Vai trò của xã hội học trong đời sống xã hội

Tác giả bài viết: HOÀNG BÁ THỊNH

1. Dn nhp

      Mt trong nhng câu hi mà sinh viên khoa xã hi hc thường đặt ra đối vi bt cging viên xã hi hc nào là “Em slàm gì vi mt tm bng xã hi hc?”.

     Đây là mt câu hi phbiến không chca sinh viên theo hc chuyên ngành xã hi hc, mà cvi nhng người khác: bè bn, cha mca các em sinh viên đó, và còn rt nhiu người khác (trong đó có nhiu người làm công tác qun lý, lãnh đạo các cp, các ngành khác nhau) cũng hi mt câu tương t: “Hc xã hi hc ra slàm gì?” và “Xã hi hc có ích gì cho cuc sng?”.

     Có hin tượng đó, theo chúng tôi xut phát thai lý do chính sau đây:

     Thnht, xã hi hc là mt ngành hc mi được đưa vào đào to chuyên ngành Vit Nam trong khong hơn chc năm trli đây. Điu này được đánh du bng lp xã hi hc ngn hn khóa I (1998 – 1990) dành cho các cán bging dy, nghiên cu ti các trường đại hc, các vin nghiên cu do Trường Đại hc Tng hp Hà Ni (nay là Trường Đại hc Khoa hc xã hi và Nhân văn) kết hp vi Vin Xã hi hc, thuc Trung tâm Khoa hc xã hi và Nhân văn Quc gia (nay là Vin Khoa hc xã hi Vit Nam) tchc. Trước đó, tnăm 1976, môn xã hi hc được đưa vào dy trong chương trình đào to ca Khoa Triết hc (Trường Đại hc Tng hp Hà Ni), ging viên là GS Đỗ Thái Đồng khi đó công tác ti Vin Xã hi hc.

     Tiếp theo là vic thành lp Khoa Xã hi hc – Tâm lý hc (1991) thuc Trường Đại hc Tng hp Hà Ni, nay là khoa Xã hi hc (tách ra t1997) thuc Trường Đại hc Khoa hc xã hi và Nhân văn – Đại hc Quc gia Hà Ni, có thnói rng đây là đơn vị đào to sinh viên chuyên ngành xã hi hc đầu tiên trong hthng các trường đại hc, cao đẳng ca cnước. Vì là mt trong nhng ngành hc còn rt mi Vit Nam (so vi các nước phương Tây, xã hi hc đã được đào to trường hc cách đây hàng thế k), nên nhiu người chưa hiu nhiu vngành hc này.

     Thhai, ngay cgii khoa hc, thm chí trong gii gii khoa hc xã hi và nhân văn cũng không ít người chưa biết rõ xã hi hc slàm gì. Mt khác, vì “sn phm” được đào to tcác trường đại hc ra còn mi và chưa nhiu nên s“lượng giá” ca xã hi v“cht lượng” ca nó chưa đầy đủ để thy được shu ích và cn phi có xã hi hc trong đời sng xã hi.

     Vi mong mun góp phn đi tìm li gii đáp cho câu hi nêu trên, bài viết này đề cp đến mt svn đề sau đây:

2. Vvai trò ca xã hi hc trong đời sng xã hi

     2.1. Xã hi hc có thgiúp chúng ta trong cuc sng như thế nào?

     Xã hi hc có rt nhiu ng dng trong đời sng thc tin ca chúng ta như Mills đã nhn mnh khi phát trin tư tưởng ca ông vhình nh xã hi hc.

     Trước hết, xã hi hc cho phép chúng ta hiu được thế gii xã hi trt nhiu quan đim. Hoàn toàn hin nhiên, nếu chúng ta hiu biết mt cách đúng đắn cuc sng ca nhng người khác như thế nào, chúng ta cũng đạt được shiu biết tt hơn vnhng vn đề xã hi ca hlà gì. Các chính sách thc tin mà không được da trên mt snhn thc có hiu biết vnhng li sng ca con người thì nhng chính sách đó ít có cơ may thành công.

