Sự ảnh hưởng của ĐẠO KHỔNG đến hoạt động QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ở Việt Nam hiện nay

 Nho giáo còn được gọi là Khổng giáo (đạo Khổng hoặc Nho học, Khổng học) là một tư tưởng chính trị, đạo đức do Khổng Tử lập ra. Chủ trương của đạo Khổng là dùng “lễ trị”, “đức trị” để tổ chức và quản lí xã hội, mong muốn xây dựng một xã hội thịnh trị. Nho giáo rất phát triển ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam. Ở Việt Nam, từ xa xưa trong lịch sử, đạo Khổng đã ảnh hưởng đến đời sống văn hoá, xã hội, đến việc xây dựng các triều đại phong kiến, giúp cha ông ta thiết lập nên những bộ máy hành chính khá vững chắc. Ngày nay, “Lễ trị” và “Đức trị” của đạo Khổng đã và đang tiếp tục tham gia quản lí nhà nước, tham gia vào quá trình xây dựng một nền hành chính công vừa hiện đại vừa truyền thống và mang bản sắc riêng rất Việt Nam.

Xem chi tiết