Vai trò của già làng và người có uy tín trong phát triển bền vững hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Bình Phước)

THE ROLE OF VILLAGE PATRIARCH AND PRESTIGIOUS
PERSON IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT NOWADAYS
(Case study in Binh Phuoc province)

Tác giả bài viết: NGUYỄN VĂN THẮNG
(Trường Đại học Thủ đô Hà Nội)

TÓM TẮT

     Bài báo giới thiệu về vai trò của già làng trong phát triển bền vững hiện nay. Chúng tôi tập trung làm rõ vai trò của già làng ở một số vấn đề như: vai trò trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế; vai trò trong bảo tồn văn hóa tộc người; trong giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; trong kiến tạo xã hội và xây dựng lối sống văn minh. Qua đó, giúp các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo đưa ra những kế hoạch bảo tồn và phát huy vai trò của thiết chế này trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Già làng, người có uy tín, vai trò già làng, phát triển bền vững.

ABSTRACT

     This article introduces the role of villa Abstract ge patriarchs in sustainable development. In particular, it is clear that the role of the village patriarchs in some issues such as poverty reduction and economic development; national cultural preservation; security maintenance and social order; social construction and building a civilized lifestyle. Their contributions help state management agencies to draw up plans to preserve and promote the role of this position in the new context.

Keywords: Village patriarch, prestigious person, th Keywords e role of village patriarch, sustainable development.

x
x x

1. Mở đầu

     Cộng đồng các dân tộc thiểu số ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, nhất là các dân tộc thiểu số cư trú ở các tỉnh biên giới, đã và đang có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Họ là những người có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, gìn giữ sự ổn định, hòa bình vùng biên giới quốc gia, có nhiều đóng góp thực tiễn trong phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa tộc người, hướng dẫn, động viên người thân và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

     Nghiên cứu về thiết chế già làng và người có uy tín đã và đang là vấn đề được nhiều nhà khoa học như Maboloc, Huỳnh Ngọc Thu, Phan Văn Hùng, Bùi Văn Đạo, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Thắng, Linh Nga Niê Kdam, Bế Viết Đẳng, Chu Thái Sơn, Lưu Hùng… quan tâm. Ở mỗi khía cạnh cụ thể, các tác giả đều đã đưa ra các nhận định, đánh giá theo quan điểm riêng về đối tượng nghiên cứu. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích, làm sáng tỏ vai trò của già làng và người có uy tín đối với thực tiễn phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay qua nghiên cứu tại một đơn vị cụ thể – tỉnh Bình Phước.

2. Nội dung

     2.1. Khái niệm “già làng” và “người có uy tín”

     Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của 34 tỉnh, thành phố phân tích về già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc, hiện có 25.335 người có uy tín, trong đó, người có uy tín là cán bộ, trí thức đã nghỉ hưu: 2.598 người; trưởng thôn, già làng, tộc trưởng: 7.881 người; chức sắc, chức việc trong tôn giáo: 558 người; thầy cúng, thầy mo, bà bóng: 1.033 người; nhân sĩ, trí thức, công chức cũ: 167 người; thành phần khác: 13.098 người.

Hình 1. Tổng hợp số lượng và cơ cấu thành phần già làng, người có uy tín hiện nay

     Già làng là một “chức danh” trong buôn làng của người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao ở Việt Nam. Khái niệm này phổ biến ở các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Phước, Khánh Hòa…, ít phổ biến ở các tỉnh phía Bắc của nước ta bởi các yếu tố văn hóa và vùng miền. Già làng là người rất có uy tín trong cộng đồng, chịu trách nhiệm đứng ra giải quyết các mẫu thuẫn trong thôn làng theo luật tục. Già làng có thể là người đứng đầu của một dòng họ, người khai lập ra làng, người có hiểu biết sâu sắc về các dòng họ trong làng, người làm ăn giỏi, người am hiểu văn hóa tộc người đó, nhưng già làng cũng có thể là một người được trao truyền theo huyết thống tùy theo phong tục, tập quán của từng tộc người mà cách bầu chọn, suy tôn thiết chế này khác có khác nhau.