     Thhai, nghiên cu xã hi hc giúp cho vic đánh giá các kết quca chính sách. Mt chương trình ci cách thc tin có thddàng đạt được thành công theo các nhà hoch định chính sách, hoc cũng có thto ra nhng kết qungoài ý mun, nhnghiên cu xã hi hc người ta có thbiết được sphù hp hay chưa phù hp ca các chính sách xã hi đó đối vi đời sng xã hi.

     Thba, tkhai sáng bn thân mình: tăng shiu biết là điu mà xã hi hc có thể đem li cho chúng ta. Chúng ta có được hiu biết nhiu hơn vti sao chúng ta hành động như chúng ta đã làm, và vtt ccông vic trong xã hi ca chúng ta. Chúng ta có nhiu khnăng hơn để có thể ảnh hưởng đến tương lai riêng ca mi người.

     Cui cùng, người được đào to trong xã hi hc có thể được xem như là nhng nhà tư vn công nghip, nhng người quy hoch đô th, nhng cán sxã hi và các nhà qun lý nhân s, cũng như trong nhiu công vic khác. Liu chính bn thân các nhà xã hi hc có thhot động tuyên truyn hoc thúc đẩy cho các chương trình ci cách hoc biến đổi xã hi? Mt sngười tranh lun rng xã hi hc có thduy trì, bo tn tri thc độc lp ca nó chcó thnếu như các nhà xã hi hc nghiên cu trung tính về đạo đức và nhng tranh lun chính tr. Ngay ctrong trường hp có sliên hgia nghiên cu xã hi hc và sthúc đẩy khoa hc xã hi phát trin. Không thcó nhà xã hi hc thông thái nào li có thkhông nhn thc vsbt bình đẳng đang tn ti trên thế gii hin nay, và thiếu scông bng trong nhiu thiết chế xã hi và snghèo khca hàng tngười. Điu đó slà xa lnếu các nhà xã hi hc không thy các khía cnh khác nhau ca nhng vn đề thc tin và nó sphi lôgic nếu cgng ngăn cn hxut phát ttri thc tinh thông ca họ để làm.

     Trong xã hi hin đại, nhu cu vnghiên cu, điu tra ngày càng trnên cn thiết không chvi lĩnh vc hàn lâm. Nhiu doanh nghip cn điu tra thtrường, sn phm; các tchc chính quyn quan tâm đến dư lun xã hi, nhiu tchc trong xã hi dân scn kho sát trước khi trin khai các dán, các hot động can thip,.vv. rt cn nhân lc có thể đảm nhn khâu kho sát – mt li thế ca người được đào to chuyên ngành xã hi hc. Thêm na, vic “đọc” các dliu thng kê cũng cn có kiến thc, điu này dường như không phi là mt công vic khó khăn vi sinh viên xã hi hc.

     Vi xã hi hc Vit Nam, có thnói rng mc dù là ngành khoa hc đang ở độ tui đôi mươi, nhưng đã có nhng đóng góp quan trng vào snghip đổi mi ca đất nước. Dưới slãnh đạo ca Đảng cng sn Vit Nam, đất nước bước vào thi kỳ Đổi Mi, thc tin phát trin kinh tế – xã hi ca đất nước trong thi kỳ Đổi Mi va là đim xut phát, va là nơi “gi m” cho nhng nghiên cu xã hi hc. Có thnhn thy, trong snghip công nghip hóa, hin đại hóa đất nước, hàng lot vn đề quan trng ca đời sng xã hi đang “đặt hàng” các nhà xã hi hc nghiên cu.

