Hội thảo Khoa học VIỆT NAM HỌC 2015 – DANH MỤC BÀI VIẾT – Phần 2: Phong tục, tập quán, văn hoá

Phần Phong tục, tập quán và văn hoá có 32 bài viết đề cập đến những vấn đề như trò chơi dân gian Bắc bộ, văn hoá ẩm thực Nam bộ, Bắc bộ, tín ngưỡng dân gian, văn hoá truyền thống chợ làng, văn hoá nữ phục, bản sắc văn hoá hát ví, hát sắc bùa, v.v….

Xem chi tiết

THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Vùng đất thánh

Thánh địa – vùng đất thánh – vùng đất được nhận diện qua các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, phi hình thể theo cách nói hiện đại – hay là văn hóa vật chất, tinh thần, tâm linh – theo cách nói truyền thống – mà dân tộc Việt Nam đã kiến tạo và bồi đắp được trên bước đường vận động lịch sử.

Xem chi tiết

Hội thảo Khoa học VIỆT NAM HỌC 2015 – DANH MỤC BÀI VIẾT – Phần Mở đầu và Những vấn đề chung

Phần Mở đầu và Những vấn đề chung có 62 bài viết đề cập đến các vấn đề như quá trình phát triển Việt Nam học, những phương diện văn hoá truyền thống, văn hoá và đô thị hoá, văn hoá nông thôn mới, giá trị truyền thống và hội nhập phát triển, bản sắc văn hoá, nhân cách sinh viên, rừng tâm linh, văn hoá công sở, v.v…

Xem chi tiết

VIỆT NAM HỌC trong quá trình phát triển của đất nước

Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu về Việt Nam học trên nhiều lĩnh vực đã có bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Càng ngày càng có nhiều công trình của giới học thuật (trong và ngoài nước) phối hợp nghiên cứu liên ngành về đất nước và con người Việt Nam.

Xem chi tiết

PGS.TS Sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG – Người bước vào TÌM HIỂU VÕ HỌC từ hơn 40 năm trước

Trong thời gian 10 năm gần đây PGS TS Nguyễn Mạnh Hùng là người được nhiều cơ quan truyền thông đại chúng trong ngoài nước nói đến, đặc biệt là thời thơ ấu đầy bất hạnh và khốn khổ của ông, cùng một số công trình mà ông đã công bố liên quan đến lịch sử, văn hóa.

Xem chi tiết