Lợi mê lòng người

Người dịch: NGUYỄN VĂN NGỌC , TRẦN LÊ NHÂN

…. Có kẻ mất cái áo thâm. Anh ta ra đường tìm. Thấy người đàn bà mặc áo thâm, níu lại đòi rằng: “Tôi vừa mất áo thâm, chị phải đền trả tôi cái nầy”. Rồi cứ giữ chặt cái áo không buông ra nữa. Người đàn bà cãi:

“Ông mất áo thâm, tôi biết đấy là đâu? Áo tôi mặc đây là áo của tôi, chính tay tôi may ra”. Anh kia nói: “Chị cứ phải đền trả áo cho tôi. Cái áo thâm tôi mặc dầy, cái áo thâm chị mặc mỏng. Lấy áo thâm mỏng của chị đền áo thâm dầy cho tôi, còn phải nói gì lôi thôi nữa!”

Tử-Hoa-Tử

GIẢI NGHĨA:

– thâm : sắc đen

– níu: giằng giai, giữ lại không cho đi

LỜI BÀN:

Mất áo trong nhà mà ra đường tìm, đã là chuyện bật cười. Mất áo đàn ông mà đòi áo đàn bà lại là chuyện bật cười. Mất áo thâm dầy bắt đền áo thâm mỏng mà cho là phải, lại là chuyện bật cười nữa. Ôi cái lợi nó làm cho lòng người mê muội, chỉ biết có mình không biết có ai, chỉ vụ lợi cho mình mà quên cả phải trái. Kẻ nào đã vụ lợi như thế, thì cái gì mà chẳng dám làm, cái gì mà chả dám nói! Than ôi ! Cái đời kim-tiền bây giờ biết bao nhiêu phường đòi áo như người nói trong truyện nầy.

Nguồn: Tử-Hoa-Tử
Cổ Học Tinh Hoa – NXB: Thọ-Xuân (Saigon), Năm 1925

Ban Tu Thư (thanhdiavietnamhoc.com)
Hình đại diện: do Ban tu Thư thiết lập.
Nguồn ảnh: https://administratiekantoorhaarlemenmeer.nl/