Thuyết sinh thái văn hóa và ứng dụng nghiên cứu văn hóa ở Việt Nam

THEORY OF CULTURAL ECOLOGY AND ITS APPICATION
IN STUDYING CULTURE IN VIETNAM

Tác giả bài viết: Tiến sĩ  NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN
(Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

TÓM TẮT

     Sinh thái văn hóa trong nhân học phát triển vào những năm 1950 đã cung cấp một cái nhìn cụ thể về sự tương tác giữa con người và môi trường thông qua thích nghi văn hóa. Lý thuyết sinh thái văn hóa có giá trị rất hữu ích khi lý giải cho sự thích nghi của con người với các vùng sinh thái cụ thể từ góc độ yếu tố nội sinh. Bài viết giới thiệu, phân tích nội dung cơ bản của lý thuyết sinh thái văn hóa cùng với một số hướng phát triển của lý thuyết này cũng như việc ứng dụng lý thuyết nghiên cứu sinh thái văn hóa ở Việt Nam trong bối cảnh đương đại, đồng thời đưa ra các hướng nghiên cứu gợi mở trong tương lai theo hướng tiếp cận chủ yếu từ lý thuyết này.

ABSTRACT

     Cultural ecology in anthropology has been developed since the 1950s. It provides us with a specific look at the interaction between the man and the environment through cultural adaptation. The theory of cultural ecology is very useful because it explains the human adaptation to specific ecological zones from the endogenous perspective. The article introduces, analyzes the basic content of the theory of cultural ecology with some development of this theory as well as the application of the cultural ecological theory in Vietnam in the contemporary stage, simultaneously suggests some open approaches in the future from this theory.

x
x x

1. Đặt vấn đề

     Trong các định nghĩa về văn hóa, chúng ta luôn thấy sự hiện diện của môi trường như một yếu tố quan trọng. Môi trường từ lâu đã được xem là một yếu tố quan trọng trong quá trình tác động đến con người và xã hội của các nhóm người hay các cộng đồng người. Thucidydes, sử gia Hy Lạp trong công trình The Polonnesian War (431 TCN) giải thích chi tiết về việc sự khác biệt của môi trường đã tạo nên sự khác biệt xã hội như thế nào. Sự phát triển rực rỡ của Attica, bán đảo ở phía đông nam Hy Lạp, vào thời cổ đại được lý giải là do đặc điểm khô cằn của vùng đất này và ở đây chỉ có cùng một dân tộc cư trú lâu đời nên đã phát triển và sau đó đi xâm chiếm các vùng đất khác. Trong khi đó, những vùng đất màu mỡ, có năng suất cao khác sẽ là mục tiêu xâm chiếm của ngoại bang. Điều này sẽ làm gián đoạn cho sự phát triển liên tục do vậy vùng đất màu mỡ này sẽ không phát triển. Trước đó có lý thuyết cho là môi trường tác động đến xã hội con người không phải qua kinh tế, chính trị mà là sinh lý học. Công trình quan trọng Airs, Waters, and Places (400 TCN) của Hippocrate, nhà y học cổ đại Hy Lạp, cho là thế giới có 3 môi trường cơ bản: cực nóng, cực lạnh, và môi trường trung gian giữa hai thái cực này, và cho là những khác biệt này lý giải cho sự khác biệt về thể chất và khí chất của con người ở các vùng này. Aristotle, nhà triết học Hy Lạp cổ đại, trong công trình Politics (350 TCN) đã vận dụng lý thuyết này để giải thích tại sao các quốc gia phát triển nhất về chính trị lại là các quốc gia ở vùng ôn đới, do tâm tính của người dân, do yếu tố địa lý quyết định.1Mối quan hệ nhân quả giữa môi trường và xã hội nổi bật trong công trình Muqqadimah (1377) của nhà sử học Ả Rập thời trung đại Ibn Khaldun, người cho là tính cách đam mê của con người là từ khí hậu nóng và tính cách lãnh đạm là từ vùng khí hậu lạnh. Dân du mục sống trong môi trường sa mạc có tinh thần đoàn kết mạnh mẽ và luôn cố gắng do môi trường ở đây khó khăn và có nhiều bất trắc. Nếu không có sự đoàn kết các cư dân sẽ không tồn tại được. Ông còn cho là con người càng sống xa vùng khí hậu ôn đới thì hành vi của họ càng thái quá và gần với động vật. Quan điểm này được Montesquieu phát triển vào thời đại Ánh sáng trong công trình the Spirit of Law (1748), trong công trình này ông thảo luận các nhà lập pháp phải điều chỉnh các luật lệ theo điều kiện khí hậu và đất đai vốn là các yếu tố quyết định văn hóa. Một số học giả hiện đại cố gắng lý giải bản đồ địa chính trị hiện tại theo yếu tố địa lý như Jared Dinamond trong công trình Súng, Vi trùngThép (1997)2, trong khi số khác thì lý giải lịch sử của con người dựa vào sự can thiệp của khí hậu (Grove and Chapper Elnino – History and Crisis: Studies from the Asia-Pacific Region 2000) (trích trong Dove và Carpenter 2008, tr. 1-2).

