có được kiến thức, kĩ năng, tình cảm và ý chí nhất định, tìm kiếm ra giải pháp thay thế và kết hợp được các phương pháp đã biết để đưa ra hướng giải quyết mới cho một vấn đề.

     2.3. Một số vấn đề cần lưu ý về hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học Cơ sở

     Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới. So với hiện tại, chương trình mới có một môn học mới, mang tính bắt buộc là hoạt động trải nghiệm.

     Môn học bao gồm bốn nội dung: Hoạt động phát triển cá nhân, Hoạt động lao động, Hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Nội dung này được thực hiện thông qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề và câu lạc bộ. Sinh hoạt Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên được tích hợp trong hoạt động trên.

     Ở Tiểu học, nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm tập trung nhiều hơn vào các hoạt động phát triển bản thân, kỹ năng sống, quan hệ với bạn bè, thầy cô và người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, có các hoạt động lao động, xã hội và làm quen với một số nghề gần gũi cũng được tổ chức thực hiện. Ở bậc Trung học Cơ sở, chương trình tập trung nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng và bắt đầu đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động phát triển cá nhân, lao động vẫn được tiếp tục triển khai để phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh. Đến bậc Trung học Phổ thông, chương trình hoạt động trải nghiệm tập trung cao hơn vào nội dung giáo dục hướng nghiệp. Thông qua các chủ đề sinh hoạt tập thể, hoạt động lao động sản xuất, câu lạc bộ hướng nghiệp và các hoạt động định hướng nghề nghiệp khác, học sinh được đánh giá và tự đánh giá về năng lực, sở trường, hứng thú liên quan đến nghề nghiệp; có thể tự chọn cho mình ngành nghề phù hợp; được rèn luyện phẩm chất và năng lực để thích ứng với nghề nghiệp tương lai.

     Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm bao gồm: Thực địa – thực tế, tham quan, cắm trại, diễn đàn, giao lưu, hội thảo, sân khấu hóa, dự án và nghiên cứu khoa học… Khi tổ chức, các trường chủ động lựa chọn hình thức tổ chức cụ thể phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.

     Giữa hoạt động trải nghiệm và hoạt động ngoài giờ lên lớp có một số điểm giống nhau: cùng là một bộ phận của chương trình giáo dục, có quan hệ chặt chẽ với hoạt động dạy học, có hình thức giống nhau, gắn lý thuyết với thực tiễn; nhưng khác biệt cơ bản là hoạt động trải nghiệm phát triển phẩm chất nhân cách và năng lực chung và năng lực đặc thù, còn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phát triển nhân cách toàn diện của học sinh.

     Về mục tiêu, hoạt động trải nghiệm hình thành và phát triển phẩm chất nhân cách, các năng lực tâm lý – xã hội…; giúp học sinh tích lũy kinh nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình; làm tiền đề cho mỗi cá nhân tạo dựng được sự nghiệp và cuộc sống hạnh phúc sau này. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hướng tới các mục tiêu kiến thức, kĩ năng và thái độ của người học.

     Về nội dung, hoạt động trải nghiệm gồm 5 nội dung: Giá trị sống, kỹ năng sống; Quê hương đất nước và hòa bình thế giới; Gia đình và nhà trường; Nghề nghiệp; Khoa học và nghệ thuật, được thể hiện qua các chủ đề đa dạng, phong phú vừa đảm bảo yêu cầu chung và vừa phù hợp với đặc điểm của từng trường, địa phương. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp gồm 6 nội dung: Giáo dục truyền thống; Ý thức học tập; Tổ quốc, Đảng Đoàn…; Tình bạn, tình yêu, gia đình; Hòa bình, hữu nghị và hợp tác; Tình nguyện, được thể hiện trong 9 hoặc 10 chủ đề theo tháng.

     Hoạt động trải nghiệm thực hiện song song ở cả 2 chương trình: chương trình bắt buộc đối với 100% học sinh và chương trình tự chọn, còn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực hiện một chương trình chung cho tất cả. Về phương pháp và hình thức tổ chức: Hoạt động trải nghiệm sử dụng phương pháp thiết kế nhiệm vụ rõ ràng hướng tới mục tiêu hình thành các năng lực cụ thể, còn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hướng dẫn hoạt động chung, phát huy vai trò chủ thể của học sinh trong hoạt động. Về đánh giá, hoạt động trải nghiệm đánh giá năng lực cụ thể thông qua các chỉ số hành vi và tiêu chí chất lượng thông qua các công cụ cho mỗi hình thức và đánh giá quá trình và kết quả hoạt động trên từng cá nhân và xác định được vị trí của mỗi học sinh trên đường phát triển năng lực từ đó hình thành minh chứng là bộ hồ sơ hoạt động của học sinh; còn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đánh giá sự phát triển về nhận thức, kĩ năng, thái độ, thưc hiện bằng nhiều con đường gồm: Tự nhận xét; nhận xét của tập thể, của các giáo viên, qua quan sát hoạt động; trò chuyện, qua sản phẩm. Về sử dụng kết quả đánh giá: Hoạt động trải nghiệm báo cáo kết quả hoạt động của học sinh cho các bên liên quan, từ đó điều chỉnh các yếu tố giúp học sinh nâng cao mức độ năng lực trên đường phát triển. Việc sử dụng kết quả đánh giá là điều kiện cần của đánh giá xếp loại toàn diện học sinh để xét lên lớp, chuyển cấp và xét tuyển cho những hoạt động đặc thù; còn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sử dụng kết quả đánh giá vào đánh giá hạnh kiểm, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Kết luận

     Hoạt động trải nghiệm là phương pháp tổ chức dạy và học nhằm hình thành những năng lực đặc thù, hoàn thiện nhân cách cho người học. Giáo dục nước nhà đang khắc phục tình trạng mất cân đối giữa lý thuyết và thực hành, giữa kiến thức sách vở và thực tiễn. Do đó, việc đưa nội dung trải nghiệm như một phần bắt buộc vào chương trình, nội dung giáo dục trong các nhà trường là cần thiết. Đối với môn Giáo dục công dân, điều này càng quan trọng, bởi thông qua hoạt động trải nghiệm, học sinh được tiếp cận, bổ sung các kiến thức thực tế, từ đó, có ý thức, thái độ, tinh thần phấn đấu tốt hơn nhằm phát triển mọi năng lực và hoàn thiện nhân cách.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

     1. Khái niệm hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Nguồn: Http://congnghegiaoduc.vn/tin-tuc/124-khai-niem-hoat-dong-trai-nghiem-sang-to.html

     2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có phát huy tính tích cực ở học sinh?
Nguồn: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hoat-dong-trai-nghiem-sang-tao-phat-huy-tinh-tichcuc-sang-tao-o-hoc-sinh-20180125083618519.htm

     3. Nhận diện hoạt động trải nghiệm sáng tạo với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Nguồn: http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/nhan-dien-giua-hoat-dong-tnst-voi-hoat-dong-giao-ducngoai-gio-len-lop-1564919.html

     4. Hoạt động trải nghiệm – môn học mới trong giáo dục phổ thông.
Nguồn: https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/hoat-dong-trai-nghiem-mon-hoc-moi-trong-giao-ducpho-thong-3698299.html

Nguồn: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, số 22/2018

Ban Tu Thư (thanhdiavietnamhoc.com)

Download file (PDF): Hoạt động trải nghiệm ở Trường Trung học cơ sở – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với môn Giáo dục công dân (Tác giả: Nguyễn Thu Hạnh)