Triều Nguyễn với chính sách đúc và lưu thông tiền tệ

Tiền tệ Việt Nam triều Nguyễn phản ánh những vấn đề liên quan tới tiền tệ lưu thông thời nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) và những đồng tiền do nhà Nguyễn phát hành trong thời kỳ Pháp thuộc. Ngoài những đồng tiền căn bản là tiền đồng và tiền kẽm, còn có cả tiền vàng và tiền bạc dùng trong lưu thông…

Xem chi tiết