     Rõ ràng môi trường là một yếu tố quan trọng đối với con người và văn hóa – xã hội con người thế nhưng môi trường tác động đến xã hội con người như thế nào thì có nhiều quan điểm giải thích. Quan điểm quan trọng đầu tiên mà đã tồn tại từ thời Hy Lạp cổ đại là quyết định luận địa lý (environmental determinationism). Theo lý thuyết này, môi trường có vai trò quyết định đối với văn hóa và xã hội con người như các công trình của các tác giả thời Cổ đại đã đề cập. Cụ thể, hướng tiếp cận quyết định luận môi trường chú trọng đến việc các yếu tố môi trường địa lý tác động đến sự hình thành các yếu tố xã hội và văn hóa của con người như thế nào. Theo đó, con người sống trong vùng môi trường nào sẽ là sản phẩm của môi trường đó.

     Trái với hướng tiếp cận của các nhà quyết định luận địa lý, các nhà nhân học qua các nghiên cứu cụ thể đã chứng minh tính chủ động của con người thông qua văn hóa trong quá trình tương tác với môi trường tự nhiên. Các nhà nhân học đã chứng minh là môi trường rõ ràng có tác động đến văn hóa, đặt ra các giới hạn cho văn hóa nhưng không phải là yếu tố quyết định văn hóa. Đây là quan điểm của thuyết khả năng (possibilism). Môi trường đặt ra một số giới hạn và mở ra một số các khả năng cho nền văn hóa. Nền văn hóa sẽ lựa chọn khả năng nào để thích nghi với một môi trường cụ thể. Các khả năng mà môi trường cung cấp sẽ được khai thác như thế nào phụ thuộc vào khả năng của các nền văn hóa (Sutton và Anderson 2004, tr.19). Một trong những hướng tiếp cận của thuyết khả năng môi trường là sinh thái văn hóa (cultural ecology).

     Sinh thái văn hóa trong nhân học phát triển vào những năm 1950 đã cung cấp một cái nhìn cụ thể về sự tương tác giữa con người và môi trường qua thích nghi văn hóa. Lý thuyết này dù bị phê phán là không quan tâm đến các yếu tố ngoại sinh trong quá trình hình thành nền văn hóa và không chú ý đến sự biến đổi văn hóa nhưng lý thuyết có giá trị nhất định khi lý giải cho sự thích nghi của con người với các vùng sinh thái cụ thể từ góc độ yếu tố nội sinh. Do vậy, bài viết này sẽ giới thiệu nội dung cơ bản của lý thuyết và các hướng tiếp cận có liên quan như một tài liệu tham khảo cho những người có quan tâm. Trên cơ sở đó, bài viết cũng sẽ giới thiệu một số công trình nghiên cứu ở Việt Nam đã tiếp cận theo hướng lý thuyết này để lý giải cho tính đặc thù của văn hóa vùng miền, đồng thời đưa ra các hướng nghiên cứu gợi mở trong tương lai theo hướng tiếp cận này.

2. Thuyết sinh thái văn hóa và các hướng phát triển

     Thuyết sinh thái văn hóa gắn liền với tên tuổi của Julian Steward nằm trong trào lưu tiến hóa đa tuyến như một hướng phát triển tách ra khỏi ảnh hưởng của quan điểm đặc thù luận lịch sử vốn chiếm ưu thế trong nhân học Mỹ vào nửa đầu thế kỷ XX. Đặc điểm của trường phái nhân học Mỹ vào đầu thế kỷ XX là nhấn mạnh đến yếu tố lịch sử đặc thù và tính tương đối của các nền văn hóa để phản bác lại thuyết tiến hóa luận đơn tuyến của thế kỷ XIX khi nghiên cứu về sự phát triển của các nền văn hóa. Tuy nhiên, bắt đầu từ những năm 1930, trường phái nhân học phản bác tiến hóa luận của Franz Boas bắt đầu đối diện với hướng tiếp cận mới phức tạp hơn về tiến hóa luận với các tên tuổi của Julian Steward (1902 – 1972) và Leslie White (1900 – 1975). Steward và White chịu ảnh hưởng của Karl Marx khi lý giải cho sự thay đổi văn hóa từ góc độ kỹ thuật môi trường (McGee 2004, tr. 237). Và bắt đầu từ những năm 1960, nhân học Mỹ chuyển hướng quan tâm đến việc tìm kiếm những quy luật có tính chất phổ quát lý giải cho các nguyên nhân văn hóa về hành vi của con người từ góc độ thích nghi môi trường hay nền tảng vật chất của đời sống. Do vậy, các nhà lý thuyết này được gọi là các nhà duy vật văn hóa (cultural materialism). Theo đó, họ xem xét các yếu tố kỹ thuật kinh tế hay kỹ thuật môi trường như các biến độc lập để lý giải cho các thay đổi văn hóa.

     Julian Steward là học trò của A.L. Kroeber3. Dù được đào tạo theo quan điểm phản bác tiến hóa luận của thế kỷ XIX nhưng ông lại thấy ở quan điểm tiến hóa luận đơn tuyến có những điểm có giá trị và quyết định phát triển lý thuyết này. Ban đầu, ông nghiên cứu về khảo cổ học nhưng sau đó chuyển sang nghiên cứu dân tộc chí ở các tộc người Shoshoni, Pueblo, Carrier Indian ở vùng British Columbia ở Bắc Mỹ và các vùng đồng bằng ở Cựu Thế giới và Tân Thế giới.

