Tiếng Việt trong bối cảnh thống nhất đất nước, hội nhập và phát triển

VIETNAMESE LANGUAGE IN THE CONTEXT
OF NATIONAL REUNIFICATION, INTEGRATION AND DEVELOPMENT

Tác giả bài viết: Giáo sư, Tiến sĩ  NGUYỄN VĂN KHANG
(Viện Ngôn ngữ học)

ABSTRACT

     Vietnam has just celebrated the 40th anniversary of its national reunification (1975 – 2015). Over the last 40 years, Vietnam has experienced great changes in all walks of life and these comprehensive changes can be seen clearly through the development of languages. As special social phenomena, languages in Vietnam are deeply influenced by social context and therefore have adapted accordingly to perform their communication functions. As the national language, Vietnamese is the language that has been mostly affected by the impacts of the country’s reunification and integration process. Taking a look at the whole thing in the opposite direction, it can be seen that Vietnamese is the only language, with its function as the national language, that can fully reflect all the changes taking place in the social life of Vietnam in the past 40 years.

Key words: Vietnamese language; integration; social changes; impacts.

x
x x

1. Khái quát

     1.1. Từ năm 1975 đất nước thống nhất đến nay vừa tròn 40 năm (1975-2015). 40 năm qua, đất nước ta có những thay đổi lớn lao về mọi mặt. Với chức năng phản ánh xã hội, các ngôn ngữ ở Việt Nam đã phản ánh một cách toàn diện sự thay đổi này. Với tư cách là một hiện tượng xã hội đặc biệt, đến lượt mình, các ngôn ngữ ở Việt Nam lại chịu tác động của bối cảnh xã hội Việt Nam nên cũng theo đó thay đổi nhằm thực hiện cho được chức năng giao tiếp của mình.

     Một trong những đặc điểm nổi bật nhất phải nhắc đến đầu tiên và coi đó là sự kiện của ngôn ngữ học Việt Nam 40 năm qua, đó là, lần đầu tiên Hiến pháp Việt Nam (2013) đã hiến định vị thế quốc gia của tiếng Việt: “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt”, đồng thời tiếp tục hiến định quyền ngôn ngữ của các dân tộc ở Việt Nam “Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình” (Trích mục 3 Điều 5 Hiến pháp Nước CHXHCNVN, 2013). Cùng với đó, các ngôn ngữ ở Việt Nam cũng được luật định trong một số bộ luật có liên quan như Luật Giáo dục, Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Quảng cáo,… Chẳng hạn:

     – Luật Phổ cập giáo dục tiểu học: “Điều 4. Giáo dục tiểu học được thực hiện bằng tiếng Việt.(…) Các dân tộc thiểu số có quyền dùng tiếng nói chữ viết của dân tộc mình cùng với tiếng Việt để thực hiện giáo dục tiểu học”.

– Luật Giáo dục: “Điều 7. Ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ.

     1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Căn cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thể về nội dung giáo dục, Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

     2. Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp cho học sinh người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

     3. Ngoại ngữ quy định trong chương trình giáo dục là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong giao dịch quốc tế. Việc tổ chức dạy ngoại ngữ trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác cần bảo đảm để người học được học liên tục và có hiệu quả”.

     – Luật Quốc tịch Việt Nam: Điều 19 (trích): “Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam (…) c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;(…); đ) Giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt

     – Luật Quảng cáo: Điều 18. Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo:

     1. Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp sau: a) Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt; b) Sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài.

     2. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt; khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe nhìn, phải đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài.

     Đối với một quốc gia đa dân tộc và đa ngôn ngữ như Việt Nam, việc khẳng định vị thế ngôn ngữ quốc gia cũng như vị thế của từng ngôn ngữ trong mối quan hệ giữa các ngôn ngữ với nhau là đặc biệt quan trọng. Bởi, sự khẳng định này đảm bảo cho một trạng thái đa ngữ-đa thể ngữ ổn định, cân bằng động, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng hay đa dạng trong thống nhất. Sự thống nhất đảm bảo cho vị thế quốc gia của tiếng Việt thực hiện chức năng là ngôn ngữ Nhà nước trong giao tiếp công quyền, trong nhà trường, trên các phương tiện truyền thông của trung ương và trong đối ngoại. Ở trong nước, tiếng Việt trở thành một công cụ giao tiếp không thể thiếu đối với mọi người dân Việt Nam. Trên trường quốc tế, tiếng Việt được biết đến ngày một nhiều và đang trở thành một ngoại ngữ cần thiết của nhiều người trên thế giới.