     Có ththy nhng đóng góp ca xã hi hc qua 20 năm xây dng và phát trin Vin Xã hi hc “Trong scác đề tài nghiên cu theo yêu cu ca Nhà nước, Vin Xã hi hc đã nhn được nhiu đơn đặt hàng ca các cơ quan trung ương và địa phương như BLao động Thương binh và Xã hi, BKế hoch và Đầu tư, BNông nghip và Phát trin nông thôn, BXây dng, BY tế, BGiao thông vn ti, y ban Quc gia Dân svà Kế hoch hóa gia đình (nay là y ban Dân s, Gia đình và Trem), các tchc quc tế, các tchc phi chính phti Vit Nam, v.v…” (Trnh Duy Luân, 2003). Vi nhng mng đề tài nghiên cu hết sc quan trng, như nghiên cu nhng biến đổi xã hi và văn hóa trong thi kỳ đẩy mnh công nghip hóa, hin đại hóa đất nước; nghiên cu vphân tng xã hi, phân hóa giàu nghèo và công bng xã hi trong bi cnh xây dng nn kinh tế thtrường định hướng xã hi chnghĩa “Năm 1992, ln đầu tiên Vin Xã hi hc đề cp ti chủ đề này thông qua cuc nghiên cu v“Thc trng kinh tế xã hi 4 qun ni thành Hà Ni” theo chthca Tng Bí thư Đỗ Mười… Tiếp sau đó là nhng hot động nghiên cu ca Chương trình nghiên cu khoa hc cp nhà nước KX 04” (Trnh Duy Luân, 2003). Bên cnh đó là nhng nghiên cu vhthng chính trvà dân chcơ s, nghiên cu đánh giá tác động xã hi và thm định chính sách, nghiên cu vdân s; vnông thôn, nông nghip, nông dân, v.v…

     Xã hi hc, vi nhng phương pháp nghiên cu ca nó, tnhng công trình nghiên cu được thc hin có thgóp phn vào sa đổi chính sách, hoàn thin lut pháp, dbáo xu hướng biến đổi trong đời sng xã hi, góp phn hu hiu cho quá trình qun lý xã hi trong bi cnh toàn cu hóa.

     Vi chc năng và nhim vca xã hi hc, tnhng đề tài nghiên cu ca mình, làm cơ sxây dng, sa đổi, hoch định chính sách xã hi, xây dng chiến lược phát trin kinh tế xã hi ca đất nước.

     Xã hi hc cũng góp phn hoàn thin các chính sách xã hi và xây dng các Lut, ví dnhư nghiên cu vBo lc gia đình theo đơn đặt hàng ca y ban các vn đề xã hi ca Quc hi (khóa XI) để xây dng Lut phòng chng bo lc gia đình, do Trung tâm Nghiên cu Gii, Gia đình và Môi trường trong Phát trin (CGFED) thc hin mà Trưởng nhóm nghiên cu và các thành viên đa slà ging viên Khoa Xã hi hc, Trường Đại hc Khoa hc xã hi và Nhân văn. Nhng nghiên cu vphn, vgii tcách tiếp cn ca xã hi hc nhng năm qua đã góp phn vào quá trình thúc đẩy bình đẳng gii Vit Nam. Còn có thkra rt nhiu ví dtương tnhư vy cho thy sự đóng góp ca Xã hi hc vào sphát trin kinh tế – xã hi.

     Xã hi hc, bng nhng hot động nghiên cu, đào to nhng năm qua đã góp phn phát trin khoa hc – cng nghca Vit Nam. Nhng đề tài nghiên cu tcác cp khác nhau, vi nhng khía cnh phong phú ca đời sng xã hi, kinh tế, văn hóa,… không chgóp phn làm giàu thêm kho tàng tri thc – khoa hc ca ngành khoa hc xã hi và nhân văn mà còn góp phn vào vic gìn gi, phát huy nhng giá trvăn hóa dân tc.1

     Có ththy điu đó qua đánh giá ca Đảng vvai trò ca khoa hc xã hi và nhân văn (trong đó có Xã hi hc) trong snghip đổi mi đất nước. Ti Đại hi Đại biu toàn quc ln thX ca Đảng Cng sn Vit Nam, đã nhn định “Khoa hc xã hi và Nhân văn đã có tiến btrong vic điu tra, nghiên cu, cung cp tư liu và lun ckhoa hc phc vhoch định chtrương, chính sách phát trin kinh tế – xã hi và phát huy các giá trvăn hóa dân tc” (Đảng Cng sn Vit Nam, 2006: 155).