     Sự quan tâm của Steward đến yếu tố môi trường là chịu ảnh hưởng của các tiền bối trước đó như Clark Wissler (1870 – 1947) và C. Daryll Forde (1902 – 1973) vốn quan tâm đến sự tác động của môi trường đến văn hóa. Clark Wissler qua tác phẩm Indians of the United States (1940) thao tác khái niệm vùng văn hóa (culture area). Mặc dù, ông nhấn mạnh đến vai trò sáng tạo của văn hóa trong việc định hình các cách con người tương tác với môi trường vật chất và hiểu về nó và cho là có sự tương ứng giữa vùng văn hóa và vùng môi trường tự nhiên nhưng ông vẫn cho là có một số yếu tố quyết định của tự nhiên đối với văn hóa. Công trình Habitat, Economy and Society: a Geographical Introduction to Ethonology (1963) của Forde thì cho là văn hóa không chỉ đơn thuần là sự phản ánh của môi trường tự nhiên mà mỗi nền văn hóa có một sức mạnh để nhấn mạnh chỉ những khía cạnh của môi trường mà các sự kiện lịch sử (văn hóa) muốn quan tâm đến. Cụ thể, ông cho là các khái niệm tôn giáo có thể tác động sâu sắc đến sự phát triển xã hội, kinh tế và có thể hạn chế hay ngăn cản các thích nghi sẵn có (Marvin Harriss 1960, tr. 663; Paulson và Gezon 2005, tr. 19).

     Theo Steward (1955), sinh thái (ecology) trong mối quan hệ với con người là một công cụ trải nghiệm để hiểu về sự tác động của môi trường đến văn hóa. Và để phân biệt với mục đích và phương pháp của những hướng tiếp cận khác liên quan đến các khái niệm sinh thái sinh học (biological ecology), nhân học sinh thái (human ecology) và sinh thái xã hội (social ecology), ông đã dùng khái niệm sinh thái văn hóa (culture ecology). Theo ông, sinh thái có nghĩa là “sự thích nghi với môi trường” (Steward 1955, tr.30). Như vậy, sinh thái văn hóa của Julian Steward tập trung vào sự thích nghi của các nền văn hóa riêng biệt với các môi trường cụ thể. Steward phân biệt rất rõ cách tiếp cận sinh thái văn hóa khác với sinh thái nhân văn và sinh thái xã hội ở chỗ nó đi tìm kiếm để giải thích nguồn gốc các đặc điểm và dạng thức văn hóa cụ thể đặc trưng cho các vùng khác nhau thay vì tìm kiếm các nguyên tắc chung áp dụng cho bất kỳ các tình huống môi trường văn hóa nào. Lõi văn hóa (cultural core) bao gồm các dạng thức chính trị, xã hội và tôn giáo mà thực tế chứng minh có mối quan hệ chặt chẽ với các dàn xếp kinh tế (Steward 1955, tr.37). Steward cũng hy vọng hướng tiếp cận này sẽ bổ sung cho hướng tiếp cận lịch sử đặc thù vốn rất phổ biến trong nhân học vào lúc bấy giờ để hiểu về các quá trình sáng tạo liên quan đến sự thích nghi văn hóa với môi trường. Như vậy, với hướng tiếp cận này, khái niệm thích nghi là trung tâm của mối tương tác giữa con người và môi trường. Thích nghi cho thấy tính chủ động của con người thông qua văn hóa để lựa chọn các khả năng mà môi trường cung cấp.

     Quan điểm tiến hóa văn hóa của Steward đó là, văn hóa ở các vùng môi trường giống nhau sẽ đi theo các trình tự phát triển giống nhau và hình thành nên các đáp ứng tương tự với các thách thức của môi trường. Văn hóa sẽ tiến hóa theo các hướng khác nhau tùy vào môi trường mà chúng thích nghi. Sự đa dạng của môi trường sẽ tạo nên sự đa dạng hay sự đa tuyến của các con đường tiến hóa. Những yếu tố văn hóa gần với thực hành sinh tồn Steward gọi là lõi văn hóa hay hạt nhân văn hóa. Những nền văn hóa có chung lõi văn hóa thì thuộc về cùng một loại hình văn hóa. Và các loại hình văn hóa này được xếp thứ tự theo độ phức tạp của chúng. Cách phân biệt truyền thống của Steward là gia đình, đa gia đình và các xã hội nhà nước. Các thế hệ học trò sau này của ông điều chỉnh lại thành bầy người (band), bộ lạc (tribe), vương quốc (chiefdom), và nhà nước. Tóm lại, theo Steward, văn hóa là sự thích nghi có tiến hóa của con người với môi trường (McGee và Warms 2004, tr. 238). Như vậy, theo Steward, các đặc điểm văn hóa giống nhau sẽ được giải thích dựa trên các đặc điểm giống nhau về môi trường, phương thức sinh tồn, và các dàn xếp xã hội dựa trên kinh tế.

