Nghiên cứu triết học – xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

Bài viết tổng hợp những kết quả nghiên cứu chủ yếu về môi trường sinh thái ở Việt Nam dưới góc độ triết học – xã hội trong 45 năm qua. Những kết quả nghiên cứu đó xác định: các nguyên lý cơ bản của mối quan hệ giữa con người và xã hội với tự nhiên; các triết lý tổng quát về mối quan hệ con người – xã hội – tự nhiên; các khái niệm cơ bản liên quan đến môi trường sinh thái ở Việt Nam; một số quan điểm về sinh thái học nhân văn (STHNV), sinh thái nhân văn (STNV) và môi trường sinh thái nhân văn (MTSTNV); một số vấn đề cơ bản của MTSTNV ở Việt Nam.

Xem chi tiết

Nhận thức về BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU của người dân Thành phố Hồ Chí Minh

Nhận thức nói chung và nhận thức về biến đổi khí hậu (BĐKH) nói riêng đóng vai trò quan trọng, chi phối thái độ và hành vi của người dân và cộng đồng tham gia ứng phó BĐKH. Từ nhận thức tốt, có thể sẽ có thái độ, hành vi tích cực và ngược lại. Người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức được những tác động tiêu cực của BĐKH đối với cuộc sống và gia đình của họ. Từ đó, người dân cũng thấy được trách nhiệm của mình cũng như cộng đồng trong việc tham gia ứng phó với BĐKH.

Xem chi tiết