Du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam: Tiềm năng, thách thức và giải pháp

Dựa trên kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Vườn quốc gia và KBTTN Việt Nam, các nhà khoa học, báo cáo của các tổ chức và cơ quan có liên quan, bài viết sẽ tập trung phân tích các tiềm năng, hiện trạng, thách thức và đề xuất các giải pháp để phát triển DLST tại các Vườn quốc gia (VQG) và KBTTN của Việt Nam.miề

Xem chi tiết

Về phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên bao gồm 19 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương (Thanh Hóa tới Bình Thuận). Phía Tây bao bọc bởi núi cao chạy giáp biên giới Lào, Campuchia, phía Đông giáp biển Đông và là vùng có nhiều tỉnh giáp biển nhất. Đặc thù địa lý này đã góp phần hình thành nên trung tâm đa dạng sinh học tiêu biểu của Việt Nam, là nơi lưu trữ các giá trị thiên nhiên độc đáo, quan trọng, với các hệ sinh thái rộng lớn, đặc thù, tính đa dạng sinh học cao và sinh cảnh sống chính của nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo tồn cấp quốc gia và quốc tế.

Xem chi tiết