     Để có thể thể hiện được sự tương tác giữa yếu tố văn hóa và môi trường, Steward đã đề ra phương pháp sinh thái văn hóa. Theo đó, bước thứ nhất phải phân tích sự tương liên giữa môi trường tự nhiên và các kỹ thuật sử dụng để khai thác và xử lý nguồn tài nguyên này, đến các hoạt động bước thứ hai phân tích tổ chức xã hội tổ chức công việc (làm việc cá nhân hay nhóm) liên quan sinh tồn và kinh tế gắn với nguồn tài nguyên và bước thứ ba là truy tìm sự tác động ảnh hưởng qua lại giữa hai hiện tượng này tới các yếu tố khác của văn hóa (Steward 1955, tr. 40 – 41).

     Để chứng minh cho luận thuyết của mình, ông đã dùng phương pháp so sánh xuyên văn hóa. Biến độc lập là môi trường và kinh tế; tổ chức xã hội và ý thức hệ là các biến phụ thuộc. Ông so sánh sự phát triển ở những vùng được coi là cái nôi của nền văn minh thế giới, đó là các vùng đồng bằng sông ngòi ở Cựu Thế giới và Tân Thế Giới nơi mà trồng trọt đã dẫn đến sự hình thành và phát triển các khu đô thị. Ông tìm ra các nguyên tắc và các trình tự phát triển giống nhau từ các cộng đồng nông nghiệp sớm đến khi trở thành các đế chế đi chinh phạt. Hay, ông so sánh các nhóm người săn bắn hái lượm ở các xã hội khác nhau để tìm ra dạng thức thích ứng văn hóa chung (các nhóm người phụ hệ ngoại hôn) của các xã hội này với vùng môi trường giống nhau. Steward nhìn nhận văn hóa là phương tiện con người thích nghi với môi trường.

     Qua so sánh các nền văn minh thủy nông sớm ở Trung Quốc, Mesopotamia, Ai Cập, bắc Peru, và Mexico, ông đã cho là các nền văn minh sớm này đã phát triển theo một trình tự phổ quát như sự thích ứng với vùng môi trường khô hạn hay có phần khô hạn bằng những công trình thủy nông quy mô tương đối lớn. Cư dân làm nông nghiệp bằng hình thức thủy lợi ở các vùng này không cần đến công cụ bằng sắt. Quan điểm Steward cho là các môi trường này (trái với quan điểm thông thường) không đặt ra những khó khăn lớn cho con người và do vậy tạo ra các phát triển văn hóa. Cụ thể, môi trường đã tạo ra các khả năng làm cho văn hóa phát triển vì những vùng này dễ trồng trọt bằng gậy chọc lỗ và canh tác bằng thủy lợi. Chẳng hạn như vùng Mesopotamia4, nông nghiệp bắt đầu ở vùng cao nhờ chủ yếu vào lượng nước mưa và ở cách xa các dòng sông. Để có sản lượng tối đa trong khi lượng mưa ít đòi hỏi phải có thủy lợi. Do vậy, lượng dân cư sẽ tăng cùng với tỷ lệ các công trình thủy lợi cho đến khi đạt được lượng nước giới hạn. Các kiểm soát xã hội và chính trị cần thiết có để quản lý thủy lợi và các công trình công cộng khác. Vì các nhà nước ban đầu này có tính chất tôn giáo mạnh mẽ, các cá nhân với sức mạnh siêu nhiên như người đứng đầu dòng họ, các thầy shaman, các thầy tu đặc biệt hình thành một tầng lớp thần quyền cai trị các cộng đồng nông dân và sau này là các nhà nước đa nhóm. Việc gia tăng sản lượng nông nghiệp đã giải phóng một số người khỏi các hoạt động sinh tồn, phát triển các kỹ thuật mới như đan lát, dệt khung cửi, luyện kim, gốm sứ, xây dựng nhà cửa, các công trình tôn giáo và các phương tiện chuyên chở. Khi các xã hội đạt đến giới hạn của sản xuất nông nghiệp do lượng nước đặt ra, sức ép dân số trong mỗi quốc gia gia tăng và các quốc gia bắt đầu cạnh tranh về nguồn lực và các sản phẩm (Steward 1955, tr. 208).

     Nghiên cứu nổi tiếng minh họa cho quan điểm cụ thể về sự thích nghi sinh thái của Steward đó là công trình Bầy người phụ hệ (1955) (Patrilineal Band). Quan điểm của ông đó là đa số các bầy đàn săn bắn hái lượm theo chế độ phụ hệ ngoại hôn tồn tại ở những nơi có số lượng thú săn không di trú ít và phân tán, nơi mà phương tiện di chuyển hạn chế cho sự mang vác của con người. Steward lập luận là những chế độ phụ hệ phổ biến ở những bầy đàn săn bắn hái lượm như ở người Bushmen ở Châu Phi, người Negrito ở Trung Phi, người Negrito ở Philippines, thổ dân Úc, một số nhóm người nói ngôn ngữ Shoshone và Yuman ở Nam California… không phải là do khuyếch tán từ những xã hội lân cận, mà là do thích nghi với môi trường cụ thể. Các yếu tố tạo ra nhóm người phụ hệ là: Mật độ dân số một người hay ít hơn trên một dặm vuông (dân cư thưa thớt) do công nghệ của xã hội săn bắt hái lượm trong vùng khan hiếm lương thực; Môi trường trong đó thực phẩm chính là thú hoang không di trú và phân tán. Môi trường này khiến cho đàn ông sẽ thuận lợi hơn khi sống ở nơi được sinh ra; việc đi lại cản trở cho việc mang vác của con người; yếu tố tâm lý văn hóa theo đó nhóm họ hàng kết hợp với nhau có khuynh hướng mở rộng các cấm kỵ loạn luân từ gia đình sinh học đến gia đình mở rộng vì thế cần có ngoại hôn nhóm (Steward 1955, tr.249).