     Sự đa dạng đảm bảo cho quyền sử dụng, bảo tồn và phát huy tiếng mẹ đẻ của 53 dân tộc. Người dân ở các vùng dân tộc thiểu số được tự do sử dụng tiếng nói, chữ viết của mình trong đời sống giao tiếp; các ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam có thể phát huy và bảo tồn thông qua việc chế tác, cải tiến chữ viết, phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình và việc dạy-học trong nhà trường cũng như ngoài xã hội. Sự đa dạng cũng đảm bảo quyền học tập và sử dụng tiếng nước ngoài của mọi người dân có nhu cầu trong đời sống; người dân có quyền lựa chọn việc học tập và sử dụng tiếng nước ngoài theo nhu cầu của cuộc sống.

     1.2. Thống nhất đất nước, Nam-Bắc liền một dải giúp cho người dân giữa các vùng miền được có điều kiện giao lưu, tiếp xúc với nhau. Nhất là từ khi đổi mới với nền kinh tế thị trường, sự di chuyển hai chiều ra Bắc vào Nam, ra thành phố về nông thôn, lên vùng cao biên giới, tới miền biển đảo xa xôi của người dân tăng mạnh. Quá trình này đã và đang làm phân bố lại bản đồ ngôn ngữ ở Việt Nam ở cả phương diện ngôn ngữ lẫn phương diện phương ngữ. Chẳng hạn:

     (a) Một số ngôn ngữ dân tộc thiểu số vốn chỉ xuất hiện ở phía Bắc nay đã có ở cả các địa phương của miền Trung và miền Nam (như tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Mường,…);

     (b) Các phương ngữ địa lí của tiếng Việt đã không còn chịu giới hạn ở phạm vi địa lí nữa (tiếng miền Nam, tiếng miền Trung, tiếng miền Bắc,…xuất hiện ở khắp mọi miền đất nước);

     (c) Các phương ngữ xã hội tiếng Việt phát triển rất nhanh do sự phân công mạnh mẽ của xã hội (phương ngữ đô thị, phương ngữ nông thôn, phương ngữ giới, phương ngữ tuổi, phương ngữ nghề nghiệp, phương ngữ quyền lực, ngôn ngữ của cư dân mạng, tiếng lóng,…).

     Quá trình đô thị hóa làm phá vỡ các cấu trúc nông nghiệp truyền thống, tạo nên sự di chuyển của dòng người từ nông thôn ra thành phố và ngược lại, theo đó, đã và đang làm cho ngôn ngữ đô thị lan tỏa tới ngôn ngữ nông thôn và ngược lại, đang làm mờ ranh giới giữa các phương ngữ. Vì thế, có thể nói, một phương ngữ đô thị “thuần” như khái niệm tiếng Hà Nội, tiếng Sài Gòn hay một phương ngữ nông thôn không pha tạp, một phương ngữ địa lí ổn định giờ đây đã trở nên khó khăn. Đồng thời, đô thị hóa cũng làm phân bố chức năng ngôn ngữ/ biến thể ngôn ngữ cũng như sự pha trộn ngôn ngữ/ biến thể ngôn ngữ ở các khu công nghiệp, khu liên doanh khi mà ở đó có ngôn ngữ “bản địa” (nếu ở vùng dân tộc), có tiếng Việt phương ngữ “bản địa”, có các phương ngữ của người tứ xứ (đến làm việc) và ngôn ngữ của người đầu tư (là người nước ngoài) cùng ngôn ngữ dùng cho thiết bị máy móc. Quá trình hội nhập đã làm thay đổi vị thế các ngoại ngữ ở Việt Nam. Với cách nhìn theo quy luật cung cầu của thị trường nói chung, thị trường ngôn ngữ nói riêng, vị thế của các ngoại ngữ ở Việt Nam có thể thay đổi theo tiến trình hội nhập, theo sự đầu tư vào Việt Nam của quốc gia sử dụng ngôn ngữ đó trong phạm vi cả nước cũng như phạm vi vùng miền. Đó là vai trò số một của tiếng Anh hiện nay, tiếp đó là tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Hán, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha cùng ngôn ngữ của các nước Đông Nam Á khi mà hội nhập khu vực đang đến rất gần, v.v.