     2.2. Tm quan trng ca xã hi hc trong đời sng xã hi

     Mt câu hi ở đây là: ti sao cn nghiên cu xã hi hc?

     Mt ssinh viên có thbcun hút vào ngành xã hi hc vì xã hi hc được xem như là mt ngành hc quan trng. Đó là sthích thú, sthách thc và khnăng có tháp dng đối vi nhng vn đề được chú ý quan tâm. Đôi khi, xã hi hc trthành mt chiếc cu ni đến vi mt nghnghip hp dn. Nó chun bcho cá nhân đến vi rt nhiu nghkhác nhau thông qua dy các knăng nghiên cu xã hi, to nên mt snhy cm đối vi các hình mu tchc và tương tác, và thông qua mt scung cp mt hthng tri thc mà có thể được áp dng đối vi hu hết nhng nghnghip mà có liên quan đến con người. Tuy rng, cũng ging như nhiu ngành kho hc khác, nhng nghnghip xut phát tmt bi cnh xã hi hc, hoc làm công vic đúng vi chuyên ngành xã hi hc không phi dtìm. Tuy nhiên, rt nhiu người tt nghip xã hi hc đã có nhng vtrí trong nghiên cu, công tác xã hi, chính tr, và doanh nghip. ở đó, các sinh viên đã tt nghip có thlàm cho nhng người sdng lao động (các ông ch) tin rng nhng knăng và hiu biết ca hđộc nht và rt hu ích.

      Các nhà xã hi hc có sgii thích ging như các nhà giáo dc khác: quan đim này to nên shiu biết, nó hình thành nên mt cá nhân được giáo dc. Stin tưởng ca các nhà xã hi hc, ging như các hc gikhác, rng hiu biết tt hơn slãng quên, hiu biết là tt hơn schp nhn o tưởng.

     Theo đui tri thc vì li ích riêng ca nó là đủ đối vi mt sngười. Vi mt sngười khác, điu quan trng là biết được kiến thc có thể được vn dng như thế nào.

     Mt lý do khác, hiu biết xã hi hc là thcó thhu ích để vn dng trong cuc sng riêng ca mình. Điu này là hin nhiên bi vì giờ đây các khái nim, nhng kết lun và các cách tiếp cn được mô ttrong các cun sách xã hi hc có thể được vn dng cho nhng tương tác hàng ngày ca mi người. “Ti sao tôi hành động như vy?” “Ti sao tôi suy nghĩ như thế?” “Ti sao li có mâu thun trong quan hca mình?” “Là mt người phnhoc nam gii có nghĩa là gì?” “Ti sao mình mun kết hôn?”… Hu hết chúng ta tìm kiếm câu trli vnhng tư duy và hành động ca riêng mình, cũng như vcác tư tưởng và hành động ca nhng người gn gũi chúng ta. Hình nh xã hi hc có thể đem li mt vài sgii thích rt quan trng.

      Hình nh xã hi hc có thể được áp dng đối vi nhng tchc mà chúng ta là mt bphn. Shp tác, xung đột, bt bình đẳng, quan liêu, quyn lc xã hi và giao tiếp chlà mt schủ đề mà các nhà xã hi hc biết và có thvn dng để hiu và nâng cao đời sng ca tchc (hoc phá vnó, nếu ai đó mun)…

     Hình nh xã hi hc, tuy vy là nhiu hơn mt cách thc hiu về đời sng ca chúng ta, nó có thể được vn dng để hiu xã hi, hiu các xã hi khác và các giai đon trong lch s. Hu hết chúng ta đều sdng mt phn cuc đời để xem tivi, đọc báo, tp chí. Hu hết nhng thi gian này là được miêu tthiếu bi cnh và chiu sâu. Hình nh xã hi hc đem li cho chúng ta mt cách thc hu hiu để gii thích thế gii và các skin xã hi, do vy nó có cơ srng hơn và svn dng rng ln hơn. Như quyn công dân, bình đẳng cho phn, chiến tranh gia các xã hi, nghèo và đói, squan liêu hóa, vai trò ca tôn giáo, ly hôn,… đều là nhng chủ đề ca xã hi hc. Có thnói, xã hi hc đóng mt vai trò quan trng trong vic giúp cho con người có được nhng knăng tư duy. Xã hi hc giúp cho sinh viên hiu rõ hơn vnhng vic làm trong cuc đời, trong xã hi mà hlà thành viên, và hiu biết được các nn văn hóa khác.

