Một số đề xuất CHUẨN HOÁ THUẬT NGỮ BÁO CHÍ tiếng Việt

Thuật ngữ (TN) là một bộ phận quan trọng của ngôn ngữ phản ánh trình độ khoa học của một đất nước. Vì vậy, chuẩn hoá TN là một vấn đề rất quan trọng. Trong hệ thống TN báo chí tiếng Việt hiện nay, số lượng TN chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cần thiết của TN chuẩn mực chiếm tỉ lệ khá lớn với 24,9% tổng số các TN được khảo sát (830/3330 TN).

Xem chi tiết