     Có thể đưa ra nhận xét chung là, bối cảnh thống nhất đất nước và hội nhập của đất nước đã và đang tác động toàn diện và mạnh mẽ đến các ngôn ngữ ở Việt Nam trên cả phương diện cấu trúc hệ thống cũng như vị thế, chức năng của chúng.

2. Đối với tiếng Việt

     2.1. Có thế khẳng định rằng, ngôn ngữ chịu tác động mạnh nhất trong bối cảnh thống nhất và hội nhập của đất nước chính là tiếng Việt. Hay, nói cách khác, 40 năm thống nhất và hội nhập đã tác động toàn diện đến sự phát triển của tiếng Việt. Và, nếu nhìn ở chiều ngược lại thì chỉ có tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ quốc gia mới có thể phản ánh đầy đủ mọi sự biến động của đời sống xã hội Việt Nam 40 năm qua. Dưới đây là một số đặc điểm đáng chú ý:

      1) Thống nhất đất nước đã làm cho tiếng Việt chung (tiếng Việt toàn dân) phát huy cao độ được chức năng của mình. Đó là một tiếng Việt có thể coi là chuẩn mực được sử dụng thống nhất trong văn kiện, văn bản của Đảng, Nhà nước, trong giáo dục, trên các phương tiện truyền thông của trung ương. Chẳng hạn, các từ ngữ, các mô hình câu, cách hành văn, các mô hình giao tiếp trong giao tiếp viết (văn bản) cũng như giao tiếp nói (chính thức) luôn đảm bảo chính xác, quy phạm. Nhờ có việc sử dụng như vậy mà tiếng Việt chung luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận trong sử dụng. Điều này cũng cho thấy tính định hướng, dẫn dắt của tiếng Việt chung đối với việc sử dụng tiếng Việt của toàn xã hội.

     2) Thống nhất đất nước làm cho các phương ngữ địa lí của tiếng Việt không còn bị giới hạn trong phạm vi địa lí của mình. Sự giao lưu qua lại, sự thay đổi nơi cư trú của người dân Việt Nam ở các vùng miền mà ở phạm vi khái quát là ba miền Bắc, Trung, Nam đã tạo điều kiện cho các phương ngữ Bắc, phương ngữ Trung, phương ngữ Nam một mặt có điều kiện xích lại với tiếng Việt chung và xích lại gần với nhau hơn, bổ sung cho nhau. Kết quả là, một hiện tượng trộn mã giữa các các phương ngữ cũng như giữa tiếng Việt chung với tiếng Việt phương ngữ đang diễn ra mạnh mẽ. Đây là hệ quả của sự tiếp xúc và ảnh hưởng lẫn nhau của các phương ngữ qua quá trình sử dụng. Thực tế chứng minh rằng, người Việt hiện nay khó có thể giao tiếp thuần/ duy nhất một thứ tiếng Việt phương ngữ.

     3) Đổi mới với nền kinh tế thị trường trong bối cảnh non sông liền một dải đã làm cho tiếng Việt phát triển nhanh, mạnh cả ở cấu trúc hệ thống và chức năng của mình. Chẳng hạn:

     (a) Nền kinh tế thị trường đã đem đến cho tiếng Việt hàng loạt các từ ngữ và cách nói của lối sống thị trường như: bao tiêu, bao thầu, giá thỏa thuận, bao, lại quả, chủ trì và chủ chi, thuận mua vừa bán,... Ngay cả lời chúc tết ngày nay cũng đã thay đổi theo nền kinh tế thị trường (mà trước đó ở thời kinh tế bao cấp không bao giờ sử dụng): phát tài, phát lộc, giàu sang, phú quý, an khang, thịnh vượng, tiền vào như nước,…;