     Già làng là sự tổng hòa giữa yếu tố cá nhân và cộng đồng, trong đó: (i) yếu tố cá nhân bao gồm những đặc điểm về tuổi tác, kinh nghiệm, sự tín nhiệm, hiểu biết; (ii) yếu tố cộng đồng, đây là mối quan hệ tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau giữa già làng và cộng đồng dân tộc, già làng chi phối, điều khiển các hoạt động của người dân và buôn làng nhưng thiết chế này cũng chịu sự chi phối, ràng buộc bởi luật tục và sự đánh giá của cộng đồng. Điều này thể hiện uy tín, vai trò và vị thế của già làng trong cộng đồng. Một cá nhân cụ thể có nhiều kinh nghiệm hoặc kiến thức sâu rộng đến đâu đi chăng nữa, nếu tách rời khỏi cộng đồng thì không bao giờ có thể trở thành già làng được.

     Đề án Kiện toàn tổ chức, hoạt động của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016 có đề ra các tiêu chí lựa chọn già làng như sau: Thứ nhất, già làng phải là người dân tộc thiểu số cư trú ổn định tại địa phương, có tuổi đời thấp nhất từ 50 trở lên, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao, biết đọc, biết viết chữ phổ thông; Thứ hai, là người tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng đồng dân cư nơi cư trú, có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ ý kiến để giải quyết các vấn đề liên quan, tin tưởng, nghe và làm theo; Thứ ba, có cách giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng và xã hội, tham gia và thực hiện tốt công tác hòa giải ở thôn ấp; Thứ tư, có kinh tế gia đình ổn định, không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; Thứ năm, có sự hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, luật tục của dân tộc mình hoặc dân tộc thiểu số có số dân đông trong thôn, ấp; Thứ sáu, bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú, có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn ấp, giữ gìn đoàn kết các dân tộc; Thứ bảy, là người tích cực vận động người thân và nhân dân thôn, ấp gương mẫu thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước [7, tr.19].

     Người có uy tín là cụm từ được rút ngắn từ khái niệm đầy đủ là người tiêu biểu có uy tín trong dân tộc và ở địa phương theo văn kiện Đại hội IX của Đảng. Xét về uy tín, sự kính trọng và mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng, già làngngười có uy tín cơ bản không khác nhau. Người có uy tín trong cộng đồng là một người trong cộng đồng, đó có thể là già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, cán bộ về hưu, người cao niên trong làng… Tuy nhiên, già làng có chức năng đại diện cho phong tục tập quán và luật tục, làm cầu nối giữa truyền thống với hiện tại; còn người có uy tín là người có phẩm chất tốt, được cộng đồng làng tín nhiệm, được hưởng chính sách của Nhà nước, có quyền lợi và trách nhiệm theo vị trí chức danh này.

     Theo Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là người cao tuổi hoặc trẻ tuổi; là trí thức hoặc là người thành đạt trong lao động sản xuất, kinh doanh, trong hoạt động xã hội; người hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Họ là những người được đồng bào trong buôn (làng, bản…) tin tưởng, tín nhiệm một cách tự nguyện hoặc bằng sự ràng buộc của phong tục tập quán, do có địa vị hoặc có trình độ nhận thức, có điều kiện kinh tế, có cách giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng và xã hội; có mối quan hệ, có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng của mình, được đồng bào đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ ý kiến để giải quyết các vấn đề liên quan; có khả năng tác động chi phối, tập hợp được đồng bào dân tộc thiểu số ở những phạm vi nhất định bằng lời nói, qua hành động hoặc bằng những quy ước của phong tục tập quán; là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền nơi cư trú trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước [3].