      Nghiên cu xã hi hc, theo như A. Giddens thì “không phi chlà quá trình đều đặn đạt được kiến thc” và công vic xã hi hc phthuc vào cái mà nhà xã hi hc ni tiếng mt thi C. W Mills gi là stưởng tượng xã hi hc. Ví dxem xét hành động ung mt tách cà phê, chúng ta có thnói gì tquan đim ca xã hi hc? Và nhà xã hi ni tiếng người Anh này đã cho bn đọc mt cách gii thích hành vi ung tách cà phê qua thut ng“xã hi hc vcà phê”. Theo đó, có thgii thích vic ung cà phê tnhng khía cnh sau đây:

     Thnht, giá trbiu tượng: đối vi nhiu người phương Tây, mt tách cà phê bui sáng là mt nghi thc cá nhân, còn nhng ln ung cà phê trong ngày sau đó vi nhng người khác, là mt nghi thc có tính xã hi nhiu hơn. Hai người hn nhau ung cà phê có thcó nhiu chuyn lý thú hơn là cái mà hthc sung. Ung và ăn, trong nhiu xã hi là nhng cơ hi cho stương tác xã hi và thhin nhng nghi thc, và nhng điu này là nhng chủ đề phong phú cho nghiên cu xã hi hc.

     Thhai, sdng cà phê như mt cht gây nghin, rt nhiu người ung cà phê để có thêm stnh táo, minh mn, do cà phê có cha cht caffeine. Rt nhiu xã hi tiêu dùng cà phê trong khi có mt snn văn hóa li ngăn cm vic sdng cà phê. Xã hi hc có thtìm hiu vì sao li có strái ngược đó.

     Thba, cà phê là quan hkinh tế và xã hi: vic sn xut, lưu thông và phân phi cà phê đòi hi nhng quá trình chuyn giao liên tc gia hàng ngàn con người cách xa nhau hàng vn dm. Sphát trin vic đóng gói, phân phi và tiếp thxã hi ca cà phê như là mt doanh nghip toàn cu đã nh hưởng đến mt snn văn hóa, các nhóm xã hi và các tchc xã hi trong nhng nn văn hóa này, và hàng triu con người. Rt nhiu cà phê được sdng châu Âu và Mỹ được nhp khu tNam Phi. Nghiên cu quá trình lưu thông toàn cu này là mt nhim vquan trng ca xã hi hc, bi vì rt nhiu lĩnh vc trong cuc sng ca chúng ta hin nay btác động do giao tiếp và nh hưởng xã hi toàn thế gii.

     Thtư, sphát trin kinh tế và xã hi đã qua đi: các mi “quan hcà phê” hin nay to nên schuyn động không phi mãi như vy. Nó phát trin dn dn và có thchm dt trong tương lai. Cùng vi nhng thc phm hàng ngày khác phương Tây – như chè, chui, khoai tây và đường trng – cà phê trnên phbiến tcui nhng năm 1800s. Mc dù có ngun gc tTrung Đông, nhưng vic tiêu thphbiến bt đầu tgiai đon chnghĩa đế quc phương Tây bành trướng thơn mt thế krưỡi trước đây. Trên thc tế, tt ccà phê hin đang ung các nước phương Tây hin nay đến tnhng khu vc mà trước đây tng là thuc địa ca người châu Âu, nó không còn được xem là mt phn “tnhiên” ca thc phm phương Tây. (A. Giddens, 1997:4).

     Như vy, chvi “xã hi hc vcà phê” chúng ta đã có ththy phm vi nghiên cu ca xã hi hc hết sc đa dng, tvi mô, đến vĩ mô và siêu vĩ mô (xã hi hc nghiên cu nhng hin tượng có tính toàn cu).

