Một số đặc trưng trong Châu bản thời vua Bảo Đại

Trên cơ sở khảo cứu thực tế khối tài liệu Châu bản triều Nguyễn, thời Bảo Đại (1926-1945) hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Hà Nội), bài viết trình bày 3 nội dung chính:
– Sơ lược về khối tài liệu Châu bản triều Bảo Đại.
– Những thay đổi của bộ máy hành chính Nam triều dưới thời Bảo Đại.
– Một số đặc trưng trong Ch
âu bản thời vua Bảo Đại.

Xem chi tiết