     2.2. Vai trò của Già làng và Người có uy tín

     2.2.1. Vai trò trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế

     Theo số liệu thống kê dân số năm 2016 của tỉnh Bình Phước, trên địa bàn tỉnh hiện có 11 tộc người thiểu số đang sinh sống, chiếm hơn 20% dân số toàn tỉnh, trong đó, đồng bào dân tộc S’tiêng có số lượng đông nhất: 72.851/153.881 người, bởi vậy số lượng già làng và người có uy tín cũng đông nhất (xem hình 2). Họ cư trú chủ yếu ở khu vực ven biên giới, khu vực đồi núi… Sinh kế chủ đạo là hoạt động nông nghiệp, do vậy già làng, người có uy tín trực tiếp nắm bắt những kinh nghiệm sản xuất quý báu cũng như những đúc kết có giá trị cho đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển sản xuất. Từ kinh nghiệm quan sát lâu năm và những đúc kết trong thực tế, già làng, người có uy tín đã tác động, chi phối nhiều hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi và sản xuất của cộng đồng. Họ đóng vai trò là người định hướng, chỉ huy cộng đồng dân tộc trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi; hướng dẫn, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với sản xuất hàng hóa để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, họ phối hợp chặt chẽ với cán bộ khuyến nông, khuyến lâm để tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đồng bào thực hiện sản xuất, gieo trồng đúng thời vụ, đúng quy trình, thực hiện đảm bảo cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch chung của địa phương; hướng dẫn các hộ nghèo tiếp cận với vay vốn và sử dụng vốn vay của Nhà nước để phát triển sản xuất có hiệu quả, đúng mục đích. Thường xuyên kêu gọi bà con tham gia vào các lớp học nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác, nâng cao kỹ thuật, tay nghề trong sản xuất.

     Già làng, người có uy tín là những tấm gương dẫn đầu trong việc định hướng, tạo niềm tin trong cộng đồng dân tộc thiểu số về chuyển đổi loại hình canh tác từ lúa rẫy sang làm màu, ruộng khô, ruộng nước và đặc biệt là từ tự cung tự cấp, từ canh tác vườn, rừng tạp sang cây công nghiệp chuyên canh lâu năm. Họ còn là những người thuộc gia đình có kinh tế vững mạnh, khả năng dẫn dắt quần chúng trong việc phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo. Dựa trên những thành công nhất định của mình trong sản xuất và phát triển kinh tế, họ có cơ sở để thuyết phục, tác động mạnh đến suy nghĩ và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số hướng họ thay đổi theo.

Hình 2. Tổng hợp số lượng già làng và người có uy tín tại tỉnh Bình Phước hiện nay.

     Trong vai trò là người trực tiếp tiếp nhận và triển khai những chính sách của nhà nước, già làng, người có uy tín là cầu nối đưa các chính sách phát triển kinh tế của nhà nước đến gần với người dân đồng bào hơn, như: tiếp cận với các chính sách khuyến nông, tăng gia sản xuất, cho vay vốn, hỗ trợ giống… Họ còn đảm nhận vai trò tuyên truyền, vận động, kêu gọi các thành viên trong gia đình, dòng họ, cộng đồng tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tận dụng tiềm năng thế mạnh về lao động, đất đai, chăn nuôi, phát triển, mở rộng ngành nghề, dịch vụ và xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, thực hiện đời sống mới, loại bỏ những tập tục không còn phù hợp với thực tiễn xã hội mới tạo ra một lối sống mới tích cực và năng động hơn cho người dân đồng bào.

     2.2.2. Vai trò trong bảo tồn văn hóa tộc người

     Hiện nay, dưới những tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống đã tác động ít nhiều đến cộng đồng dân tộc thiểu số. Trong đó, sự mở rộng giao lưu, tiếp biến văn hóa cùng với làn sóng du cư mạnh mẽ của các tộc người mới tới đã mang đến nhiều nét mới mẻ trong văn hóa nơi đây, một mặt, làm phong phú, đa dạng hơn những nét truyền thống vốn có, song, việc du nhập nét văn hóa mới cũng là một thách thức đối lớn đối với các cộng đồng dân tộc trong việc gìn giữ những nét đặc trưng riêng biệt của dân tộc mình mà vẫn hòa nhập được cùng với sự phát triển của xã hội.

     Già làng, người có uy tín là sự hiện thân của những gắn bó, am tường về lịch sử, truyền thống và kho tàng tri thức dân gian dân tộc, họ là đại diện tiếng nói của cộng đồng bởi khả năng truyền đạt và giáo dục lại cho thế hệ sau về truyền thống văn hóa tộc người mình. Họ cũng chính là người có thể giới thiệu và giải mã cũng như giảng giải một cách cặn kẽ tất cả các họa tiết, hoa văn, biểu tượng trang trí trên đồ thủ công mỹ nghệ, như: thổ cẩm, tranh vẽ, tượng người, tượng thú…, hay các hoa văn được khắc trên các cột gỗ, đồ vật trong nhà cho người dân các buôn làng tường tận hoặc du khách muốn tìm hiểu về cộng đồng dân tộc. Mặt khác, họ còn là người hiểu biết về địa lý, thiên văn và các hiện tượng tự nhiên trong văn hóa cộng đồng qua những đúc kết từ quan sát lâu năm và hiểu biết đầy đủ, cặn kẽ về hệ thống các siêu linh, các thần khai sáng, khởi nguyên, các nhiên thần, các hạ đẳng thần và các ma trong thế giới ba tầng.

