Tư tưởng về quyền con người trong xã hội truyền thống Việt Nam

THOUGHTS OF HUMAN RIGHTS IN TRADITIONAL VIETNAMESE SOCIETY

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ XIÊM
(Trường Đại học Thủ đô Hà Nội)

TÓM TẮT

    Quyền con người được xem là giá trị chung của nhân loại; một quy định pháp luật cơ bản của các nhà nước pháp quyền, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển. Tuy nhiên, trên thực tế, quyền con người luôn mang tính đặc thù bởi truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới hạn phạm vi nghiên cứu tư tưởng quyền con người trong lịch sử tư tưởng dân tộc ở một số giá trị truyền thống, từ đó làm sáng tỏ những giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thời của những tư tưởng đó.

Từ khóa: Quyền con người, quyền cá nhân, nhân quyền ở Việt Nam, xã hội Việt Nam, giá trị truyền thống.

ABSTRACT

     Human rights are the common of humanity. In addition, human rights are a fundamental law of every government, regardless of political institution or level of development. In fact, human rights are always characterized by historical tradition and cultural identity of each nation. In this article, the author limits the scope of the study of human rights thought in the history of national thought in a number of traditional values. Thus, the author clarifies the historical values and the present meaning of those ideas.

Keywords: Human rights, traditional society, traditional values, human rights in Vietnam.

x
x x

1. Mở đầu

     Quyền con người là một giá trị cơ bản và quan trọng của nhân loại. Đó là thành quả của sự phát triển lịch sử nhân loại; đòi hỏi tất cả mọi thành viên của xã hội – không loại trừ bất cứ ai – đều có quyền và nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền và tự do của mọi người. Không chỉ là những lý thuyết suông, quyền con người được khẳng định về mặt pháp lý trong các bản Bộ luật về các quyền (The Bill of Rights, 1689) của Anh quốc; Tuyên ngôn độc lập (The Declaration of Independence, 1776) và Bộ luật về các quyền (The Bill of Rights, 1789 – 1791) của Hoa Kỳ; Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 1789) của Pháp… Đặc biệt, với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (The universal declaration of human rights, 1848) của Liên hiệp quốc, quyền con người đã trở thành một hệ thống các tiêu chuẩn pháp luật quốc tế có tính chất bắt buộc với mọi quốc gia. Việc tôn trọng, bảo vệ các quyền con người đã trở thành thước đo về trình độ văn minh của các quốc gia trên thế giới.

     Ở Việt Nam, bên cạnh thuật ngữ “quyền con người” còn tồn tại thuật ngữ “nhân quyền”. Hai thuật ngữ này có sự thống nhất hay khác biệt, cho đến nay vẫn là vấn đề mà các học giả, nhà khoa học còn tranh luận. Thậm chí còn có luận điểm cho rằng, chỉ có xã hội tư bản mới có nhân quyền, còn ở chủ nghĩa xã hội mới có quyền con người. Đó là những luận điểm không xác đáng, bởi lẽ, xét trên phương diện ngôn ngữ học, quyền con người hay nhân quyền đều bắt nguồn từ thuật ngữ quốc tế “human rights”. Theo Đại từ điển Tiếng Việt thì quyền con người và nhân quyền là hai từ đồng nghĩa [7, tr.1239]. Vấn đề quyền con người hay nhân quyền ở Việt Nam là nội dung mới trên phương diện nghiên cứu lý luận nhưng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều học giả trong và ngoài nước. Các hướng nghiên cứu về quyền con người ở Việt Nam thường được tập trung ở nghiên cứu các văn bản quốc tế hay một số khía cạnh pháp luật thực thực định quốc gia về quyền con người. Hiện có rất ít những công trình nghiên cứu về tư tưởng quyền con người ở Việt Nam nói chung, về giá trị truyền thống về quyền con người trong xã hội Việt Nam nói riêng. Khi bàn về tư tưởng quyền con người ở Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng trong trong lịch sử tư tưởng của dân tộc không có tư tưởng về quyền con người. Chính vì vậy, nghiên cứu giá trị truyền thống về quyền con người trong xã hội Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn.