     (b) Nền kinh tế thị trường với sự đa dạng của nền kinh tế và theo đó là sự phân hóa về đời sống đã hình thành nên các nhóm xã hội và hệ quả là xuất hiện các phương ngữ xã hội tiếng Việt. Với cách nhìn có bao nhiêu nhóm xã hội thì có bấy nhiêu phương ngữ xã hội, tiếng Việt ngày nay đã xuất hiện rất nhiều biến thể xã hội, chẳng hạn: có ngôn ngữ của chủ, ngôn ngữ của người làm thuê, ngôn ngữ của người kinh doanh buôn bán, ngôn ngữ của người trên quyền và ngôn ngữ của người dưới quyền…Từ đây, tiếng Việt đã được sử dụng theo chức năng của mình phù hợp với bối cảnh giao tiếp và đối tượng giao tiếp. Chẳng hạn, cách /lối xưng hô – một đặc điểm mang tính đặc thù của tiếng Việt-đang được phát huy mạnh mẽ trong giao tiếp ở các tầng lớp xã hội khác nhau, ngay cả trong giao tiếp hành chính, trên sóng phát thanh truyền hình, ví dụ: Chương trình của các lực lượng vũ trang như, quân đội, công an thường dùng cách xưng hô phổ biến là đồng chí; chương trình của thanh niên thường dùng cách xưng hô phổ biến là bạn; chương trình dành cho nông thôn thường dùng cách xưng hô phổ biến là bà con.

     Một điểm đáng chú ý nữa là, việc lựa  chọn cách xưng hô theo vị thế của người giao tiếp và bối cảnh giao tiếp trở thành một chiến lược giao tiếp-xưng hô của người Việt hiện nay.

     Theo khảo sát của chúng tôi năm 2014, hiện có có 3 nhân tố xã hội đang tác động mạnh đến giao tiếp của người Việt hiện nay là: tuổi, địa vị và giới (tiếp đó là: nghề nghiệp, vùng miền, học vấn, thu nhập và tôn giáo).

     4) Hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa hướng đến một thế giới phẳng đã đem đến cho tiếng Việt có điều kiện tiếp xúc với các ngôn ngữ khác, mà trước hết là tiếng Anh. Tiếng Anh ở Việt Nam tuy không phải “tiếng Anh duy nhất” nhưng có thể coi là ngoại ngữ hàng đầu để giúp cho việc hội nhập quốc tế. Tiếng Anh đang được sử dụng và học tập rộng rãi ở Việt Nam, nhờ đó, đã tạo cơ hội cho sự tiếp xúc cũng sử dụng các yếu tố Anh trong tiếng Việt ngày một tăng lên đáng kể ở cả bình diện từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp. Như vậy, có thể thấy, cùng với giao tiếp trộn mã phương ngữ Việt, giờ đây, giao tiếp trộn mã tiếng Anh trong tiếng Việt cũng đang diễn ra mạnh mẽ.

     2.2. Ở trên, chúng tôi đã nêu ra một số đặc điểm nổi trội của tiếng Việt dưới tác động của từng nhân tố lớn như thống nhất, đổi mới và hội nhập. Tách các nhân tố ra như vậy chỉ là nhằm nhấn mạnh, còn trên thực tế, những sự thay đổi, phát triển của tiếng Việt luôn chịu tác động tổng hợp của các nhân tố. Điều này muốn nhấn mạnh rằng, mỗi một sự thay đổi trong lòng tiếng tiếng Việt là tiệm biến dưới tác động của đồng thời các nhân tố.

     Nhìn một cách tổng thể, sự phát triển của tiếng Việt trong bối cảnh thống nhất và hội nhập có những điểm nổi bật như sau:

     1) Một tiếng Việt chung thống nhất cao: Đó là một tiếng Việt chung cho cả nước với vốn từ vựng chung phong phú, hệ thống ngữ pháp chặt chẽ, chính tả thống nhất và đang tìm đến một cách phát âm xích lại gần nhau hơn (mang nhiều đặc điểm chung, bớt đi những đặc điểm đặc thù, giúp cho người dân mọi miền trên đất nước đều có thể nghe hiểu được; chẳng hạn, cách phát âm cũng như giọng điệu của các biên tập viên trong chương trình thời sự của VTV1 đang theo hướng này). Tiếng Việt chung đang đóng vai trò định hướng, có ảnh hưởng tích cực đến sự thống nhất tiếng Việt trong sử dụng.

