Những con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh

THE WAYS FORMING FASHION TERMINOLOGIES IN ENGLISH

Tác giả bài viết: Tiến sĩ  HOÀNG THỊ HUỆ
(Khoa GDĐC và Ngôn ngữ Anh,
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
)

TÓM TẮT

     Dựa trên nguồn tư liệu khảo sát thực tế, bài viết tìm hiểu những con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tiếng Anh, thuật ngữ thời trang được hình thành theo bốn con đường: Thuật ngữ hoá từ thông thường; Tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có; Vay mượn thuật ngữ nước ngoài; Vay mượn thuật ngữ khoa học liên ngành. Bài viết đã tập trung tìm hiểu đặc điểm của từng con đường hình thành thuật ngữ, để thấy rằng những con đường này đã làm đa dạng và phong phú hệ thuật thời trang trong tiếng Anh.

Từ khóa: Con đường hình thành thuật ngữ; thuật ngữ thời trang; tiếng Anh.

ABSTRACT

      Based on the surveyed data, the paper analyzed the ways forming fashion terminologies in English. As a result, fashion teminologies in English are formed by the four ways, namely teminologization, using the existing forms, direct borrowing from other languages and interdisciplinary borrowing. Each of the four ways has been clarified in terms of its characteristics to state how fashion terminologies in English have been enriched and diversified.

Key words: The way forming terminologies; fashion terminology; English.

x
x x

1. Đặt vấn đề

     Với bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới, việc hình thành các thuật ngữ đều bắt nguồn từ hai nguồn vốn từ ngữ chính: ngôn ngữ dân tộc và ngôn ngữ vay mượn. Theo cách hiểu của chúng tôi, con đường hình thành thuật ngữ là các phương hướng để xây dựng thuật ngữ. Mỗi con đường hình thành có các phương thức cấu tạo thuật ngữ khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích cụ thể các con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh dựa trên cơ sở ngữ liệu khảo sát là 1.162 thuật ngữ. Đây là các thuật ngữ đã được chúng tôi nhận diện và lựa chọn theo các tiêu chuẩn thuật ngữ từ các từ điển, giáo trình chuyên ngành, sách báo, tạp chí về thời trang bằng tiếng Anh.

2. Nội dung

     2.1. Khái niệm về thời trang

     Khái niệm thời trang (fashion) được giải thích trong Từ điển Oxford là “một phong cách phổ biến, thịnh hành nhất về trang phục, kiểu tóc, trang trí (A popular or the latest style of clothing, hair, decoration, or behaviour)” [8]. Theo Từ điển tiếng Việt (2003), khái niệm thời trang được hiểu một cách ngắn gọn hơn, đó là “cách ăn mặc, trang điểm trong xã hội trong một thời gian nào đó” [7; tr. 956]. Như vậy, có thể hiểu thời trang là một phong cách thịnh hành về trang phục, giày dép, phụ kiện, trang điểm, kiểu tóc. Bên cạnh đó, thời trang thể hiện những sáng tạo mới nhất của các nhà thiết kế trên trang phục, giày dép, phụ kiện, trang sức, cách trang điểm và kiểu tóc.

     Trong khuôn khổ của bài viết này, khái niệm thời trang được áp dụng để nghiên cứu về các thuật ngữ chỉ những phong cách, xu hướng, kiểu dáng phổ biến và hiện đại của trang phục mặc ngoài, giày dép, phụ kiện, trang sức cũng như các thuật ngữ chỉ con người, sự vật, sự kiện, chất liệu và hoạt động liên quan đến thời trang; không áp dụng đối với nghiên cứu về các thuật ngữ về trang phục lót, đồ bơi, trang điểm và tóc.

     2.2. Khái niệm về thuật ngữ thời trang

     Trước khi tìm hiểu nội hàm thuật ngữ thời trang, chúng ta cùng xác định khái niệm về thuật ngữ.

     Sager J.C (1990) quan niệm: “định nghĩa về thuật ngữ gắn với sự xác định một khái niệm mà khái niệm này phản ánh một hệ thống mang tính khái niệm hình thành nên nó và phân biệt khái niệm đó với hệ thống” [10; tr.39]. Theo đó, khái niệm thuật ngữ đã được tác giả Đỗ Hữu Châu (1998) giải thích rõ ràng, đó là: “Thuật ngữ là từ chuyên môn được sử dụng trong phạm vi một ngành khoa học, một nghề nghiệp, hoặc một ngành kỹ thuật nào đó… Đặc tính của những từ này là phải cố gắng chỉ có một nghĩa, biểu thị một khái niệm hay chỉ tên một sự vật, một hiện tượng khoa học, kỹ thuật nhất định.” [1; tr.167].

