Ngọc ở trong đá

Người dịch: NGUYỄN VĂN NGỌC , TRẦN LÊ NHÂN

     Một người thợ ngọc qua hàng thợ đá, vào xem các thứ đá, thấy một tảng trong có ngọc, mua về, đẽo ra quả nhiên được ngọc. Ngọc ấy trắng muốt, và có gân đỏ, quí giá vô chừng. Người thợ ngọc nhờ đó mà giàu có.

     Thợ đá thấy thế, lấy làm thích lắm, cũng muốn bắt chước. Anh ta nghĩ bụng: “Đá nào trong cũng có ngọc”. Rồi ở nhà có bao nhiêu thứ đá, đem cả ra đập để tìm ngọc. Không những không thấy ngọc, mà các đá vỡ tan chẳng dùng được việc gì nữa.

     Anh ta vừa mất của, vừa lỗ vốn, cùng quẫn, khổ-sở, chẳng bao lâu rồi chết.

GIẢI NGHĨA:

– Cùng quẫn : túng bẩn quá không đủ ăn tiêu.

LỜI BÀN:

     Ngọc chẳng qua cũng là một thứ đá đẹp, đá quí ở lẫn với đá thường mà thôi. Nhưng phải có con mắt tinh xem ngọc mới nhận ra và tìm được ngọc ở trong đá. Người thợ ngọc biết ngọc nên trông qua đủ biết đá nào có ngọc, chớ người thợ đá chỉ biết đá, lại muốn tìm ngọc, chẳng những không tìm thấy ngọc mà lại còn hại cả bao nhiêu đá của mình nữa! Ôi! thực là xôi hỏng mà bỏng không! tham thì thâm! Cái thói tham không phải đường nó vẫn hại con người ngu dại như thế! Cho nên người trí- giả phải có kiến-thức rõ đích-xác rồi mới chịu làm.

Nguồn: Cổ Học Tinh Hoa – NXB: Thọ-Xuân (Saigon), Năm 1925
Ban Tu Thư (thanhdiavietnamhoc.com)
Hình đại diện: Ban tu Thư thiết lập – Nguồn ảnh: https://www.google.com/imgres