Truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ít người ở Việt Nam

Ngôn ngữ không chỉ là thành tố cơ bản trong văn hóa mà còn là phương tiện để hình thành và lưu truyền trong đời sống văn hóa tinh thần của một dân tộc. Truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc, trong đó có DTTS ít người góp phần bảo tồn và phát triển sự đa dạng trong văn hóa Việt Nam.

Xem chi tiết

Quyền lực của NGÔN TỪ và quyền lực của BIỂU TƯỢNG

Không một thời đại nào trước đây biết đến sự chú ý đối với ngôn ngữ như thời đại chúng ta. Con người đã suy nghĩ về bản chất của ngôn ngữ rất nhiều và từ lâu, ít nhất là từ thời cổ đại, nhưng đến thế kỷ XX trong sự phát triển của văn hóa châu Âu đã xảy ra cái có thể gọi là “bước ngoặt ngôn ngữ học”.

Xem chi tiết