     Như vậy, các tác giả nghiên cứu về thuật ngữ đều có chung nhận định rằng: về mặt hình thức, thuật ngữ là một từ hoặc một cụm từ; về mặt nội dung, thuật ngữ biểu đạt khái niệm của ngành khoa học hoặc một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Chúng tôi tiếp thu quan điểm của các nhà khoa học và đưa ra khái niệm thuật ngữ một cách ngắn gọn như sau: thuật ngữ là những từ hoặc ngữ biểu thị khái niệm về sự vật, hiện tượng của một ngành khoa học hoặc một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Đồng thời, kết hợp với sự nghiên cứu về những nội dung cơ bản của ngành thời trang, chúng tôi trình bày khái niệm thuật ngữ thời trang như sau: Thuật ngữ thời trang là những từ, cụm từ biểu thị các khái niệm, đối tượng, sự vật, hiện tượng, tính chất, hoạt động… của ngành thời trang. Định nghĩa này sẽ là cơ sở để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các nội dung tiếp theo trong bài viết.

     2.3. Con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh

     Tác giả Sager J.C.(1990) đã nhận định có ba con đường tạo nên thuật ngữ trong tiếng Anh: (1) Sử dụng các thuật ngữ hiện có trong ngôn ngữ chung; (2) Tạo thuật ngữ mới từ nguồn thuật ngữ hiện có với các phương thức: phái sinh, ghép, chuyển đổi ngữ nghĩa và viết tắt; (3) Tạo thuật ngữ mới cho ngôn ngữ chuyên ngành dựa trên các khái niệm mới. [10; tr.71]

      Tương tự với quan điểm nghiên cứu của Sager J.C., ISO 704 (2000) đã kết luận về ba con đường hình thành thuật ngữ trong tiếng Anh và các ngôn ngữ khác cũng có thể áp dụng ba con đường này: (1) Tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có bằng các phương thức: phái sinh, ghép và viết tắt; (2) Sử dụng các thuật ngữ hiện có với các phương thức: đảo vị trí của từ, thuật ngữ hoá từ thông thường, chuyển đổi ngữ nghĩa và vay mượn từ liên ngành; (3) Vay mượn thuật ngữ nước ngoài với các phương thức: vay mượn trực tiếp và chuyển dịch nghĩa từ vay mượn. [5; tr. 31].

     Sau khi nghiên cứu các quan điểm của các nhà khoa học, các tác giả đi trước và khảo sát 1.162 thuật ngữ thời trang tiếng Anh, xét ở cấp độ chung nhất, chúng tôi nhất trí với các tiêu chí trong ISO 704 (2000) về các con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh như sau:

(1) Thuật ngữ hoá từ thông thường;

(2) Tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có với các phương thức: phái sinh, ghép và viết tắt;

(3) Vay mượn thuật ngữ nước ngoài;

(4) Vay mượn thuật ngữ khoa học liên ngành;

      2.3.1. Thuật ngữ hóa từ thông thường (Terminologization)

     Đây là con đường hình thành thuật ngữ phổ biến trong mọi ngôn ngữ nói chung và trong tiếng Anh nói riêng. Thuật ngữ hóa từ thông thường được định nghĩa là “một quá trình chuyển nghĩa của một từ thông dụng thành một thuật ngữ định danh khái niệm thuộc một lĩnh vực chuyên ngành (Terminologization is the process by which a general language word or expression is transformed into a term designating a concept in a special language) [8; tr.47]. Theo đó, thuật ngữ khoa học của một chuyên ngành hoặc một lĩnh vực chuyên môn sẽ được xây dựng từ vốn từ toàn dân. Từ đây, con đường thuật ngữ hóa từ thông thường chính là sự biến đổi và phát triển nghĩa của một từ thông thường để tạo ra một nghĩa mới (nghĩa thuật ngữ). Nghĩa thuật ngữ (còn gọi là nghĩa phái sinh) được hình thành dựa trên sơ sở nghĩa ban đầu của từ ngữ toàn dân. Có thể nhận thấy, thuật ngữ hóa từ thông thường được xem như một quá trình biến đổi nghĩa của lớp từ toàn dân để tạo ra nghĩa thuật ngữ (nghĩa phái sinh của từ). Nhờ con đường này, nhiều thuật ngữ mới sẽ được tạo thành từ phương thức chuyên biệt hóa về nghĩa của từ toàn dân, sự gần gũi và dễ hiểu trong giao tiếp.