3. Nghxã hi hc trong xã hi hin đại

     3.1. Vtrí ca xã hi hc trong nghiên cu uy tín nghnghip M

     Nghiên cu uy tín nghnghip cho thy skhác bit cơ bn ca con người trong các xã hi công nghip phthuc vào thu nhp tmt nghề để đáp ng các nhu cu ca con người. Bên cnh ngun thu nhp thì nghnghip là mt nn tng uy tín xã hi quan trng. Trong xã hi M, cá nhân thường được đánh giá theo nghnghip, mt snghề được kính trng và là ni ao ước ca nhiu người. Trong gn 70 năm, các nhà xã hi hc Mỹ đã nghiên cu người Mỹ đánh giá uy tín xã hi ca nhng nghkhác nhau như thế nào (Counts, 1925; Hodge, Treiman & Rossi, 1966; dn theo J. Macionis, 2004: 316). Đáng lưu ý rng, hu hết các nghnghip thuc thhng uy tín cao cũng là nhng nghcó thu nhp cao (Bác sĩ, lut sư, giáo sư), đây là điu mà nhà xã hi hc C. Wright Mills cho rng “Uy tín là sphn ánh ca tin bc và quyn lc”. Song cũng có thnhn thy, nhng nghnghip có uy tín xã hi cao còn bao hàm nhiu yếu tkhác hơn là tin bc đơn thun, vì nhng nghnày đòi hi trình độ hc vn, được đào to bài bn và có năng lc.

     Da trên kết quả điu tra xã hi, các thhng được sp xếp theo đim tcao nht (100) xung thp nht (0). Thhng này được duy trì qua ba phn tư thế k“hu như không có sthay đổi gì tnăm 1925 đến năm 1991” (R. Tschaefer, 2005 :294), và thhng ca các nghnghip trong các nước công nghip khác cũng rt ging vi kết quả đã thy M.

     Trong nhng năm 1972-1983 xếp hng uy tín nghnghip Mcho thy trong 30 nghề được chn vi số đim cao, xã hi hc xếp th7 trong 10 nghề đứng đầu (xem bng)

Bng: Thtuy tín nghnghip M

Nghề nghiệp

Điểm uy tín

1982

1983

Bác sĩ

82

82

Giáo sư đại học

78

78

Luật sư

76

76

Nha sỹ

74

74

Kỹ sư hàng không và vũ trụ

70

71

Linh mục

69

69

Nhà xã hội học

66

66

Nhân viên trị liệu

62

60

Giáo viên phổ thông

63

60

Nhân viên nhà hàng

50

50

Ngun: Joel M. Charon: Sociology, 1989.

     Như sliu bng trên cho thy, trong xã hi công nghip xã hi hc là mt nghcó thhng cao trong uy tín vnghnghip. Điu này mt góc độ nht định cho thy tm quan trng ca xã hi hc trong bc thang giá trca xã hi hin đại.

     3.2. Sinh viên xã hi hc ra trường làm vic ở đâu?

     Các nhà xã hi hc thường làm vic trong các vin nghiên cu, hthng pháp lut, sc khocông cng và các tchc phúc li xã hi, các doanh nghip tư nhân và các tchc quc tế. Sinh viên vi mt tm bng cnhân xã hi hc thông thường có vic làm n định như là các trlý nghiên cu, phân tích dliu, cán sxã hi, htrlut pháp, qun lý kinh doanh và người qun lý nhân s. Trong mt tchc phi hàn lâm như chính quyn (trung ương, tnh) hoc các tchc công cng, các doanh nghip công nghip hoc thương mi, các vin nghiên cu tư nhân,… nhu cu cn cán bnghiên cu ngày càng tăng lên. Nhìn chung công vic tư vn vtrí qun lý bc cao, nhng công vic nghiên cu cthvà ging dy cao đẳng, đại hc đòi hi nhng bng cp cao hơn.

     Trường Đại hc York (Vương quc Anh) trong năm hc 1999 theo điu tra ca The Daily Telegraph, được xếp thhai vcht lượng đào to trong tng s10 trường đại hc tng hp hàng đầu ca nước Anh, sau Trường Đại hc Cambrrigde. Nơi làm vic ca sinh viên tt nghip Khoa Xã hi hc Trường Đại hc York (Vương quc Anh) 1993-1997 như sau: Vic làm (tng s144).