     Già làng, Người có uy tín là tấm gương sáng trong việc bảo tồn, phát huy những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Với vai trò là người truyền lửa, duy trì những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc, hơn ai hết, họ là người yêu quý, trân trọng, ra sức giữa gìncũng như khuyến khích, kêu gọi dân làng lưu giữ những đồ vật, vật dụng truyền thống của dân tộc mình, như: Cồng chiêng, trang phục áo, khố, váy truyền thống, lưu truyền những nét đặc sắc trong các sản phẩm văn hóa dân tộc như các họa tiết, hoa văn, màu sắc truyền thống và sử dụng trong các thổ cẩm, trang trí nhà cửa hay trong các dịp lễ hội đặc biệt như ma chay, cưới hỏi… Duy trì việc thờ phụng theo tín ngưỡng truyền thống và nhân rộng các nghệ nhân, các làng nghề truyền thống như dệt vải, nấu rượu cần cũng như giữ gìn và phát huy những hoạt động sinh hoạt trong không gian văn hóa dân tộc truyền thống như uống rượu cần, cúng lúa mới, ca múa nhạc dân tộc…

     Già làng, Người có uy tín ở các dân tộc thiểu số không chỉ là một người thầy, người nghệ nhân dân gian xuất sắc trong cộng đồng dân tộc thiểu số khi có thể sử dụng tất cả các nhạc cụ truyền thống mà còn có khả năng sửa chữa, chế tạo các nhạc cụ, sáng tạo ra các dụng cụ mới trong lao động sản xuất. Họ nắm bắt rõ từng loại chiêng, các thức chơi, diễn tấu các loại nhạc cụ mà còn có thể hướng dẫn cho dân làng.

     Già làng, người có uy tín là cầu nối giữa nhà nước và dân làng trong việc triển khai chính sách bảo tồn văn hóa, tham gia vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Bình Phước với tâm huyết và lòng tự hào dân tộc cao, và thực tế đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây được xem như lực lượng nòng cốt, quan trọng đã nỗ lực hết sức bằng hành động, việc làm cụ thể để làm gương và tích cực vận động, giáo dục con cháu, cộng đồng trong việc bảo vệ phát huy giá trị văn hóa dân tộc, vận động đồng bào xây dựng nếp sống mới, xây dựng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa.

     Trong sinh hoạt thôn làng, họ đóng vai trò quan trọng trong thực hiện, duy trì và phát huy các nghi lễ truyền thống của dân tộc thông qua các cuộc vận động và thực hiện các phong trào xây dựng đời sống mới do nhà nước vận động; tích cực tham gia, đóng góp ý kiến, quan điểm của mình và quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của thôn làng, trong đó có việc ký cam kết thực hiện các qui định, chính sách có ảnh hưởng, tác động đến đời sống văn hóa tinh thần và sự phát triển kinh tế – xã hội của thôn làng nói riêng và của cả địa phương nói chung. Già làng, người có uy tín đã truyền đạt, giải thích cặn kẽ cho người dân về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư đồng thời phát huy phong tục tập quán tốt đẹp và xoá bỏ những tập tục lạc hậu, nhất là trong thực hiện việc cưới hỏi, tang lễ và lễ hội. Già làng, người có uy tín cũng là người định hướng, chỉ rõ và loại bỏ những hủ tục lạc hậu trong cộng đồng ở vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hiện vẫn chi phối, tác động ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống sinh hoạt của người dân và cả cộng đồng dân cư.