     Ở thuật ngữ thời trang tiếng Anh, kết quả khảo sát cho thấy, có 223/1.162 thuật ngữ (chiếm tỉ lệ 19,19%) được hình thành từ con đường thuật ngữ hoá từ thông thường. Ví dụ: collection (bộ sưu tập), boot (giày cao cổ), print (họa tiết), autumn wear (trang phục mùa thu), catwalk (sàn diễn), fashion week (tuần lễ thời trang), loafer (giày lười),… Có thể nhận thấy, các thuật ngữ thời trang này vốn là các từ toàn dân được thuật ngữ hóa bằng cách biến đổi và phát triển nghĩa của từ để tạo ra thuật ngữ thời trang. Chúng tôi có sự phân tích một số ví dụ về quá trình biến đổi và phát triển nghĩa của từ toàn dân để tạo ra nghĩa thuật ngữ (nghĩa phái sinh) như sau:

     Collection có nghĩa thông thường là “một nhóm các đối tượng, sự vật được thu thập theo sở thích hoặc được tập hợp lại để trưng bày và nghiên cứu (a group of interesting or beautiful objects brought together in order to show or study them or as a hobby)” [3]. Từ nghĩa gốc này, “collection” được dùng với nghĩa phái sinh (nghĩa thuật ngữ) trong lĩnh vực thời trang là “sự tập hợp các trang phục mới được thiết kế và giới thiệu cho một mùa (a range of new clothes or items for the home that are designed, made and offered for sale, often for a particular season)” [4].

     Boot với tư cách nghĩa thông thường là “một loại giày làm bằng da hoặc cao su có chức năng che phủ bàn chân hoặc một phần chân (a covering of leather, rubber, or the like, for the foot and all or part of the leg) hoặc loại giày làm bằng cao su hoặc chất liệu chống nước (an overshoe, esp. one of rubber or other waterproof material)” [3]. Khi chuyển thành thuật ngữ thời trang “boot” được hiểu là “một loại giày chắc chắn có cổ cao từ mắt cá chân đến dưới đầu gối (a strong shoe that covers the foot and ankle and often the lower part of the leg)” [4].

     Theo sự phân tích ở trên, nghĩa của các thuật ngữ thời trang collection và boot đã được hình thành dựa trên sự phát triển nghĩa gốc của các từ toàn dân collectionboot.

     Theo nghiên cứu của chúng tôi, các thuật ngữ thời trang tiếng Anh được hình thành nhờ con đường thuật ngữ hóa từ thông thường dựa trên 3 hình thức biến đổi và phát triển nghĩa của từ, đó là: so sánh, ẩn dụ và hoán dụ.

     a) So sánh (simile):

     Sager, J.C. (1990) cho rằng: hình thức so sánh thường được sử dụng trong giai đoạn đầu tiên để xây dựng thuật ngữ khoa học, nhằm tạo ra tính ổn định và bền vững cho thuật ngữ của một chuyên ngành nào đó [10; tr.71]. Xét về mặt hình thức, các thuật ngữ được tạo ra từ phép so sánh thường sử dụng các phụ tố như: -like, -style, -type, -line, -shaped,…. Cũng có những thuật ngữ không dùng phụ tố chỉ sự so sánh nhưng mang nghĩa so sánh. Thực tế nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, không có nhiều thuật ngữ thời trang được tạo ra từ hình thức so sánh này. Chúng tôi tìm thấy 18/1.162 thuật ngữ (chiếm tỉ lệ 1,54%), ví dụ: A-line skirt, bell-haped skirt, T-shirt, Y-shaped necklace…

     b) Ẩn dụ (metaphor)

     Lakoff G. và Johnson M. (1980) cho rằng: trong tiếng Anh, sự so sánh ẩn ý dựa trên sự giống nhau của hai đối tượng được so sánh, hay nói cách khác là lấy đối tượng này để chỉ đối tượng kia, được gọi là phép ẩn dụ. [6; tr.4-5]