     Steward giải thích cho sự tượng tác giữa các yếu tố này như sau: đặc trưng của nhóm người phụ hệ là nhóm nhỏ với nhóm nòng cốt là nam giới có quan hệ thân tộc phụ hệ, ngoại hôn và cư trú sau hôn nhân là ở bên chồng. Sở dĩ nhóm có các đặc điểm tổ chức xã hội như vậy là kết quả thích ứng của nhóm với các yếu tố của vùng môi trường tự nhiên nơi họ đang sinh sống. Sự phân bố thú hoang rải rác, phương tiện đi lại nghèo nàn và khan hiếm dân số nên dân số của nhóm ít không thể vượt quá con số 100 – 150 người, kết hợp với nhau để duy trì sự cố kết xã hội. Và do các nhóm phụ hệ quá nhỏ nên khi nhóm mở rộng cấm kỵ loạn luân đến gia đình mở rộng ở thế hệ thứ hai hay thứ ba dẫn đến phải ngoại hôn nhóm. Do yếu tố môi trường có tài nguyên chủ yếu là thú săn nên đàn ông có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm lương thực thực phẩm. Cũng vì đặc điểm này nên cư trú sau hôn nhân phải là bên chồng vì chỉ có như thế người đàn ông mới biết rõ tập tính của các loài thú và lãnh thổ được phân chia giữa các nhóm người phụ hệ. Những người đàn ông học hỏi được các tri thức bản địa này trong quá trình sinh sống trong nhóm của mình từ khi sinh ra (Steward 1955, tr. 135-136).

     Vào giai đoạn những năm 1960 – 1970, khác với cách tiếp cận của Steward xem văn hóa như một đơn vị phân tích, Roy Rappaport (1926 – 1997) thuộc trường phái nhân học dựa vào mô hình hệ sinh thái vốn xem các nhóm dân số người như một loài tương tác trong hệ sinh thái. Rappaport cũng tiếp cận theo hướng chức năng của nghi lễ để giải thích sự ổn định của văn hóa trong bài “Sự điều chỉnh có tính nghi lễ các mối quan hệ với môi trường trong cộng đồng dân cư tại New Guinew” (1967) (Ritual Regulation of Environmental Relations among a New Guinea People) cho là hiến sinh các con lợn trong nghi lễ kaiko của người Tsembaga và của các cộng đồng cư dân bản địa nói tiếng Maring ở New Guinea là một cơ chế đáp ứng để điều hòa mối quan hệ sinh thái giữa người, lợn, nguồn cung ứng thực phẩm ở địa phương và tình trạng chiến tranh. Người Tsembaga sống bằng hình thức trồng trọt rau củ và đây là lương thực chủ yếu của họ. Nhóm người Tsembaga vào thời gian Rappaport nghiên cứu có 204 người phân chia thành 5 thị tộc phụ hệ. Diện tích cư trú chỉ có thể nuôi sống được ít người (270 – 320 người). Do vậy, việc định thời gian của chu kỳ nghi lễ gắn liền với số lượng lợn nuôi để mà số lợn nuôi trong cộng đồng không ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ sinh thái. Đối với người Tsembaga thịt lợn là thực phẩm quý. Lợn chỉ được giết mổ vào những dịp lễ hội gắn với rủi ro hay trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là chiến tranh, bệnh tật và thương vong. Thực hành tôn giáo như một cơ chế đưa hệ thống trở lại trạng thái cân bằng.