2. Nội dung

     2.1. Nội dung tư tưởng về quyền con người trong xã hội truyền thống Việt Nam

     Tư tưởng về quyền con người của một quốc gia, dân tộc được hình thành qua năm tháng của lịch sử, vừa có tính ổn định nhưng đồng thời luôn phát triển. Mặc dù thậm chí thuật ngữ “quyền con người” chưa được đề cập một cách trực tiếp nhưng những tư tưởng về quyền con người được xuất hiện từ rất sớm, được thể hiện trong văn học, nghệ thuật, phong tục tập quán, tôn giáo, lệ làng và luật pháp của các Nhà nước phong kiến. Mặc dù còn tồn tại nhiều quy định mang tính chất tôn giáo và đạo đức phong kiến nhưng về cơ bản, nó cũng thể hiện tinh thần nhân đạo, thể hiện tư tưởng dù còn sơ khai về việc bảo vệ quyền con người.

     Trong lịch sử dân tộc, hoạt động con người, quyền con người bị chi phối phần nhiều bởi phong tục tập quán. Về vai trò của phong tục tập quán, người Việt từng khẳng định “Đất có lề, quê có thói”, nghĩa là ở đâu cũng có phong tục tập quán theo từng làng xa, vùng miền và phong tục tập quán chi phối đến lối sống, tư tưởng của người Việt. Đối với người Việt, hàng xóm láng giềng sống với nhau, coi trọng nguyên tắc ứng xử “tình làng, nghĩa xóm”, “tắt lửa tối đèn có nhau”, người dân có thể không biết đến luật pháp chốn cung đình, nhưng phong tục tập quán của làng xã thì đều phải biết và tuân theo. Đôi khi sự chi phối của phong tục tập quán đến thói quen, lối sống, nếp nghĩ của người dân mạnh đến mức “phép vua thua lệ làng”.

    Lệ làng là phong tục tập quán của làng, tồn tại qua các văn bản gọi là hương ước, khoán ước. Hầu hết các làng Việt đều có hương ước. Làng nào có hương ước ấy, tùy truyền thống của từng làng mà hương ước đề cập đến những vấn đề cụ thể. Tuy nhiên, về cơ bản, nội dung của hương ước thường quy định rõ mọi quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên trong làng phải tuân theo. Bàn về ảnh hưởng của hương ước đến lối sống và nếp nghĩ của người dân trong làng xã, tác giả Nguyễn Từ Chi có khẳng định “dù không phải là bộ luật hoàn chỉnh, hương ước với những điều quy định về một số nét sinh hoạt riêng biệt của làng xã, vẫn đóng vai trò một cương lĩnh. Có thể còn khá chung chung, nhưng dù sao vẫn đáng được xem là một cương lĩnh về nếp sống hàng ngày của làng xã, mà mọi cá nhân, mọi tổ chức, trong làng, trong xã phải tuân thủ” [1, tr. 236-237]. Các hương ước của từng làng tác động trực tiếp đến các thành viên của làng. Tất cả mọi thành viên trong làng đều có trách nhiệm thực hiện hương ước, không trừ bất kể ai “Quan sang cũng ở làng mà ra”.

     Lệ làng thể hiện sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân trong làng trong đời sống vật chất, kinh tế, chính trị, xã hội và cả trong đời sống tâm linh của mỗi cộng đồng người Việt. Lệ làng có tính chất “dân chủ làng xã”1 [6, tr.23-46] tôn trọng quyền con người với tư cách là thành viên cộng đồng làng xã và thể hiện tính nhân đạo sâu sắc như: quan tâm, giúp đỡ những người già cả, neo đơn, không nơi nương tựa. Với phong tục tập quán, lệ làng đã giúp bảo lưu các giá trị văn hóa và nhân văn độc đáo của dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh tiềm tàng trong cuộc đọ sức nghìn năm với các mưu đồ nô dịch và đồng hoá của phương Bắc. Tuy nhiên, phong tục tập quán, lệ làng cùng với những thành kiến tồn tại lâu đời đã ràng buộc chặt chẽ con người vào cộng đồng theo những giá trị, tiêu chuẩn đã được định hình. Vì vậy, đôi khi những giá trị về quyền con người thể hiện trong lệ làng không có điều kiện và khả năng vượt quá quyền và lợi ích chung trong khuôn khổ làng xã.