     2) Một tiếng Việt đa dạng, phong phú: Đó là một tiếng Việt của mọi người dân của mọi vùng miền, mọi tầng lớp xã hội với cách sử dụng và sáng tạo gắn với đặc trưng văn hóa-xã hội của từng vùng miền và tầng lớp xã hội. Sự lan tỏa của các phương ngữ địa lí và phương ngữ xã hội này phụ thuộc vào vai trò của người sử dụng nó. Theo lí thuyết của ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ của cộng đồng nào có sức mạnh về kinh tế, chính trị, địa vị thì sẽ tác động đến ngôn ngữ của các cộng đồng khác. Điều này giải thích lí do cho các hiện tượng mới của tiếng Việt hiện nay. Chẳng hạn:

     – Sự gia tăng của các yếu tố phương ngữ miền Nam trong giao tiếp của người Việt ở mọi miền đất nước. Ví dụ, người dân cả nước đã quen với cách nói: váy bầu, bóng đá nhí, nhậu, dzô, xỉn, thú cưng,...; người Hà Nội đã quen với cách nói kẹt xe (thay cho tắc đường), bắp rang bơ (thay cho ngô rang bơ), cạn li (thay cho cạn chén),…

     – Sự gia tăng của cách nói chính trị như là các stereotype (khuôn mẫu) trong đời sống giao tiếp của người Việt. Ví dụ: giờ đây, hàng ngày và đâu đâu cũng có thể nghe thấy các cách nói như: phải vào cuộc; phải quyết liệt; thời cơ và thách thức; đang được các cơ quan chức năng làm rõ; sai đâu xử lí đến đó; đúng người đúng việc/ đúng người đúng tội,…

     Như vậy, có thể thấy sự tác động tương hỗ giữa tiếng Việt chung và tiếng Việt phương ngữ, bổ sung cho nhau để phát triển tiếng Việt.

     3) Một tiếng Việt hội nhập, cởi mở: Đó là một tiếng Việt thực hiện chức năng ngôn ngữ quốc gia của đất nước Việt Nam hội nhập. Nhìn về lịch sử, ngoại trừ xem xét về nguồn gốc xa xưa, thì tiếng Việt đã và đang trải ba cuộc tiếp xúc lớn:

     1/ Tiếp xúc song ngữ Hán-Việt qua nhiều thời kì đã để lại trong tiếng Việt các yếu tố tiếng Hán bao gồm văn phong cũng như một khối lượng lớn các từ gốc Hán. Trong đó, đáng chú ý là hệ thống cách đọc Hán Việt, nhờ đó, các từ ngữ Hán luôn có tiềm năng trở thành từ ngữ Hán Việt một khi có điều kiện (Ví dụ, các từ bản phủ, thảo dân, lão da, huynh, đệ, tỉ, muội,.. đang được sính dùng ở một số bộ phim phát sóng trên truyền hình);

     2/ Tiếp xúc song ngữ Pháp-Việt đã để lại trong tiếng Việt các yếu tố ngôn ngữ Pháp bao gồm văn phong và từ ngữ mượn Pháp mang dấu ấn của văn hóa văn minh của phương Tây nói chung và của Pháp nói riêng (khoảng 3000 từ ngữ);

     3/ Tiếp xúc song ngữ Anh-Việt ngày nay trong bối cảnh toàn cầu hóa làm cho cách diễn đạt cũng như từ ngữ tiếng Anh tràn vào tiếng Việt bất kể tiếng Việt đã có từ ngữ tương đương hay không. Cùng với việc trộn mã như một lẽ tự nhiên, một lượng từ ngữ tiếng Anh mang tính quốc tế được hình thành, có mặt ở mọi ngôn ngữ và người nghe ở mọi quốc gia có thể hiểu được, trong đó có tiếng Việt. Ví dụ: internet, tour, book (vé), computer, workshop, worldcup,…