     Bằng uy tín của mình, các già làng đã cùng với cộng đồng dân cư, thôn ấp tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt nhiều phong trào, các cuộc vận động qua các giai đoạn, đặc biệt là các phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Nông dân sản xuất giỏi”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Trong quá trình thực hiện, nhiều già làng, người có uy tín đã thực sự trở thành trung tâm đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn giá trị văn hóa, ổn định an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

     2.2.3. Trong giữ gìn an ninh, trật tự xã hội

     Trong cuộc vận động xây dựng những chính sách, phong trào mới như vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”, “Quần chúng tham gia tự bảo quản đường biên, cột mốc quốc gia và an ninh trật tự khu vực biên giới” hay “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc”…, các già làng, người có uy tín là những người đóng vai trò tham vấn, góp ý trực tiếp, cung cấp cho các ngành chức năng về thông tin, hiện trạng cũng như những đặc thù của địa phương để chủ động đề ra những biện pháp, phương hướng đấu tranh giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Họ đã tích cực tham gia cùng với các cấp, ngành, chức năng thông tin, tuyên truyền, giải thích về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu và nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

     Với đặc điểm là tỉnh biên giới và giáp ranh với Campuchia, các ban, ngành đại phương của tỉnh Bình Phước cùng với các già làng, người có uy tín luôn đề cao sự an toàn, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Già làng, người có uy tín phối hợp với Bộ đội biên phòng và chính quyền cơ sở tích cực vận động quần chúng tham gia phong trào xây dựng các đội tự quản đường biên giới, giữ gìn cột mốc cũng như xây dựng hành lang vững chắc tại các thôn, xóm biên giới. Tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như những hoạt động trái pháp luật đang diễn ra trong buôn làng. Tích cực cung cấp các thông tin có giá trị cho các cấp chính quyền nhằm phục vụ kịp thời cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cũng như khu vực biên giới, góp phần vào giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

     Đối với đồng bào dân tộc, việc tuyên truyền, thực thi chính sách sẽ không đạt hiệu quả nếu không có người “cầm tay chỉ việc” hay trực tiếp cạnh bên đốc thúc, hướng dẫn. Thiết chế này là những gương điển hình có lối sống lành mạnh, gương mẫu và luôn hết lòng vì cộng đồng và luôn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách tự giác, nghiêm chỉnh. Đây sẽ là một động lực, một niềm tin vững chắc trong lòng người dân. Vì thế, họ sẽ tự động làm theo. Mặt khác, nhờ có sự hiểu biết tốt mà già làng, người có uy tín có thể dễ dàng tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình trong thôn làng, làm gương bằng những việc làm cụ thể, tiên phong hướng dẫn các gia đình thực hiện phương thức làm giàu trên mảnh đất quê hương.

     Già làng, người có uy tín luôn gương mẫu, tham gia tuyên truyền và vận động, kêu gọi người dân sống và làm việc theo pháp luật, truyền đạt, giáo dục lại những luật tục, quy tắc cho người dân hiểu, giàn xếp, xử lý những tranh chấp, khiếu kiện theo đúng quy tắc, pháp luật của nhà nước. Phổ cập hóa pháp luật nhà nước cho cộng đồng dân tộc, trong đó có các quy định của Nhà nước về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo không để kẻ xấu lợi dụng gây rối mất trật tự an toàn xã hội… Già làng, người có uy tín cũng trực tiếp làm gương và kêu gọi người dân đồng lòng tham gia phong trào không vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng, không tàng trữ, cất giấu vũ khí, chất cấm…

     2.2.4. Vai trò kiến tạo xã hội, xây dựng lối sống văn minh

     Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tình Bình Phước hiện nay đã có nhiều thay đổi tích cực. Trong đó, ngoài vai trò chính từ phía các cấp chính quyền thì già làng, người có uy tín đã và đang nỗ lực hết mình hỗ trợ chính quyền tạo dựng một xã hội mới văn minh – hiện đại hơn trong cộng đồng dân tộc. Với kinh nghiệm lâu năm và sự nhiệt huyết của mình, họ đã giới thiệu cho người dân cách thức nhằm nâng cao năng suất, cải thiện kỹ thuật trong nông nghiệp cũng như chỉ ra những mặt hạn chế trong hoạt động nông nghiệp hiện tại. Song song đó kết hợp với các câu lạc bộ đội nhóm của địa phương tổ chức các buổi sinh hoạt để chia sẻ về những kinh nghiệm quý báu trong làm ăn kinh tế, làm giàu. Khuyến khích thanh thiếu niên địa phương đi học nghề, thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống cũng như phát triển, mở rộng những ngành nghề đặc trưng của địa phương (dệt, chế tạo nhạc cụ, nấu rượu…). Nâng cao nhận thức về tình trạng nghèo đói và thúc đẩy người dân chăm chỉ lao động để thoát nghèo.