     Trong giai đoạn hình thành các nhà nước phong kiến ở Việt Nam dưới thời nhà Ngô (939 – 967), nhà Đinh (968 – 980) mặc dù hệ thống pháp luật chính thức chưa được ban hành nhưng triều đình đã có những quy định về việc sử dụng các hình phạt để răn đe, trừng trị nhằm đảm bảo ổn định, công bằng xã hội. Đến triều đại nhà Lý (1010 – 1225) bộ luật thành văn đầu tiên của Việt Nam được ra đời với tên gọi Bộ hình thư (năm 1042). Trong thời kỳ này, do sự chi phối của Phật giáo trong đời sống chính trị và văn hóa xã hội cho nên các điều lệ trong Bộ hình thư chủ yếu dựa trên đạo đức tôn giáo để hướng thiện cho con người, nhằm tạo ra mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp giữa nhà nước và nhân dân.

     Tiếp nối tư tưởng đó, đến nhà Trần (1226 – 1399) đã xây dựng nên Bộ hình luật (năm 1244) để quản lý đất nước. So với Bộ hình thư, Bộ hình luật đã bổ sung thêm nhiều chính sách thưởng phạt khá phân minh nhằm đảm bảo sự công bằng, quyền lợi và trách nhiệm của người dân, tạo dựng nên mối quan hệ gắn kết giữa chính quyền phong kiến với nhân dân, từ đó thúc đẩy sự ổn định của xã hội. Luật pháp Việt Nam dưới thời phong kiến đạt đến trình độ phát triển gần như hoàn thiện với sự ban hành của Quốc triều hình luật. Bộ luật này được vua Lê Thánh Tông ban hành vào năm 1483 trong thời gian ông lấy niên hiệu là Hồng Đức (1470 – 1497), nên thường gọi là Luật Hồng Đức. Với 722 điều khoản [9, tr.488], Quốc triều hình luật là một trong những thành tựu tiêu biểu, chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc về quyền con người, là cơ sở nền tảng trong việc xây dựng nhà nước phong kiến thịnh trị thời Lê sơ. Về bản chất, Bộ hình thư, Bộ hình luậtQuốc triều hình luật đều là những bộ luật được ban hành trước tiên nhằm đảm bảo địa vị thống trị quyền lợi của nhà vua và tầng lớp phong kiến. Tuy nhiên, xét trên phương diện tổng thể, những bộ luật đó không chỉ duy trì và bảo vệ trật tự, kỷ cương của chế độ phong kiến, mà còn kiến tạo và duy trì một xã hội mà trong đó, những quyền cơ bản của con người, của mọi người được tôn trọng và được bảo vệ bằng pháp luật. Trong đó, Quốc triều hình luật được xác định như là một văn kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển của tư tưởng nhân quyền trong lịch sử dân tộc. Ở Quốc triều hình luật đã đưa ra nhiều điều luật, quy phạm cụ thể nhằm tạo ra môi trường, thể chế để bảo vệ, thực hiện những quyền cơ bản của con người như: bảo vệ nhân phẩm con người, quyền tự do của con người cũng được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Về quyền tự do hôn nhân, lựa chọn và bảo vệ hạnh phúc của con người, ngoài những điều luật cấm quan lại, người có quyền thế bắt ép để lấy con gái của lương dân, ngăn cấm người ngoài nài ép những người vợ thủ tiết, Quốc triều hình luật còn đưa ra nhiều điều luật để thực hiện và bảo vệ quyền tự do này. Cụ thể như điều 324 cấm anh, em, học trò lấy vợ của em, của anh, của thầy đã chết; điều 294 quy định việc trừng trị những kẻ loạn luân, cùng tất cả những hành động gả, bán vợ cho người khác khi không được sự đồng ý của người phụ nữ. Hay như các điều 320 và điều 333 ghi rõ: người nào mà đã gả con gái rồi mà về sau vì thấy người chồng nghèo khổ, lại bắt con gái về thì bị xử phạt 60 trượng, biếm1 [8, tr.29-33]. Đặc biệt, những quy phạm khẳng định mọi người đều có quyền được sống, được chăm sóc, được bảo vệ trong Quốc triều hình luật được coi là điểm nổi bật nhất, tiến bộ nhất của luật pháp phong kiến Việt Nam về quyền con người, được các luật gia trên thế giới xếp nó ngang hàng với những bộ luật nổi tiếng trên thế giới. Khi phân tích, đối chiếu các điều khoản của Quốc triều hình luật với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế được quy định trong Hiến chương Liên hiệp quốc, bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các Công ước quốc tế về nhân quyền thấy rằng những quy định của Quốc triều hình luật rất gần gũi với những tiêu chuẩn về quyền con người trên thế giới hiện nay trong các lĩnh vực: quyền toàn vẹn thân thể; quyền bình đẳng; các quyền dân sự và chính trị; các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.

