Để HOÀ NHẬP mà KHÔNG HOÀ TAN

 Trong hoàn cảnh xã hội đối ngoại và đối nội như thế, đặt vấn đề hoà nhập mà không hoà tan thì quả thật là một bài toán vô cùng khó của thời đại. Thực tế đã cho thấy như thế. Nói không hoà tan là đối với bản sắc văn hoá dân tộc, nhưng bản sắc văn hoá dân tộc là gì thì cho đến nay dễ gì rõ hẳn được, chưa nói là với toàn dân mà ngay ở các nhà lãnh đạo. Nói không hoà tan, không có nghĩa là chỉ giữ nguyên xi những gì đã có mà không chấp nhận sự đổi khác, đổi mới. Nhưng đổi khác đổi mới thế nào thì không hoà tan, mà thế nào thì hoà tan.

Xem chi tiết