     Ẩn dụ là một phép tu từ xuất hiện với tần suất đáng chú ý trong 137/1.162 thuật ngữ thời trang tiếng Anh (chiếm tỉ lệ 11,79%). Sự tạo thành thuật ngữ từ việc sử dụng phép ẩn dụ chính là một hiện tượng ngôn ngữ. Hiện tượng này không những là kết quả từ cách tiếp cận thực tế của dân tộc, mà còn là kết quả của những quy luật điều khiển sự tạo ra nghĩa mới của từ. Ví dụ: catwalk (sàn diễn), loafer (giày lười),… Theo đó, catwalk hiểu theo nghĩa đen là lối đi/bước đi của con mèo; lối đi của mèo tương đối hẹp và bước đi của mèo rất nhẹ nhàng uyển chuyển. Điều này gợi sự liên tưởng đến bước đi trình diễn thời trang của các người mẫu trên sàn sân khấu. Do vậy, catwalk được dùng để định danh khái niệm sân khấu biểu diễn thời trang. Còn loafer có nghĩa gốc là kẻ ăn không ngồi rồi, vô tích sự, đã được chuyển nghĩa thành giày lười- một loại giày không có dây buộc, chỉ xỏ chân đi luôn.

     c) Hoán dụ (metonymy)

     Theo Radden và Kövecses (1999): “Hoán dụ là một quá trình nhận thức trong đó từ thực thể khái niệm này, người ta liên tưởng đến một thực thể khái niệm khác, trong cùng một mô hình nhận thức ý tưởng hóa (Metonymy is a cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental access to another conceptual entity, the target, within the same idealized cognitive model)” [9; tr.21]. Như vậy, có thể hiểu, hoán dụ là phương thức làm biến đổi ý nghĩa của từ bằng cách lấy tên gọi của sự vật, hiện tượng này để chỉ một sự vật, hiện tượng khác trên cơ sở mối quan hệ tất yếu giữa các sự vật, hiện tượng ấy. Hoán dụ cũng được sử dụng trong quá trình hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh.

     Dựa vào số liệu khảo sát, chúng tôi tìm thấy có 64/1.162 thuật ngữ, chiếm tỉ lệ 5,5%, được hình thành theo hình thức hoán dụ. Đó là: cowboy boots (giày cao bồi), winter collection (bộ sưu tập mùa đông),… Theo đó, cowboy chỉ những chàng trai cao bồi miền Tây nước Mỹ làm nghề chăn bò ở các trang trại, họ thường mang những đôi giày cao cổ có tính chất bụi bặm. Vì vậy, cowboy được sử dụng để gọi tên cho loại giày cao cổ có tính chất như vậy. Đây là loại hoán dụ lấy đối tượng sử dụng sản phẩm để đặt tên sản phẩm. Còn thuật ngữ winter collection được tạo ra theo hình thức hoán dụ dựa trên mối quan hệ giữa con người và trang phục sở thuộc.

     2.3.2. Tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có

     Bên cạnh con đường thuật ngữ hóa từ thông thường, thuật ngữ thời trang tiếng Anh được hình thành từ con đường tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có với ba phương thức: phái sinh (thêm phụ tố), ghép và viết tắt.

     2.3.2.1. Phương thức phái sinh (derivation)

     Phương thức phái sinh trong tiếng Anh chính là sự hình thành một thuật ngữ thời trang tiếng Anh mới bằng cách thêm một hoặc nhiều phụ tố (affixes) vào từ gốc. Các từ gốc được hình thành bởi nghĩa gốc của từ và là những hình vị mang ý nghĩa từ vựng; còn các phụ tố vừa có ý nghĩa từ vựng vừa có ý nghĩa ngữ pháp và được sử dụng để cấu tạo thuật ngữ mới. Phụ tố bao gồm tiền tố (prefix) và hậu tố (suffix). Đây cũng là phương thức đặc trưng cho loại hình ngôn ngữ biến hình như tiếng Anh. Tuy nhiên, đây không phải là phương thức chủ đạo để cấu tạo nên thuật ngữ thời trang.

      Căn cứ số liệu khảo sát, chúng tôi tìm thấy 39/1.162 thuật ngữ (chiếm 3,35%) được hình thành từ phương thức thêm phụ tố, bao gồm 04 thuật ngữ là từ phái sinh thêm tiền tố, 34 thuật ngữ là từ phái sinh thêm hậu tố và 01 thuật ngữ là từ phái sinh thêm cả tiền tố và hậu tố.