     2.2. Giá trị của quyền con người trong xã hội truyền thống Việt Nam

     Bàn về truyền thống thì có cái tốt, cái xấu nhưng khi chúng ta bàn về giá trị truyền thống thì chỉ đề cập đến cái tốt. Bởi lẽ chỉ có cái tốt mới được gọi là giá trị. Thậm chí, không phải mỗi cái gì tốt thì đều được gọi là giá trị mà phải là những cái tốt phổ biến, cơ bản, tác dụng tích cực cho đạo đức, luân lý, có cả tác dụng hướng dẫn sự nhận định và hướng dẫn sự hành động thì mới được mang danh nghĩa là giá trị truyền thống. Về giá trị truyền thống về quyền con người trong xã hội Việt Nam có thể khái quát ở một số nội dung cơ bản sau:

     Quyền con người trước tiên là coi trọng vị thế và vai trò của con người. Đây là quyền đầu tiên, cốt lõi cần bàn đến vì nó khẳng định sự tồn tại của con người và đánh giá về chính bản thân con người. Dân tộc Việt Nam có truyền thống coi trọng con người, coi con người là sản phẩm được kết tinh bởi những giá trị cao đẹp nhất. Trong tiềm thức của mỗi người dân Việt, người Việt Nam, dân tộc Việt Nam có nguồn gốc rất cao quý “Con Rồng cháu Tiên”. Mỗi dân tộc đều có những huyền sử để thể hiện ý thức cộng đồng đầu tiên của họ: nếu như người Trung Hoa coi họ là con Trời, người Nhật Bản tự coi là con cháu của Mặt trời thì đối với người Việt đều là con cháu của Tiên, Rồng. Đây không chỉ là cách nói hình tượng mà thể hiện niềm tự hào của người Việt về nguồn cội cao quý của bản thân mình. Không chỉ vậy, người Việt còn đặt con người đặt ở vị trí cao nhất, là vốn quý nhất của tự nhiên “Người ta là hoa đất”. Nông nghiệp trồng lúa nước là kế mưu sinh của người Việt trong ngàn đời qua. Đối với người nông dân Việt, đất là vốn quý của người nông dân vì có đất thì mới có thể làm ăn sinh sống. Những hạt đất chính là nguồn sống của vạn vật, mang lại màu xanh cho thế giới nên gọi là “Đất Mẹ”. “Hoa đất” là những gì đẹp đẽ, cao quý được kết tinh từ đất. Như vậy, theo quan niệm của người Việt, con người là sản phẩm cao nhất, hoàn mỹ nhất của tự nhiên; không gì có thể so sánh được “Một mặt người hơn mười mặt của”, “Người sống đống vàng”…

    Thứ hai, quyền con người phản ánh các giá trị truyền thống dân tộc, mang đậm tính nhân văn, đặc biệt đề cao quyền của những người yếu thế.