     Cụ thể, ở nhóm người Tsembaga và các cư dân nói ngôn ngữ Maring trong hệ sinh thái của họ, con người được tái phân phối giữa các nhóm và đất đai được tái phân phối thông qua hoặc là con đường hòa bình hay chiến tranh. Trong quá trình tái phân phối đất đai và con người qua các cuộc chiến, theo Rappaport, nghi lễ kaiko được thực hiện là có các mục đích cân bằng tỷ lệ giữa người và lợn, cung cấp thịt lợn cho cộng đồng, và ngăn chặn đất đai suy thoái do có quá nhiều lợn. Nghi lễ kaiko là một chu kỳ. Khi chấm dứt nó đồng thời với việc nhóm người sẽ tự do tấn công kẻ thù. Nghi lễ này bắt đầu khi cuộc chiến kết thúc với việc trồng cây rumbin như một thỏa ước ngưng bắn giữa các bên. Cây rumbin được duy trì cho đến cuộc hiến tế tiếp theo khi mà lợn bắt đầu cạnh tranh với người về lương thực. Khi thiếu vắng cơ quan hành chính ở các nhóm người này thì chu kỳ nghi lễ như vậy là một phương cách hiệu quả để huy động liên minh khi có chiến tranh và là cơ chế để tái phân phối số lợn thặng dư tại địa phương để cung cấp cho dân chúng nguồn thực phẩm. Nhóm thắng cuộc sẽ không sáp nhập ngay lãnh địa của kẻ bại trận vào lãnh địa của mình vì họ cho là linh hồn tổ tiên của chủ vùng đất đó vẫn hiện diện bảo vệ. Sau cuộc chiến, nhóm không bị đánh đuổi ra khỏi lãnh thổ của mình sẽ tiến hành nghi lễ “trồng rumbin” để cám ơn tổ tiên đã phò trợ trong cuộc chiến và tiếp tục cho sống trên mảnh đất. Sau nghi lễ này hầu hết lợn trưởng thành đều bị giết để cúng tổ tiên. Số thịt sau đó được phân phát trong nhóm và cho các nhóm liên minh cùng tham gia cuộc chiến. Tuy nhiên, do số lợn không có nhiều nên họ hứa hẹn trong tương lai khi có nhiều lợn sẽ dâng lên tổ tiên và sẽ tổ chức lễ kaiko (lễ lợn). Nhóm này không được phép tấn công nhóm kia khi cây rumbin vẫn còn trong đất. Trong khoảng thời gian này, nhóm vẫn mang nợ với tổ tiên và các nhóm liên minh. Và muốn nhổ cây rumbin lên thì nhóm phải tập hợp đủ số lợn để thực hiện nghi lễ kaiko. Thường thì nơi “tốt” cần phải mất năm năm mới đủ số lợn và nơi không tốt thì phải mất 10 năm hoặc lâu hơn. Tốt hay không tốt đề cập đến khả năng tăng trưởng của đàn lợn. Theo ước tính của Roy Rappaport thì với cấu trúc dân số ổn định ở mức của giai đoạn 1962 – 1963 thì một đàn lợn khoảng 120 – 150 con với cân nặng khoảng 100 – 150 pound (tương đương 45 – 70 kg) vẫn có thể được người Tsembaga duy trì mà không ảnh hưởng đến sự cân bằng môi trường. Rappaport cho là nghi lễ trồng cây Rumbin để đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn chiến tranh và bắt đầu giai đoạn hiến tế. Khi làm nghi lễ kaiko cũng là dịp người Tsembaga phân phối lại đất đai giữa các nhóm. Bên nào nhổ được cây rumbin trước có thể chiếm lãnh địa của bên nhổ sau bằng cách cắm cọc ranh giới. Những nhóm bại trận từ bỏ lãnh địa của mình, thành viên của họ đến cư trú với nhóm khác trở thành thành viên của nhóm khác bằng cách tham dự nghi lễ trồng cây rumbin của nhóm mới. Khi nhổ cây rumbin, người Tsembaga giết 32 con lợn trong đàn lợn 169 con của họ. Nghi lễ kaiko diễn ra trong cả năm với nhiều hoạt động và sự kiện như vui chơi, kết đôi (epigamic), nhảy múa tập thể, trao đổi… Nghi lễ kết thúc vào ngày giết tế lợn và công khai tặng dạ dày lợn muối cho các thành viên liên minh trong cuộc chiến sau cùng. Vào dịp này, người Tsembaga giết 105 con lợn trưởng thành. Có khoảng 2.000 – 3.000 người thuộc 17 nhóm được phân phát (Rappaport 1967, tr. 326). Lễ hội lợn và chu kỳ nghi lễ đã hoàn thành. Cộng đồng dân cư địa phương có thể được tự do tấn công kẻ thù một lần nữa. Như vậy, nghiên cứu của Rappaport đã cho thấy hệ sinh thái đã tự điều chỉnh thông qua cơ chế nghi lễ tôn giáo để đảm bảo cho cân bằng của hệ sinh thái mà trong đó có các nhóm người như là một thành tố tương tác.

     Một hướng nghiên cứu theo sinh thái văn hóa là công trình “Sinh thái văn hóa về bò thiêng của Ấn Độ” (1966) (Cultural Ecology of India’s Sacred Cattle) của Marvin Harris (1927 – 2001) về Bò thiêng ở Ấn Độ. Marvin Harris cho là phong tục cấm giết bò của đạo Hindu phải được hiểu trong mối quan hệ với vai trò của bò trong việc sản xuất lương thực, chất đốt và phân bón. Ông đã chứng minh sinh động cho vai trò sinh thái và vật chất của bò trong đời sống xã hội Ấn Độ và cho đây là nền tảng của phong tục này chứ không phải tôn giáo. Ông dựa vào các tài liệu thứ cấp để minh chứng cho quan điểm của mình. Cụ thể, mặc dù việc sản xuất bơ sữa chỉ giữ vai trò thứ yếu trong hệ thống cộng sinh nhưng có đến 46,7% sản phẩm bơ sữa ở Ấn Độ được làm từ sữa bò. Những tác động quan trọng có ý nghĩa sinh thái tích cực của bò tại Ấn Độ là đóng góp vào việc sản xuất ngũ cốc, cung cấp 80% nhu cầu năng lượng của con người. Bò đôi khi được sử dụng để vỡ đất. Bò được dùng làm sức kéo phục vụ vận chuyển, chuyên chở và dẫn nước tưới tiêu. Đóng góp quan trọng nhất của bò vẫn là việc kéo cày phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dù là Ấn Độ có nhiều bò nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy Ấn Độ vẫn thiếu sức kéo. Ở Ấn Độ, phân bò là nguồn chất đốt chính và còn là nguồn phân bón; bò còn là nguồn cung cấp chất đạm trực tiếp cho những người ngoài cộng đồng Hindu ở Ấn Độ hay những người hạ đẳng trong cộng đồng Hindu. Và giống bò ở Ấn Độ nhỏ con là do sự chọn lọc tự nhiên, đó là nó phù hợp với điều kiện sinh thái và xã hội tại đây (McGee and Warms 2004, tr. 304 – 308). Như vậy, với quan điểm chức năng thực chứng, tục thờ bò ở Ấn Độ được Marvin Harris cho là xuất phát từ chức năng sinh thái chứ không phải do ảnh hưởng của đạo Hindu. Tôn giáo chỉ có vai trò củng cố cho sự phát triển nông nghiệp ở Ấn Độ.