Ngun: University of York, 2000.

     Mt người có bng xã hi hc không chỉ được coi như bước chun btuyt vi cho công vic trong tương lai sau khi tt nghip mà nó còn mang li mt nn tng kiến thc khoa hc xã hi nhân văn cho các công vic ban đầu các doanh nghip, cơ quan xã hi, hip hi, tchc cng đồng, tchc phi li nhun… Đấy là lý do mà Hip hi xã hi hc Mcho rng, được đào to chính quy vxã hi hc có thlà “tài sn quan trng để bước chân vào đủ các loi ngành ngh”. Cũng có lvì thế Mcó hơn 250 trường đại hc có nhng chương trình đào to xã hi hc tcp cnhân đến tiến sĩ.

     Ở Vit nam, Khoa Xã hi hc, Trường Đại hc Khoa hc xã hi và Nhân văn – Đại hc Quc gia Hà Ni đã có 10 khóa sinh viên tt nghip. Mc dù chưa có sliu thng kê chính thc vnơi làm vic và các loi hình nghnghip sinh viên xã hi hc ra trường đang làm, nhưng theo thông tin ca chúng tôi có được qua liên hvi mt ssinh viên đã tt nghip, thì nhng công vic mà các cnhân xã hi hc đang làm hin nay chyếu là: ging dy (ti các trường đại hc, cao đẳng Hà Ni; các trường Đảng, trường cao đẳng mt stnh, thành ph); nghiên cu (Vic xã hi hc, Vin nghiên cu phát trin kinh tế – xã hi Hà Ni, các trung tâm khác như: Trung tâm nghiên cu Gii, Gia đình và Môi trường trong Phát trin (CGFED); Ban Nghiên cu ca Trung ương Hi PhnVit Nam và nhiu tchc phi chính phkhác). Bên cnh đó là các ngh: báo chí – truyn hình (riêng Truyn hình Vit Nam có hàng chc cnhân xã hi hc), công tác qun lý nhân s, tiếp thxã hi, làm BCông an,… Có thnói mô hình vic làm ca cnhân xã hi hc nước ta cũng tương tnhư các loi hình vic làm Vương quc Anh.

     Vi nhng điu đã trình bày trên đây, chúng tôi hy vng gii đáp được câu hi mà sinh viên (và nhng người khác) đã và đang đặt ra. Qua đó phn nào thy được vai trò quan trng ca xã hi hc trong snghip công nghip hóa, hin đại hóa đất nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng cng sn Vit Nam (2006): Văn kin Đại hi đại biu toàn quc ln thX; Nxb Chính trQuc gia, Hà Ni.

2. Trnh Duy Luân (2003): Vin Xã hi hc 20 năm xây dng và phát trin (1983 – 2003);
T
p chí Xã hi hc, s4 (84): 7- 20.

3. Hoàng Bá Thnh (2002): My nhn xét vsthích ng xã hi ca cnhân xã hi hc; Tp chí Giáo dc, s30 tháng 5/2002.

4. Jhon J. Macionis (2004): Xã hi hc, Nxb Thng kê, Hà Ni.

5. Trường Đại hc Khoa hc xã hi và Nhân văn (2005): Website: www.ussh.edu.vn.

6. Joel M. Charon (1989): Sociology, a Conceptual Approach, 2nd, Allyn and Bacon.

7. Anthony Giddens (1997): Sociology, 3rd, Polity Press.

8. R.C. Wallace & W.D. Wallace (1989): Sociology, 2nd , Allyn and Bacon.

9. Harold R. Kerbo (1996): Social Stratification and Inequality Class Conflict in Historical and Comparative Perspective, 2nd , McGraw-Hill Comp.

10. The University of York (2000): Undergraduate Prospectus.

Nguồn: Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)

Download file (PDF): Vai trò của xã hội học trong đời sống xã hội (Tác giả: Hoàng Bá Thịnh)