Từ ĐÌNH LÀNG tới NHÀ VĂN HÓA: SỰ BIẾN ĐỔI của KHÔNG GIAN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN

Không gian công cộng chính là không gian phục vụ chung cho nhiều người, cho tập thể, là nơi mà mọi người có thế đến giao lưu và gặp gỡ nhau. Các không gian công cộng là khu vực hiệu quả nhất trong việc tạo nên các giao tiếp xã hội…

Xem chi tiết

Dòng BÁO PHỤ NỮ trước cách mạng tháng Tám năm 1945

Đầu thế kỉ XX, dưới tác động của hai đợt khai thác thuộc địa của Pháp, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá. Phụ nữ  chiếm nửa dân số trong xã hội, do đó, tất cả những thay đổi trong xã hội đều ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của  hầu hết phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ ở các đô thị.

Xem chi tiết

Hòa nhập hay Tiếp biến?

Bằng các cứ liệu không phải là phát hiện mới, chỉ với sự phân tích lại, dưới cái nhìn của phương pháp phân kỳ, tác giả đã đưa ra những cái nhìn mới, đặt lại những vấn để tưởng chừng đã cũ và mở ra nhiều hướng tiếp cận rất bất ngờ trong công tác nghiên cứu lịch sử, bản sắc văn hóa vùng đất thuộc “xứ Đàng Trong” xưa.

Xem chi tiết

Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương (Phần 1)

Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương được đan hòa trong chính những giá trị vật chất và tinh thần của con người thời kỳ này. Bài viết tập trung phân tích một số biểu hiện trong đời sống thẩm mỹ thông qua đời sống vật chất của người Việt thời kỳ Hùng Vương.

Xem chi tiết

Tiếp nhận VĂN HOÁ ĐẠI CHÚNG của SINH VIÊN VIỆT NAM hiện nay: Phương thức và giải pháp (Phần 1)

Sự tích cực, chủ động tiếp nhận VHĐC của SV chính một phần nhờ vào bối cảnh kinh tế xã hội đặc thù của đất nước trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá. Trong quá trình toàn cầu hóa văn hóa, những đỉnh cao tiến bộ của nhân loại sẽ có sự gặp gỡ, được lan truyền và nhân rộng.

Xem chi tiết