     Ứng dụng lý thuyết sinh thái văn hóa vào Việt Nam, công trình “Các cộng đồng nông dân đóng và mở: Mở lại một trường hợp đóng lại vội vàng” (Closed Coporate and Open Peasant Communities: Reopening a Hastily Shut Case) Terry Rambo (1977) đã lý giải cho cơ cấu xã hội nông thôn miền Bắc và miền Nam. Trên quan điểm của Eric Wolf (1955), Rambo đã quan tâm đến sự tác động của các điều kiện môi trường đến tổ chức xã hội của Việt Nam. Cộng đồng mở được hiểu theo Eric Wolf (1923 – 1999) nghĩa là cư dân không hề sống trong cộng đồng làng mà thường cư trú rải rác ở những miền biên viễn dân thưa thớt; chỉ canh tác những nông phẩm hàng hóa để bán cho thị trường trong nước, thế giới và phụ thuộc vào thị trường này để thỏa mãn nhu cầu cơ bản của họ (Rambo 1977, tr. 181). Rambo đã nhận diện những biến số môi trường chính đã ảnh hưởng đến sự phát triển các xã hội nông dân cố kết khép kín và xã hội nông dân mở ở hai miền của Việt Nam: Môi trường tự nhiên (mức đa dạng sinh học trong vùng, khả năng nuôi được dân số đông, vốn đầu tư trong việc phát triển nguồn lực sản xuất, chất lượng giao thông chuyên chở trong vùng, nguy hiểm cho đời sống cá thể (lụt, hạn hán, bão, bệnh tật); môi trường xã hội – dân số (dân số nhiều hay ít, mật độ dân số, mức độ gia tăng mật độ sinh học, cường độ sử dụng tài nguyên, cường độ cạnh tranh); môi trường chính trị (tính liên tục của hệ thống hành chính nông thôn qua thời gian, quyền ép buộc của nhà nước trung ương, quan tâm của nhà nước trung ương với công việc của làng xã, gánh nặng của guồng máy hành chính); môi trường văn hóa (tần số giao tiếp với những dân tộc khác, mức độ mất đi một số nét văn hóa trong tiến trình di dân, mức độ thay đổi văn hóa của tầng lớp trên). Theo truyền thống của Wolf, Rambo nhấn mạnh đến các yếu tố được cho là quan trọng: mật độ dân số, môi trường tự nhiên, và sức ép chính trị. Theo đó, ông đã so sánh hai cộng đồng miền Bắc và miền Nam trên các khía cạnh này. Cộng đồng ở miền Bắc có mật độ dân số vô cùng cao (khoảng 637 người/km2) kéo theo sự thiếu hụt đất trồng trọt. Mức độ an ninh an toàn cũng thấp do tình trạng đói kém. Môi trường tự nhiên là mối đe dọa lớn vì sông Hồng là một con sông nguy hiểm cần được kiểm soát bằng hệ thống đê phức tạp. Và ở miền Bắc Việt Nam thì trách nhiệm xây dựng và bảo quản đê được nhà nước giao cho từng cộng đồng dân cư cố kết. Trong khi đó, trong quá trình nam tiến, người Việt đặt chân đến vùng đất Tây Nam bộ khi đó vẫn còn hoang vu. Mật độ của vùng đất này thấp với khoảng 63 người/km2. Hoạt động sản xuất lúa quy mô lớn cho thị trường thế giới là hoạt động chủ đạo của cư dân vùng. Môi trường sinh thái miền Tây ôn hòa nên không cần có hình thức tổ chức tập thể để kiểm soát. Môi trường chính trị an ninh trong giai đoạn hình thành các cộng đồng nông dân tại đây cũng được cho là giai đoạn “hòa bình và an ninh.” Do vậy, các làng ở miền Nam dù được thành lập về mặt hành chính nhưng không có một thể chế nào như từng đã có trong các làng miền Bắc để đảm bảo cho sự cố kết như đất công, vựa lúa chung… Nông dân miền Nam tìm kiếm an ninh bằng cách quay ra ngoài tạo lập mối quan hệ với các chủ đất, người cho vay tiền và thương nhân buôn bán gạo. Sức ép quân sự cũng tạo cho nông dân miền Nam phân tán hơn. Kết quả là, cộng đồng nông dân miền Nam là một cộng đồng nông dân mở theo nghĩa của Eric Wolf đã đưa ra. Tính mở này có được là do quá trình thích nghi với các yếu tố môi trường cụ thể chứ không phải tính mở như một điểm nằm trên một dải liên tục của sự biến đổi như quan điểm của G.William Skinner (1925 – 2008)5. Như vậy, sự hình thành của các loại xã hội nông dân khác nhau được giải thích bằng những thích nghi riêng đối với những biến số môi trường nhất định. 

