Nhận thức về BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU của người dân Thành phố Hồ Chí Minh

Nhận thức nói chung và nhận thức về biến đổi khí hậu (BĐKH) nói riêng đóng vai trò quan trọng, chi phối thái độ và hành vi của người dân và cộng đồng tham gia ứng phó BĐKH. Từ nhận thức tốt, có thể sẽ có thái độ, hành vi tích cực và ngược lại. Người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức được những tác động tiêu cực của BĐKH đối với cuộc sống và gia đình của họ. Từ đó, người dân cũng thấy được trách nhiệm của mình cũng như cộng đồng trong việc tham gia ứng phó với BĐKH.

Xem chi tiết