     4) Một tiếng Việt hiện đại, trí tuệ: Đó là một tiếng Việt mang tải trí tuệ của Việt Nam và trí tuệ của nhân loại. Có thể nói, nếu như những năm 1940 của thế kỉ XX, không ít người còn băn khoăn, lo lắng và bàn luận rằng, liệu tiếng Việt có đủ sức đảm nhiệm là ngôn ngữ dạy ở bậc đại học và có thể xây dựng hệ thống thuật ngữ bằng tiếng Việt hay không thì ngày nay, với sự thống nhất đất nước và hội nhập, hệ thống thuật ngữ tiếng Việt đủ để đáp ứng được trí tuệ của Việt nam và trí tuệ của nhân loại. Có thể khẳng định rằng, hoàn toàn có thể xây dựng được một hệ thống thuật ngữ khoa học tự nhiên và công nghệ, thuật ngữ chính trị, thuật ngữ khoa học xã hội và nhân văn bằng tiếng Việt. Thực tế đã chứng minh điều này. Sự tiếp nhận thuật ngữ nước ngoài cũng là thể hiện khả năng hiện đại hóa của tiếng Việt.

     5) Một tiếng Việt phát triển, năng động, đầy sức sống: Đó là một tiếng Việt truyền thống và phát triển. Truyền thống, như cách nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng “(…) một cái gì khiến cho tiếng Việt là tiếng Việt, thứ tiếng mà cha ông đã xây dựng và bảo vệ trong lịch sử lâu đời của dân tộc”. Tiếng Việt phát triển được như ngày nay đó là thành quả một quá trình tiệm biến-một quy luật phát triển của ngôn ngữ. Tiếng Việt đang phát triển, hiện đại hóa. Theo đó, là sự kế thừa, sự tiếp nhận và có cả sự xung đột giữa yếu tố cũ và yếu tố mới (vì yếu tố mới xuất hiện khi mà yếu tố cũ vẫn đang được sử dụng). Từ đây, tạo nên các biến thể đa dạng và phong phú trong tiếng Việt (Ví dụ: olimpic-thế vận hội; ôxy-dưỡng khí;“…đến từ…”với…“…từ…đến”;“…do…làm…với... được làm bởi…). Nhờ đó, người sử dụng có quyền lựa chọn-một sự lựa chọn của những sự lựa chọn-sao cho phù hợp với bối cảnh giao giao tiếp và quá trình lựa chọn sẽ làm nên sự định hình.

     Nói đến một tiếng Việt phát triển, năng động, đầy sức sống thiết nghĩ cũng cần nhắc đến đôi chút về ngôn ngữ tuổi teen của tiếng Việt- thứ ngôn ngữ mà đang được cả xã hội quan tâm.

     Bản thân tên gọi “ngôn ngữ tuổi teen” đã nói lên đặc điểm của nó “ngôn ngữ của lớp người mới/đang lớn”. Vậy, câu hỏi đặt ra là, có “ngôn ngữ tuổi teen” thì có “ngôn ngữ tuổi trưởng thành”, “ngôn ngữ tuổi già”,…hay không? Tất nhiên là “có” nhưng chúng không hay ít được chú ý vì chúng không “nổi” như ngôn ngữ tuổi teen được. Vậy, tại sao ngôn ngữ tuổi teen lại gây sự chú ý của xã hội như vậy? Bởi, đó là ngôn ngữ của những người mới lớn ham khám phá, ham hiểu biết, ham sáng tạo, ham thể hiện,…mà đã “ham” như vậy thì đương nhiên nó phải khác lạ đi một chút (như yêu phải thành iu, nhiều phải thành nhìu, quá thành wa, i phải chuyển thành j, dấu dấu mũ của ê phải đánh chệch ra ngoài e^, cùng các biểu tượng và các câu ngắn tới mức không thể ngắn hơn,…). Theo lí thuyết của ngôn ngữ học xã hội, đã có nhóm xã hội thì tất sẽ có phương ngữ xã hội, phương ngữ xã hội tiếng Việt hiện nay rất nhiều, rất phong phú, đa dạng. Nhưng, chỉ có một vài phương ngữ xã hội như ngôn ngữ tuổi teen gắn với cộng đồng tuổi mới lớn, ngôn ngữ mạng gắn với cộng đồng mạng, tiếng lóng gắn với một số nhóm xã hội là được chú ý nhiều hơn cả. Đáng chú ý là, đã có vài một yếu tố ngôn ngữ của các cộng đồng xã hội này đã “âm thầm” du nhập vào tiếng Việt chung, như: chỉ (vàng), cây (vàng), K (một nghìn),…Sự xuất hiện của ngôn ngữ tuổi teen cấp đã mang đến cho tiếng Việt những nét mới nhưng đồng thời cũng đặt ra sự quan tâm của xã hội đối với tiếng Việt chuẩn mực.