    Trong lịch sử tư tưởng dân tộc, quyền con người thể hiện và kết tinh trong những câu chuyện dân gian bất hủ như: Tấm Cám, Sọ Dừa… phản ánh cuộc chiến đấu không khoan nhượng giữa cái thiện và cái ác, khẳng định vẻ đẹp và sức mạnh của con người, gửi gắm niềm mơ ước về một xã hội công bằng, tốt đẹp. Đồng thời những câu chuyện trên còn nêu bài học quý về cách lựa chọn lối sống phù hợp, quy định trách nhiệm của mỗi cá nhân với những người xung quanh. Đó là sự khoan dung, tử tế một cách sâu sắc, và luôn e ngại sẽ làm người khác bị tổn thương. Tử tế sâu sắc có nghĩa là hiểu thấu, thông cảm và chia sẻ được những nỗi đau của người khác. Là người độ lượng, yêu thương con người mà không so đo hơn thiệt. Dù làm rất nhiều việc thiện, trong lòng không hề có chút ý nghĩ mưu cầu danh lợi phước báo. Chấp nhận những thiệt thòi bản thân để giữ vững đạo lý làm người. Tư tưởng về quyền con người còn được thể hiện qua những triết lý nhân sinh như “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”…

     Đến thời kỳ xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập tự chủ, trên cơ sở triết lý nhân sinh truyền thống, quyền con người được bổ sung bởi triết lý của Nho – Phật – Lão trở nên sâu sắc, phong phú hơn. Quyền con người được thể hiện ở sự ngợi ca vẻ đẹp của con người; sẻ chia với nỗi thống khổ của những con người bất hạnh, đặc biệt là người phụ nữ; lên tiếng tố cáo các thế lực chà đạp lên giá trị của con người và bênh vực quyền sống của con người. Những tư tưởng đó được thể hiện trong các tác phẩm văn học, tiêu biểu những sáng tác đại thi hào dân tộc Nguyễn Du như Sở kiến hành, Truyện Kiều, Văn tế thập loại chúng sinh, Long Thành cầm giả ca… Những tác phẩm trên là những hồi chuông kêu cứu thống thiết tự đáy lòng của các tác gia trước những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

     Có thể thấy rằng, tư tưởng quyền con người phản ánh giá trị truyền thống của dân tộc. Bàn về Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, tác giả Trần Văn Giàu nhận định các giá trị truyền thống đặc thù của dân tộc Việt Nam thể hiện ở những đức tính: yêu nước, cần cù, anh hùng, sáng tạo, lạc quan, thương người, vì nghĩa. Theo Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII (tháng 7 năm1998) về Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [2, tr.40-83.] đã đề cập đến những chuẩn mực của con người Việt Nam, đó là: yêu nước, tự cường dân tộc; ý thức tập thể, đoàn kết; lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh; lao động chăm chỉ; thường xuyên học tập. Đến Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam (tháng 6 năm 2014) xác định những đặc tính cơ bản của con người Việt Nam, đó là: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Có thể thấy các đức tính, chuẩn mực này về cơ bản là kết quả kế thừa, phát triển, phát huy tư tưởng truyền thống Việt Nam về con người và quyền con người. Tuy nhiên, trong nội dung của các giá trị đạo đức mang truyền thống dân tộc còn có những hạn chế nhất định: Tinh thần cộng đồng làng xã dẫn đến tâm lý phủ định cá nhân, san bằng cá tính, dẫn đến chủ nghĩa bình quân, địa phương, bè phái, cục bộ. Chủ nghĩa tình cảm dẫn đến thiếu duy lý, không logic, thiếu khách quan, thiếu tinh thần pháp luật, không tôn trọng quy luật khách quan. Đánh giá cao giá trị tinh thần mà coi nhẹ yếu tố vật chất dẫn đến duy tâm, duy ý chí. Yêu nước, yêu làng dẫn đến tâm lý cố thủ, bám làng xóm, quê cha đất tổ, không dám vươn lên khám phá… Cần cù, chịu đựng dẫn đến kém tư duy kỹ thuật, không năng động, chậm đổi mới”. Những hạn chế này mang tính thời đại bởi lẽ, các giá trị đạo đức truyền thống được hình thành trong bối cảnh thế giới chưa có sự phát triển mạnh mẽ trong một xã hội phong kiến có nền kinh tế kém phát triển, khép kín.

