Một số biện pháp NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG tại CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài báo đề xuất 7 nhóm biện pháp: Tăng cường nhận thức về giáo dục (GD) kĩ năng sống (KNS) (tầm quan trọng và mục tiêu giáo dục KNS); xây dựng nội dung – chương trình và tài liệu; thay đổi phương pháp giáo dục phù hợp; tạo điều kiện về phương tiện cho GD KNS; phát huy sự đa dạng của các hình thức tổ chức GD KNS; phát huy vai trò công tác kiểm tra, đánh giá và thi đua, khen thưởng; đào tạo nhân lực cho tương lai, dựa trên các cơ sở lí luận, cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả GD KNS cho học sinh (HS) tại các trường trung học cơ sở (THCS) ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).

Xem chi tiết

Sự biến đổi MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA GIÁO DỤC NAM KỲ từ TRUYỀN THỐNG đến HIỆN ĐẠI giai đoạn 1861-1945

Trên cơ sở trình bày môi trường văn hóa giáo dục truyền thống như là điểm xuất phát của quá trình biến đổi, bài báo đã phân tích những nhân tố tác động đến quá trình biến đổi văn hóa giáo dục Nam Kỳ từ truyền thống đến hiện đại trên các lĩnh vực môi trường văn hóa vật chất, môi trường văn hóa xã hội, môi trường tâm lí. Bài báo đã lí giải nguồn gốc của sự biến đổi và những điểm tích cực cũng như hạn chế của quá trình biến đổi đó.

Xem chi tiết

Bàn về MỤC TIÊU của GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ở VIỆT NAM

Trong số các mục tiêu của giáo dục đại học (GDĐH) ở Việt Nam hiện nay, bài viết nhấn mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần có các phẩm chất và năng lực như: tư duy phản biện, biết đặt và giải quyết vấn đề; có trí tưởng tượng phong phú; theo đuổi tự do và nghĩa vụ học thuật; giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và văn bản.

Xem chi tiết

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN về CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STEM tại HOA KÌ và BÀI HỌC KINH NGHIỆM cho GIÁO DỤC VIỆT NAM

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu như một cách tiếp cận chính nhằm tìm hiểu sự hình thành chiến lược giáo dục STEM của Chính phủ cũng như một số tiểu bang ở Hoa Kì và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo dục STEM phát triển ở Hoa Kì là nhờ chính sách liên bang đưa giáo dục STEM như là một quyết sách nhằm nâng cao vị thế của Hoa Kì trên thế giới và bảo vệ an sinh của quốc gia.

Xem chi tiết

Tư tưởng của Jean Jacques Rousseau về giáo dục

J. Rousseau là một nhà tư tưởng lớn về giáo dục. Trong tác phẩm Émile hay là về giáo dục, J. Rousseau cho rằng hiểu người học là một nguyên lý giáo dục. Theo đó, để hiểu người học cần hiểu con người và bản chất con người nói chung, cần hiểu nhà giáo dục…

Xem chi tiết

Chính sách đào tạo giáo chức tiểu học ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Giai đoạn 1965-1975, nhận thức vai trò then chốt của giáo chức đối với cải tổ giáo dục, Bộ Giáo dục Sài Gòn đã có chính sách bài bản, cụ thể và kiểm soát chặt chẽ hơn việc đào tạo giáo chức tiểu học. Mặc dù còn tồn tại không ít hạn chế, song chính sách đào tạo giáo chức tiểu học tại miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975 cũng đạt được những thành tựu nhất định và có giá trị tham khảo cho công tác đào tạo giáo viên tiểu học ở Việt Nam hiện nay.

Xem chi tiết

Tư tưởng của Phan Bội Châu về giáo dục ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

Theo Phan Bội Châu, nền giáo dục mà thực dân Pháp áp đặt ở Việt Nam đầu thế kỷ XX đã bộc lộ tất cả những bất cập của nó. Những bất cập đó là hệ luỵ tất yếu của nền giáo dục nô lệ. Do đó, phải xây dựng một nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập…

Xem chi tiết

Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), giáo dục Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khi nền giáo dục của chúng ta đang còn quá nặng về truyền tải kiến thức mà chưa hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực của người học; chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chưa đồng đều; hệ thống cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế….

Xem chi tiết