     Ngoài việc mở rộng mô hình làm ăn, phát triển kinh tế, già làng, người có uy tín trực tiếp hướng dẫn, giải thích về luật tục của buôn làng cũng như luật pháp, quy định của nhà nước cho người dân thấu hiểu. Họ còn là người đóng vai trò tích cực trong việc vận động người dân cho trẻ em đến lớp, xóa bỏ tình trạng bỏ học vốn thường xuyên xảy ra, hạn chế tình trạng mù chữ và nâng cao trình độ dân trí. Già làng không ngừng kêu gọi người dân cải tạo môi trường sống, tránh tình trạng xả rác, vứt rác bừa bãi trong khu dân cư, xóa bỏ nạn phá rừng, đánh bắt cá bằng thuốc nổ, chất cấm… kêu gọi người dân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để xây dựng những cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, cùng nhau thi đua xây dựng làng, bản văn hóa như: xây dựng các mô hình nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng tại các thôn, làng…

     2.3. Một số hạn chế của già làng và người có uy tín trong phát triển biền vững hiện nay

     − Trong phát triển kinh tế: Qua những kinh nghiệm lâu năm của mình đúc kết từ các hoạt động sản suất nông nghiệp, già làng, người có uy tín dễ bị rơi vào chủ nghĩa giáo điều, rập khuôn, cổ hủ và lạc hậu trong việc phát triển kinh tế. Sự phát triển xã hội ngày nay đòi hỏi họ phải đổi mới và cập nhật liên tục những phương thức canh tác hiệu quả và thay đổi cho phù hợp với những yêu cầu chung của xã hội. Tuy nhiên, sự bảo thủ, theo lối mòn cộng với việc thiếu cập nhật những phương thức lao động sản xuất mới cũng như không áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất dẫn dễ đến sự trì trệ, thiếu năng động trong phát triển kinh tế. Mặt khác, do có vị thế và uy tín lớn trong cộng đồng nên hầu hết người dân đều hành động theo sự hướng dẫn của già làng, người có uy tín mà không tự mình sáng tạo, thay đổi phương thức mới sản xuất khiến cho việc cải thiện đời sống có thể trở nên khó khăn hơn.

     − Trong bảo tồn văn hóa tộc người: Ngoài sự thiếu hụt về số lượng thì một phần không nhỏ già làng, người có uy tín trong các cộng đồng dân tộc thiểu số là người có tuổi đời cao, trình độ học vấn còn tương đối thấp và tình trạng sức khỏe kém cũng như năng lực quản lý, tổ chức và điều hành nói chung còn nhiều hạn chế. Đóng vai trò chủ chốt như là người truyền lửa, dẫn dắt cũng như giáo dục cho thế hệ sau về văn hóa, truyền thống cũng như những nét đặc sắc của dân tộc mình, già làng, người có uy tín là những người duy nhất trong cộng đồng nắm giữ thông tin, bí mật cũng như nhiều nét văn hóa truyền thống như: cách điều hành giàn nhạc cụ, nghi thức của các dịp lễ hội, nội dung các bộ sử thi… do đó, với sự hạn chế về số lượng và khả năng, trình độ… dễ dẫn đến nguy cơ bị thất truyền những yếu tố trên. Mặt khác, đóng vai trò là cầu nối trong việc tuyên truyền và triển khai các chủ trương, chính sách của nhà nước, già làng, người có uy tín cũng gặp không ít khó khăn do khả năng tiếp nhận, phân tích và xử lý thông tin còn chậm trễ; việc giao lưu, quan hệ với hệ thống chính trị, xã hội chưa thực sự gắn bó bởi nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên việc tuyên truyền cũng chưa đầy đủ và kịp thời.