     Thứ ba, do hoàn cảnh lịch sử dân tộc, quyền con người gắn liền với toàn thể cộng đồng và xã hội, cá nhân thực hiện các quyền của mình thông qua bổn phận có tính đạo đức, luân lý

     Vào thời dựng nước, người Việt đã phải cố kết với nhau thành một cộng đồng bền chặt để cùng chống thiên tai. Để tồn tại, mỗi cá nhân phải có trách nhiệm với cộng đồng để thực hiện những mục tiêu chung. Tinh thần đó được phản ánh qua truyền thuyết như Con Rồng cháu Tiên; Sơn Tinh, Thuỷ Tinh… Bên cạnh đó, do có nhiều tài nguyên thiên nhiên và vị trí địa lý là đầu mối giao thông quốc tế quan trọng, Việt Nam luôn là mục tiêu xâm lược của nhiều quốc gia. Bởi vậy, muốn bảo vệ đất nước, người Việt Nam phải hy sinh nhiều lợi ích riêng của cá nhân, cùng nhau đoàn kết bảo vệ những lợi ích chung. Trong lịch sử tư tưởng dân tộc, quyền cá nhân không được đề cập đến, thay vào đó là những quy định về bổn phận cá nhân và lợi ích cộng đồng, xã hội. Vì thế, tư tưởng quyền con người trong lịch sử thường được thể chế hóa dưới dạng những nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước và các cộng đồng xã hội đối với những cá nhân; còn các cá nhân thực hiện các quyền của mình thông qua bổn phận có tính đạo đức, luân lý.

     Trong suốt thời kỳ Bắc thuộc, sống trong cảnh bị thống trị, lệ thuộc bởi các tập đoàn phong kiến phương Bắc, người Việt vẫn tiếp tục sống với tinh thần đề cao trách nhiệm với những người xung quanh; cá nhân có bổn phận đem được sự an vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Với những mối quan hệ rường cột, người Việt đề cao triết lý nhân sinh với phương châm sống để trả lời câu hỏi “con người phải sống như thế nào cho phải đạo?”. Trong gia đình, cha phải thương con, con phải hiếu với cha (đạo cha con); vợ chồng phải thuận hoà (đạo vợ chồng); anh em phải đoàn kết yêu thương nhau (tình huynh đệ). Trong dòng họ, đó là mối quan hệ “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Trong làng xóm, “hàng xóm láng giềng, tắt lửa tối đèn có nhau”. Với dân tộc, quốc gia, người Việt bất khuất, kiên cường đấu tranh chống chính sách đồng hoá, chống ách đô hộ của các tập đoàn phong kiến phương Bắc.

     Do hoàn cảnh lịch sử dân tộc khiến cho số phận của những cá nhân phải gắn chặt vào vận mệnh của cộng đồng, xã hội. Ở đó, những cá nhân sẵn sàng hi sinh những lợi ích riêng để bảo vệ lợi ích chung của xã hội; bảo vệ lợi ích chung cũng là giải quyết, thực hiện lợi ích riêng của cá nhân. Vì thế, người Việt mới tồn tại, đấu tranh và giành thắng lợi trong các chiến chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới xâm lược. Khi đó, trách nhiệm của mỗi cá nhân lại được nâng cao với ý chí “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” [4, tr.480-481]. Với ý chí đó, mỗi cá nhân tạm thời hi sinh những lợi ích chính đáng của mình như tình yêu, gia đình, sự nghiệp để thực hiện lợi ích chung của toàn quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh đó, sự đề cao lợi ích cộng đồng, tập thể để thực hiện mục tiêu hàng đầu là giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân là hoàn toàn cần thiết và phù hợp. Đây là xu hướng chủ đạo trong đời sống xã hội, được mọi cá nhân chấp nhận như một sự thật hiển nhiên. Bởi lẽ, nếu dân tộc không được độc lập, nhân dân không được tự do thì tất cả các cá nhân đều chịu chung số phận của người nô lệ, chịu nỗi nhục của người mất nước.

     Như vậy, trong tư tưởng quyền con người của người Việt, quốc gia vững mạnh là một điều kiện không thể thiếu đối với sự ổn định, phát triển thịnh vượng của xã hội; trong đó có việc bảo đảm quyền con người. Vì thế, quyền con người trong lịch sử thường được thể chế hóa dưới dạng những nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước và các cộng đồng xã hội đối với các cá nhân; còn các cá nhân thực hiện quyền lợi của mình thông qua bổn phận luân lý. Mục đích chung là ưu tiên giữ cho các cộng đồng và xã hội vận hành một cách ổn định.

     2.3. Kế thừa và phát huy tư tưởng truyền thống về quyền con người ở Việt Nam hiện nay

     Một là, con người ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân như một nguyên tắc nhất quán trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước

     Quá trình phát triển kinh tế – xã hội, Đảng ta khẳng định: “Con người là vốn quý nhất, phát triển con người với tư cách vừa là động lực, vừa là mục tiêu của cách mạng, của sự nghiệp đổi mới đất nước; gắn vấn đề nhân tố con người với tinh thần nhân văn nhằm tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện, sống trong một xã hội công bằng và nhân ái với những quan hệ xã hội lành mạnh. Con người và sự phát triển con người được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế – xã hội, mở rộng cơ hội, nâng cao điều kiện cho con người phát triển” [3, tr.78-79]. Thực tiễn lịch sử chứng minh, ở mỗi thời kỳ cách mạng, nếu Đảng ta phát huy mạnh mẽ nhân tố con người, tạo mọi điều kiện cho hoạt động sáng tạo của con người thì chúng ta có thể “chuyển bại thành thắng”, chuyển từ tình thế khó khăn thành lợi thế, trong đó con người là động lực trung tâm.

     Hai là, kế thừa tính nhân văn, đặc biệt quyền của những người yếu thế

     Quyền con người sở dĩ mang tính nhân văn vì nó bắt nguồn và hiện thân của phẩm giá, đạo đức của mỗi người và mọi người. Đặc biệt trong điều kiện tác động của cơ chế thị trường cạnh tranh như hiện nay, công tác bảo đảm quyền con người càng phải kế thừa, phát huy truyền thống nhân văn của nó. Trong đó, việc tôn trọng, bảo vệ, thực hiện quyền lợi cho những người yếu thế (phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật, người nghèo…) có ý nghĩa cốt lõi trong công tác bảo đảm quyền con người. Bởi lẽ, do những nguyên nhân khách quan, chủ quan, những người yếu thế rất khó thụ hưởng được đầy đủ quyền lợi của mình một cách bình đẳng như những người khác. Coi trọng việc bảo đảm quyền lợi cho họ không chỉ có ý nghĩa nhân văn theo kiểu “lá lành đùm lá rách”, mà còn là cách thức phát triển công bằng, bền vững hiện nay.

     Ba là, kế thừa tư tưởng quyền con người gắn với quyền dân tộc, chủ quyền quốc gia

     Vận dụng những tư tưởng trên, Đảng ta xác định một trong những quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng chính sách bảo vệ và thực hiện quyền con người ở Việt Nam là bảo vệ và thực hiện quyền con người không tách rời với bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Theo Luật nhân quyền quốc tế, dân tộc là một chủ thể quyền cơ bản và nhân quyền không thể cao hơn chủ quyền. Lịch sử nhân loại đã cho thấy một dân tộc không có chủ quyền thì ở đó không thể có quyền con người tự do, dân chủ, bình đẳng và hạnh phúc. Từ thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh một chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Hiện nay, với tư cách là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và là thành viên tích cực của Liên hiệp quốc, Việt Nam đã, đang cùng các quốc gia trên thế giới cùng xây dựng một thế giới hòa bình, an ninh, hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Việc giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm độc lập về kinh tế, chính trị, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh, quốc phòng, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và bảo đảm quyền con người bền vững.

3. Kết luận

     Tóm lại, tư tưởng về quyền con người trong xã hội truyền thống Việt Nam được thể hiện trong văn học, nghệ thuật, tôn giáo và tập trung ở luật pháp qua các bộ luật tiêu biểu như Bộ hình thư, Bộ hình luật, Quốc triều hình luật của các Nhà nước phong kiến. Không chỉ là lý thuyết suông, quyền con người còn được cụ thể hóa trong các phong tục tập quán, lệ làng, phép nước thành những chuẩn mực sống trong thực tiễn đời sống. Các giá trị tốt đẹp và bền vững của nó đã được lưu truyền và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử. Kế thừa và phát huy tư tưởng truyền thống về quyền con người, Đảng ta xác định một trong những quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng chính sách bảo vệ và thực hiện quyền con người ở Việt Nam là đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân; bênh vực, bảo vệ quyền của những người yếu thế trong xã hội; đặ biệt là tư tưởng quyền con người gắn với quyền dân tộc, chủ quyền quốc gia. Lịch sử nhân loại đã cho thấy một dân tộc không có chủ quyền thì ở đó không thể có quyền con người tự do, dân chủ, bình đẳng và hạnh phúc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động lợi dụng “nhân quyền”, “dân chủ”, “dân tộc”, “tôn giáo”… để can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm chủ quyền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Thực tế lịch sử dân tộc đã cho thấy rằng: Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là điều kiện, là cơ sở cho việc đảm bảo quyền con người. Đồng thời, việc bảo vệ quyền con người của tất cả các dân tộc trên thế giới đều phải gắn với mục tiêu chung của nhân loại.

______
1.  Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khác với nhiều quốc gia trong khu vực, đối với các triều đại phong kiến Việt Nam có tư tưởng thân dân, gần dân, đề cao vai trò nhân dân.

1. Trượng (trượng hình): có 5 bậc tuỳ theo tội. Trượng làm bằng cây song lớn, không róc bỏ những mấu mắt. Biếm (Biếm chức): giáng chức quan.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

     1. Nguyễn Từ Chi (1996), Góp phần nghiên cứu văn hóa tộc người, – Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội.

     2. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, – Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

     3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 20 năm đổi mới 1986 – 2006, – Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

     4. Hội đồng lý luận Trung ương (1995), Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, – Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

     5. Trần Văn Giàu (2011), Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, – Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

     6. Nguyễn Minh Tuấn (2006), Dân chủ ở xã từ góc nhìn pháp lý, – Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

     7. Viện Ngôn ngữ học (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, – Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

     8. Viện Sử học (1995), Quốc triều hình luật, (xuất bản lần thứ hai ), – Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

     9. Viện Sử học (1993), Đại Việt sử ký toàn thư, Tập II, – Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

Nguồn: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 22/2018

Ban Tu Thư (thanhdiavietnamhoc.com)

Download file (PDF): Tư tưởng về quyền con người trong xã hội truyền thống Việt Nam
(Tác giả: Nguyễn Thị Xiêm)