     Những hình vị phụ thuộc được thêm vào phần đầu của từ được gọi là tiền tố. Khảo sát số lượng các thuật ngữ trong hệ thống thuật ngữ thời trang tiếng Anh, chúng tôi thấy sự xuất hiện của các tiền tố: aqua-, multil-, mono-, super-, góp phần cấu tạo thuật ngữ. Mỗi tiền tố đều chứa đựng ý nghĩa riêng biệt và có chức năng cấu tạo thuật ngữ mới theo mục đích của người sử dụng. Do vậy, mỗi tiền tố có ý nghĩa từ vựng được xem như một ngữ tố. Ví dụ, được minh họa trong bảng sau:

Bảng 1: Thuật ngữ thời trang tiếng Anh được cấu tạo từ phương thức thêm tiền tố

Tiền tốNghĩa của tiền tốThuật ngữ thời trang tiếng Anh
aqua-nướcaquamarine
multi-nhiều, đa dạngmulticolor
mono-đơn, mộtmonochrome
super-Siêusupermodel

     Những hình vị phụ thuộc được thêm vào phần cuối từ gọi là hậu tố. Trong hệ thống thuật ngữ thời trang, số lượng các hậu tố dùng đề tạo nên từ mới khá phong phú. Chúng ta có thể tạo nên rất nhiều từ mới từ một gốc từ, tùy thuộc vào từng ý nghĩa của các hậu tố. Mỗi hậu tố có ý nghĩa từ vựng cũng được xem như một ngữ tố. Ví dụ: từ gốc từ collect nhờ hậu tố –or sẽ có collector (nhà sưu tập thời trang), –ion sẽ có collection (bộ sưu tập thời trang). Có thể kể tên một số hậu tố khác nhau trong việc cấu tạo hệ thống thuật ngữ thời trang tiếng Anh như: – er, -ian, – let, -y, -ion,- or, -ing, -y, -ie, -lion, -ism, -ist,… dùng để cấu tạo nên danh từ. Các hậu tố như -ed, -ish, -ble, -al, -ic, -less,…dùng để cấu tạo nên tính từ. Chúng tôi trình bày các ví dụ cụ thể trong bảng sau đây:

Bảng 2: Thuật ngữ thời trang tiếng Anh được cấu tạo từ phương thức thêm hậu tố

Hậu tốNghĩa của hậu tốThuật ngữ thời trang tiếng Anh
-orđối tượng làm nghềCollector
-erđối tượng làm nghềDesigner
-iontrạng tháiCollection
-istđối tượng làm nghềStylist
-ishcó đặc điểm là…Modish
-ismtrường phái, đảng pháiMinimalism
-ablecó khả năng…Fashionable

     Trong nghiên cứu khảo sát của chúng tôi còn có 01 thuật ngữ được hình thành từ phương thức phái sinh thêm cả tiền tố và hậu tố. Các hình vị phụ thuộc sẽ được thêm vào cả phần đầu và phần cuối của hình vị tự do (gốc từ) để tạo nên một từ mới. Đó là: monochromatic = mono (đơn độc) + chromate + ic (có tính chất là…).

     Như vậy, với phương thức tạo từ phái sinh bằng hình thức thêm phụ tố vào hình vị tự do (gốc từ), hệ thuật ngữ thời trang tiếng Anh trở nên phong phú đa dạng về mặt số lượng.

     2.3.2.2. Phương thức ghép (compounding)

     Ghép từ cũng là phương thức tạo thuật ngữ mới của tiếng Anh. Có thể nói, đây là phương thức chủ đạo để hình thành nên thuật ngữ thời trang tiếng Anh, bao gồm từ ghép và từ định danh. Với 652 từ ghép và 316 cụm từ định danh khảo sát ở chương 2 (968 đơn vị), chúng tôi nhận thấy, bên cạnh những từ ghép và cụm từ được hình thành theo con đường thuật ngữ hóa từ thông thường (39 đơn vị), những từ ghép và cụm từ còn lại sẽ được hình thành bằng phương thức ghép (829 đơn vị).

     Ghép là sự kết hợp hai hình vị tự do trở lên để tạo thành một từ mới, ví dụ: sun + dress = sundress (váy đầm hai dây, dáng xòe, xếp ly tựa ánh mặt trời), pull + over= pullover (áo len chui đầu). Bên cạnh đó, phương thức ghép còn cho phép sự kết hợp của một hình vị tự do (gốc từ) với (các) từ khác để tạo ra cụm từ định danh, ví dụ: side + button + dress = sidebutton dress (đầm thiết kế với hàng khuy bên hông), peep + toe + shoes = peep toe shoes (giày sục hở ngón).