     − Trong giữ gìn an ninh, trật tự xã hội: Già làng và người có uy tín nói chung thường đi đầu, là tấm gương chấp hành các quy định, luật tục của buôn làng cũng như pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên hiện nay, các tác động của cuộc sống thời buổi cơ chế thị trường, thói quan liêu và tình trạng lạm dụng quyền lực, lạm dụng sự tín nhiệm của quần chúng đã bắt đầu len lỏi vào một bộ phận già làng, người có uy tín. Chính sự “độc quyền” và “độc tôn” trong sử dụng quyền lực, sự tín nhiệm tuyệt đối của người dân cũng như sự thuận lợi trong quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương dẫn đến tình trạng lợi dụng uy tín, quyền hành để chuộc lợi cho bản thân, tạo sự bất bình đẳng trong cộng đồng. Khoảng 50% Hội đồng già làng tại tỉnh không có quy chế hoạt động, các Hội đồng có Quy chế hoạt động cũng không thực hiện đầy đủ trong thực tế hoạt động; nhiều thành viên Hội đồng không biết về Quy chế, chủ yếu các già làng hoạt động với vai trò, uy tín cá nhân tại thôn ấp mình sinh sống, không có sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ từ Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc Thư ký của Hội đồng, không có sự phối kết hợp giữa các già làng trong hoạt động trên địa bàn xã. Nhìn chung, ngoài Chủ tịch Hội đồng già làng, nhiều thành viên Hội đồng già làng không nắm rõ nhiệm vụ cụ thể của mình.

     Vì thường xuyên gắn bó với cộng đồng cũng như ít mở rộng mối quan hệ với làng xã, già làng, người có uy tín thường bị chi phối bởi những tình cảm mang tính thân tộc, không nhất quán trong xử lý những mâu thuẫn trong thôn làng dẫn đến việc phân xử thiếu khách quan gây mất uy tín trong việc triển khai chính sách. Do trình độ nhận thức, hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, về tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, của đất nước còn hạn chế, họ là đối tượng dễ bị các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lợi dụng để công kích, chống phá chính sách của Đảng và Nhà nước đồng thời đi ngược lại với mong đợi, vận động bà con tổ chức gây rối, tạo áp lực cho chính quyền địa phương gây ra tình trạng mất đoàn kết trong cộng đồng cũng như lôi kéo quần chúng tham gia gây rối làm mất trật tự an ninh chính trị xã hội.

     Các biểu hiện trên không mới, và nó cũng không chỉ xảy ra ở Bình Phước, mà còn ở nhiều tỉnh có đông đồng bào dân tộc sinh sống, nơi thiết chế già làng, người có uy tín vẫn đang tồn tại và được coi trọng. Thực trạng này đòi hỏi Đảng, Nhà nước và bộ máy chính quyền các cấp cần có các chính sách, quy định cụ thể hơn nhằm tranh thủ cũng như hỗ trợ, phát huy được sức mạnh của đội ngũ này trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới.

3. Kết luận

     Già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số giữ vai trò, vị trí đặc biệt, không chỉ là chỗ dựa tinh thần của cộng đồng mà còn là lực lượng chính hỗ trợ chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, quản lý và điều hành quần chúng dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng – Nhà nước, làm tốt công tác vận động, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín có ý nghĩa tích cực đối với sự ổn định trật tự an ninh xã hội tại địa phương.

     Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, khi những nguy cơ diễn biến, kích động từ các thế lực thù địch trong và ngoài nước ngày càng trở nên tinh vi, xảo quyệt hơn thì việc đánh giá đúng vai trò, vị trí của già làng, người có uy tín đối với công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc càng trở nên quan trọng và cấp bách, từ đó có cơ chế phối hợp thực hiện công việc, hỗ trợ già làng và người có uy tín thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước (2015), Địa chí Bình Phước, tập 1,2, – Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. Chỉ thị 05/CT-BNV ngày 23/9/1993 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về công tác Công an Nhân dân trong việc tranh thủ người có uy tín trong dân tộc thiểu số.

3. Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

4. Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Chu Tuấn Thanh (2012), “Điều tra về vị trí, vai trò của người có uy tín trong dân tộc thiểu số đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Báo cáo Đề tài cấp Bộ, Ủy ban Dân tộc.

6. Huỳnh Ngọc Thu (2016), “Uy quyền truyền thống: Vị thế của già làng trong quản lý xã hội người M’Nông ở hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước hiện nay”, Tạp chí Dân tộc học, số 3, trang 62-68.

7. UBND tỉnh Bình Phước (2016), Đề án Kiện toàn tổ chức, hoạt động của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nguồn: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội − số 19/2017

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)

Download file (PDF): Vai trò của già làng và người có uy tín trong phát triển bền vững hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Bình Phước) – Tác giả: Nguyễn Văn Thắng