(Còn nữa)

_________
1. Theo Aristotle, có 3 loại người phân chia theo các vùng địa lý: những người ở vùng lạnh lẽo của Châu Âu có ý chí cao nhưng kém thông minh, những người ở Châu Á nóng thì khéo léo và thông minh nhưng lại kém ý chí, chỉ có người Hy Lạp nằm ở vùng đất giữa Châu Á và Châu Âu thì hội đủ cả hai đặc tính này.

2. Súng, Vi TrùngThép bác bỏ các lý thuyết về sự thống trị của các nền văn minh Á – Âu dựa trên trí tuệ, đạo đức, hay ưu thế di truyền. Súng, vi trùng và thép là phương tiện mà các nền văn minh Á – Âu dùng để chinh phục các xã hội khác. Sự khác biệt về quyền lực và công nghệ giữa các xã hội là do yếu tố địa lý. Nhưng yếu tố địa lý của Jared Dinamond khác với quyết định luận địa lý ở chỗ ông cho là tri thức là sức mạnh để có thể vượt qua những giới hạn mà yếu tố địa lý đã đặt ra.

3. Một trong hai người lấy học vị tiến sĩ nhân học đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Franz Boas.

4. Lưỡng Hà, là tên gọi của vùng địa lý được hình thành giữa hai con sông Tigris và Euphrates.

5. Là nhà nhân học Mỹ có các công trình nghiên cứu về Trung Quốc. Ông không đồng ý với quan điểm cộng đồng nông dân mở của Eric Wolf. Skinner cho là “thay vì những loại xã hội khác nhau rõ rệt được hình thành trong những tình huống lịch sử khu vực rất khác nhau, những cộng đồng đóng và mở mà Wolf miêu tả chẳng qua chỉ là những điểm khác nhau nằm trên cùng một dải liên tục của sự biến đổi. Trong một số điều kiện nhất định, một cộng đồng sẽ là mở, còn trong những điều kiện khác thì nó sẽ trở nên đóng” (Rambo 1977, tr. 179).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Aristotle (2012), Chính trị luận, Nxb Thế giới.

[2]. Dinamon, Jared (2015), Súng, vi trùng và thép, Nxb Thế giới.

[3]. Dove, R. Michael và Carpenter, Carol (ed).2008, Environmental Anthropology: a historical Reader, Blackwell Publishing.

[4]. Garbarino, S. MerWyn (1977), Socialcultural Theory in Anthropology: a Short History. Holt, Rinehart và Winston.

[5]. Harris, Marvin (1966), “The Cultural Ecology of India’s Sacred Cattle”. Anthropological Theory: An Introductory History. McGee, Jon R. and Warms, Richard
2004. Third Edition. McGraw Hill. Tr. 302-315.

[6]. Julian H. Steward (1955), Theory of Culture Change: the Methodology of Multilineal Evolution. University of Illinos Press.

[7]. McGee, Jon R. và Warms, Richard (2004), Anthropological Theory: An Introductory History. Third Edition. McGraw Hill.

[8]. Ngô Văn Lệ và các cộng sự (2014), Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số ở Đông Nam bộ trong tiến trình phát triển xã hội tộc người. Đề tài trọng điểm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[9]. Paulson, Susan và Gezon L., Lisa (2005), Political Ecology Across Spaces, Scales, and Social Groups. Rutgers University Press.

[10]. Phan Thị Yến Tuyết (2014), Đời sống xã hội – kinh tế văn hóa của ngư dân và cư dân vùng biển Nam bộ, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[11]. Rambo, Terry (1977), “Closed Coporate and Open Peasant Communities: Reopening a Hastily Shut Case”. Comparative Studies in Society and History, Vol. 19, No. 2. Tr. 177 – 188. Cambrige University Press.

[12]. Steward, Julian (1955), “The Patrilineal Band”. Anthropological Theory: An Introductory History. McGee, Jon R. and Warms, Richard 2004. Third Edition. McGraw Hill. tr. 240 – 255.

[13]. Sutton, Q. Mark. và Anderson, E.V. (2004), Introduction to Cultural Ecology. Altamira Press.

[14]. Trần Ngọc Thêm (chủ biên) (2014), Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ, Nxb Văn hóa – Văn nghệ.

[15]. Wolf, Eric (1955), “Types of Latin American Peasantry: a priliminary discussion” American Anthropologist 57: 452 – 71.

Nguồn: Trường Đại học Văn hóa, thể thao, và du lịch Thanh Hóa,
Thông tin Khoa học, tháng 4, năm 2016

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)

Download file (PDF): Thuyết sinh thái văn hóa và ứng dụng nghiên cứu văn hóa ở Việt Nam
(Tác giả: TS. Ngô Thị Phương Lan)