    Đa số các thuật ngữ thời trang là từ ghép và cụm từ định danh được tạo ra từ phương thức ghép trong tiếng Anh đều có thể được suy luận nghĩa của từng từ. Ví dụ: leather (da thuộc) + jacket (áo khoác) = leather jacket (áo khoác da); slim (nhỏ, thon) + fit (vừa khít) = slim-fit (ôm khít). Tuy nhiên, một số nghĩa của thuật ngữ là từ ghép khó có thể suy luận nghĩa của từng từ. Ví dụ: trench coat (áo khoác dài), black tie dinner (bữa tiệc thời trang dành cho quý ông)… Có thể nhận thấy, phạm trù ngữ nghĩa của các thuật ngữ là từ ghép và cụm từ định danh trong tiếng Anh được quyết định bởi yếu tố chính của từ. Ví dụ: sundress có yếu tố chính (dress) là danh từ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp một số thuật ngữ là từ ghép hoặc cụm từ định danh không chịu sự quyết định từ loại của yếu tố chính. Vídụ: apull-over là một danh từ không phải là một giới từ mặc dù yếu tố chính là giới từ “over”. Chúng tôi đã khảo sát được những hình thức ghép sau:

Bảng 3: Thuật ngữ thời trang tiếng Anh được cấu tạo từ phương thức ghép

Hình thức ghépVí dụ
Danh từ + Danh từ = Danh từaccessories designer,…
Hiện tại phân từ + Danh từ = Danh từmatching clutch,…
Quá khứ phân từ + Danh từ = Danh từ ruched top,…
Danh từ + Giới từ = Danh từpullover, …
Danh từ + Hiện tại phân từ = Tính từeye-catching,…
Danh từ + quá khứ phân từ = Tính từhandmade,…
Tính từ + Tính từ = Tính từregular-fit,…
Tính từ + Danh từ = Tính từsecondhand,…
Danh từ + Động từ = Động từtie-dye,…

 

     Có ba cách để ghép từ tạo thành thuật ngữ như sau:

     Một là, dùng dấu gạch nối (hyphen) giữa các từ. Ví dụ: slim-fit, regular-fit,…

     Hai là, viết tách rời từng từ một (no join). Ví dụ: pea coat, desert boot,…

     Ba là, viết liền các từ với nhau (fusion). Ví dụ: crossbody, sundress,…

     2.3.2.3. Phương thức viết tắt (Abbreviated forms):

     Cũng như các ngôn ngữ khác, tiếng Anh cũng có sử dụng phương thức viết tắt. Tuy nhiên, theo số liệu khảo sát của chúng tôi, có rất ít thuật ngữ thời trang tiếng Anh được hình thành theo phương thức này.

     Trong số 1.162 thuật ngữ thời trang được khảo sát, chỉ có 12 thuật ngữ (1,03%) tồn tại dưới hình thức viết tắt. Quy trình viết tắt thường được thực hiện bằng cách lấy chữ cái đầu của một chuỗi từ (gồm 2 từ trở lên) để tạo thành một từ mới, hoặc lược bớt từ để tạo sự đơn giản và dễ hiểu. Phương thức hình thành thuật ngữ này mang lại những thuận lợi trong giao tiếp ngôn ngữ, nhất là giao tiếp dưới dạng văn bản viết.

     Có hai cách để viết tắt thuật ngữ: Viết tắt từ (abbreviation) và viết tắt chữ cái đầu mỗi từ (acronyms). Viết tắt từ là cách lược bớt từ hoặc một số phần của từ trong thuật ngữ mà không làm thay đổi nghĩa của thuật ngữ muốn biểu thị. Viết tắt các chữ cái đầu là sự kết hợp của các chữ cái đầu để tạo thành một thuật ngữ tồn tại phổ biến dưới dạng ngắn gọn và dễ hiểu, dễ viết. Chúng tôi trình bày các ví dụ minh họa trong bảng sau:

Bảng 4: Thuật ngữ thời trang tiếng Anh được cấu tạo từ phương thức viết tắt

Hình thức

viết tắt

Thuật ngữ

viết tắt

Thuật ngữ

viết đầy đủ

Nghĩa tiếng Việt

Viết tắt từ

(abbreviation)

 

high heels

high- heeled shoes

giày cao gót

Capris

Capri pants

quần lửng dài quá gối

Glam

glamorous

phong cách dạ tiệc, lấp lánh, sang

trọng và nữ tính

Prep

preppy

phong cách thời trang học đường

 

Viết tắt chữ cái

đầu mỗi từ

(Initialism)

S

small

cỡ nhỏ

M

medium

cỡ trung bình

L

large

cỡ lớn

XL

extra large

cỡ lớn ngoại cỡ

CAD

computer-aided -design

thiết kế thời trang trên máy tính

HC

Haute Couture

thời trang cao cấp

NTM

Next Top model

cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang

RTW

ready – to – wear

thời trang ứng dụng

Tổng

12/1.162

 

 

     2.3.3. Vay mượn thuật ngữ tiếng nước ngoài

     Quá trình tiếp xúc ngôn ngữ diễn ra một cách tự nhiên sẽ dẫn đến việc vay mượn ngôn ngữ. Bussmann H. (1996) phân tích ngắn gọn: “vay mượn là sự tiếp nhận một biểu thức của ngôn ngữ này vào một ngôn ngữ khác khi trong ngôn ngữ đó không có thuật ngữ tương ứng để biểu đạt khái niệm mới” [2; tr.55].

     Cũng giống như mọi ngôn ngữ khác, trong quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ dân tộc, tiếng Anh đã được đa dạng hóa bởi sự vay mượn. Bởi vậy, hệ thuật ngữ thời trang tiếng Anh chứa đựng một số lượng nhất định các thuật ngữ vay mượn từ các ngôn ngữ khác. Nếu như thuật ngữ thời trang tiếng Việt được vay mượn theo các hình thức: phiên âm, sao phỏng, ghép lai và giữ nguyên dạng thuật ngữ nước ngoài, thì các thuật ngữ thời trang trong tiếng Anh được vay mượn bằng hình thức giữ nguyên dạng thuật ngữ nước ngoài. Người Norman (Pháp) đã thực hiện cuộc xâm lược Vương quốc Anh vào năm 1066 và trải qua nửa thế kỷ đô hộ trên đất nước này. Đây là lý do giải thích cho sự xuất hiện của nhiều thuật ngữ thời trang tiếng Anh được vay mượn từ tiếng Pháp. Tuy nhiên, thuật ngữ thời trang tiếng Anh còn được vay mượn từ một số ngôn ngữ khác như Nhật, Đức…, chứ không chỉ riêng tiếng Pháp. Có 47/1.162 thuật ngữ thời trang tiếng Anh, chiếm tỉ lệ 4,04%, được mượn nguyên dạng từ các ngôn ngữ khác nhau. Các ví dụ cụ thể được trình bày trong bảng 5 như sau:

Bảng 5: Thuật ngữ thời trang tiếng Anh có nguồn gốc vay mượn

Nguồn gốc vay mượn

Thuật ngữ thời trang tiếng Anh

Tiếng Pháp

satin, boutique…

satin, boutique

Tiếng Nhật

Kimono

Kimono

Tiếng Đức

Dirndl

dirndl

Tiếng Latin

frock, velvet

frock, velvet

Tiếng Hindi

bangle, pajama

bangle, pajama

Tiếng Tây Ban Nha

panama, brocade

panama, brocade

     2.3.4. Vay mượn thuật ngữ khoa học liên ngành

     Sự phát triển của hệ thuật ngữ thời trang còn có sự vay mượn thuật ngữ của một số ngành khoa học khác. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát và phân tích 1.162 thuật ngữ thời trang tiếng Anh, chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của các thuật ngữ vay mượn liên ngành chiếm số lượng không đáng kể. Cụ thể như sau:

Bảng 6: Thuật ngữ thời trang tiếng Anh vay mượn thuật ngữ khoa học liên ngành

Ngành khoa học

Thuật ngữ tiếng Anh vay mượn

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Hàng hải

Crew (áo len), crewsocks (tất cao cổ)

02

0,16

Báo chí

editorial (bộ hình thời trang)

01

0,08

Kiến trúc/xây dựng

design (thiết kế)

designer (nhà thiết kế)

02

0,16

Thể thao

creepers (giày thể thao nam đế cao)

jumper (áo chui đầu)

jogger (quần ôm bó)

03

0,16

Kỹ thuật

seersucker (vải sọc nhăn)

01

0,16

Tổng

09/1.162

 

     Như vậy, sự tiếp nhận các thuật ngữ có nguồn gốc tiếng nước ngoài và các thuật ngữ thuộc các ngành khoa học khác vào hệ thuật ngữ thời trang tiếng Anh được xem là một quá trình xây dựng và phát triển hệ ngôn ngữ mang tính tất yếu. Cùng với thời gian và cùng với sự ra đời của những xu hướng thời trang mới, gắn kèm với những khái niệm mới, vốn từ vay mượn ngày càng được bổ sung về mặt số lượng, đã góp phần tạo nên tính năng động cho hệ thuật ngữ thời trang tiếng Anh.

     Với sự phân tích ở trên, chúng tôi có sự tổng hợp về các con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh như sau:

Bảng 7: Con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh

TT

Con đường hình thành

Phương thức cấu tạo

Số lượng thuật ngữ

Tổng số thuật ngữ

Tỉ lệ (%)

1

Thuật ngữ hoá từ thông thường

223

223

19,19

2

Tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có

Phái sinh

41

882

3,52

Ghép

829

71,34

Viết tắt

12

1,03

3

Vay mượn thuật ngữ tiếng nước ngoài

48

57

4,13

4

Vay mượn thuật ngữ khoa học liên ngành

09

0,77

Tổng

1.162

 

     Như vậy, hệ thuật ngữ thời trang tiếng Anh được hình thành từ các con đường: (1) thuật ngữ hoá từ thông thường; (2) tạo thuật ngữ mới với ba phương thức: thêm phụ tố, ghép và viết tắt; (3) vay mượn thuật ngữ tiếng nước ngoài và (4) vay mượn thuật ngữ khoa học liên ngành. Theo số liệu khảo sát, con đường tạo thuật ngữ mới dựa trên cơ sở ngữ liệu vốn có đã tạo nên số lượng thuật ngữ lớn nhất. Trong đó, phương thức viết tắt chiếm tỉ lệ thấp nhất với 12/1162 thuật ngữ (1,03%) và phương thức ghép từ chiếm tỉ lệ cao nhất với 829 thuật ngữ (71,34 %). Như vậy, ghép từ là phương thức chủ đạo góp phần tạo nên sự phát triển của hệ thuật ngữ thời trang tiếng Anh.

3. Kết luận

     Có thể nói, những con đường hình thành thuật ngữ chính là các phương hướng để xây dựng và phát triển các hệ thuật ngữ khoa học nói chung và thuật ngữ thời trang trong tiếng Anh nói riêng. Việc nghiên cứu các con đường và phương thức hình thành thuật ngữ cho phép chúng ta hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa tư duy, vai trò của tư duy, của sự nhận thức và sự tiến bộ xã hội đối với sự phát triển ngôn ngữ thông qua việc diễn đạt các khái niệm thuộc lĩnh vực khoa học. Như vậy, những con đường hình thành thuật ngữ đã làm giàu vốn từ, làm giàu tri thức và cách thức tư duy của con người về ngôn ngữ hiện đại ngày nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Đỗ Hữu Châu (1998), Cơ sở ngữ nghĩa khoa học từ vựng, NXB Giáo dục, H.

[2]. Bussmann, H. (1996), Routledge dictionary of language and linguistics, London: Routledge.

[3]. http://tratu.soha.vn/dict/en_en/.

[4]. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/.

[5]. ISO704 (2000), Terminology work – Principles and methods, International Organization for Standardization.

[6]. Lakoff, G. and Johnson, M. (1980), Metaphors We live by, Chicago: University of Chicago Press.

[7]. Nhiều tác giả (2003), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[8]. Oxford English Dictionary (2012), 7th edition, Oxford University Press.

[9]. Radden, G., Kövecses, Z. (1999), Towards a theory of metonymy. Metonymy in language and thought, eds. K.U. Panther and G. Radden, 7-59. Amsterdam: Benjamins.

[10]. Sager, J.C (1990), Practical Course in Terminology Processing, John Benjamins Publishing Company.

[11]. Valeontis, K. (2004), The “analogue rule”-a useful terminological tool in interlingual transfer of knowledge, 2nd Terminology Summit, Barcelona, Spain.

Nguồn: Nghiên cứu Trao đổi

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)

Download file (PDF): Những con đường hình thành thuật ngữ thời trang tiếng Anh
(Tác giả: TS. Hoàng Thị Huệ)