3. Thay cho kết luận: Những vấn đề đặt ra

     1) 40 năm, lượng thời gian để nhìn nhận sự biến động của một ngôn ngữ xét về mặt ngôn ngữ học không phải là dài, nhưng, với sự kiện trọng đại là thống nhất đất nước và tiếp đó là đổi mới và hội nhập có thể coi là tác nhân xã hội đặc biệt quan trọng tác động đến tiếng Việt nói riêng và các ngôn ngữ ở Việt Nam nói chung.

     2) Với tư cách là ngôn ngữ quốc gia, phương tiện giao tiếp chung của toàn xã hội Việt Nam, tiếng Việt đã và đang đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội Việt Nam: cầu nối cho sự thống nhất trong toàn xã hội Việt Nam; là phương tiện truyền tải các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đến mọi miền đất nước và là công cụ truyền tải những tâm tư nguyện vọng của người dân đối với Đảng và Nhà nước; là tấm gương phản ánh đời sống xã hội Việt Nam thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; là ngôn ngữ chính thức trong hệ thống giáo dục của Việt Nam; là công cụ lưu giữ, tiếp nhận và truyền tải khoa học kĩ thuật và văn hóa của Việt Nam;… Có thể nói, chưa bao giờ tiếng Việt có sứ mệnh lịch sử lớn lao gắn sự phát triển của đất nước và sự hội nhập quốc tế của Việt Nam như ngày nay.

     3) Vì thế, một tiếng Việt chuẩn mực, hiện đại, đáp ứng được vai trò của ngôn ngữ quốc gia, vừa có thể giữ được bản sắc của tiếng Việt, bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa có thể tiếp nhận được yếu tố của ngôn ngữ và văn hóa của nước ngoài đang là đòi hỏi bức thiết của cuộc sống hiện nay.

     Để “bảo vệ, phát triển tiếng Việt” như Nghị quyết Trung ương Đảng đã đề ra, thiết nghĩ, cần xây dựng Luật Ngôn ngữ quốc gia tiếng Việt. Từ đó, làm cơ sở cho việc từng bước chuẩn hóa chuẩn hóa tiếng Việt theo hướng bản sắc, hội nhập và phát triển.
________
* Báo cáo đề dẫn tại “Hội thảo Ngữ học toàn quốc” tháng 4.2015.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

     1. Hoàng Văn Hành (2010), Hoàng Văn Hành tuyển tập, Nxb KHXH.

     2. Nguyễn Văn Hiệp ( 2014), Một số vấn đề mới trong phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Đề tài cấp Bộ (đã nghiệm thu).

     3. Nguyễn Văn Khang:

     – (2003), Vị thế của tiếng Việt đối với ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ởViệt Nam: từ chủ trương, chính sách đến thực tế, Ngôn ngữ, số 11.

    – (2007; 2012) Từ ngoại lai trong tiếng Việt, Nxb Giáo dục.

     – (2014), Chính sách ngôn ngữ và lập pháp ngôn ngữ ở Việt Nam,Nxb KHXH.

     – (2014) Giao tiếp của người Việt với các nhân tố chi phối. Đề tài cấp Bộ (đã nghiệm thu).

     4. Hoàng Phê (2007), Hoàng Phê Tuyển tập, Nxb KHXH, Hà Nội.

     5. Lê Quang Thiêm:

     – (2009), Về vấn đề ngôn ngữ quốc gia. T/c Ngôn ngữ, số 1.

     – (2011), Biến đối trong tiếp nhận và hội nhập của hệ thống thuật ngữ tiếng Việt. T/c Ngôn & Đời sống, số 9.

     6. Viện Ngôn ngữ học, Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt về mặt từ ngữ (1981), Nxb KHXH.

Nguồn: Ngôn Ngữ & Đời Sống, Số 8 (238)-2015

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)

Download file (PDF): Tiếng Việt trong bối cảnh thống nhất đất nước, hội nhập và phát triển
(Tác giả: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang)